വയലാര്‍ അവാര്‍ഡ് പാര്‍ട്ട് 2
1991
ഓ.വി.വിജയന്‍ കൃതി ഗുരുസാഗരം
തുതപ്പുഴയുടെ പശച്ചടതാലത്തില്‍ എഴുതിയ രചന.
ഓ.വി.വിജയന്‍റെ പ്‌ുര്‍ത്തികരികത രചന - പദ്മാസനം
(12 വര്‍ഷം കൊണ്ട്പ്‌ുര്തികരിച്ച രചന-ഖസാക്കിന്റെ ഇതിഹാസം)
1992
എം.കെ.സാനു 
കൃതി :-നക്ഷത്രങ്ങളുടെ പ്രീമഭാജനം
(ചങ്ങന്പുഴയെകുറിച്ചു എഴുതിയ കൃതി)
1993
ആനന്ദ് (സച്ചിതാനന്ദു)കൃതി മരുഭൂമികള്‍ ഉണ്ടാകുന്നതു.
മറ്റു കൃതികള്‍
1.ഉത്തരായനം
2.ആള്കുടം
3. മരണ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ്
4.ഗോവര്തനന്റെ യാത്രകള്‍
5. വ്യാസനും വിഖ്നെസ്വരനും
1994
പി.സുരേന്ദ്രന്‍ കൃതി ഗുരു


Comments