വയലാര്‍ അവാര്‍ഡ് പാര്‍ട്ട് 31995

തികൊടിയന്‍ [പീ.കുഞ്ഞനന്ദന്‍ നായര്‍] കൃതി അരങ്ങു കാണാത്ത നടന്‍
1996
പെരുമ്പടപ്പ്‌ ശ്രീധരന്‍ കൃതി ഒരു സന്ഗീര്‍ത്തനം പോലേ
1997
കമല സുരയ്യ /മാധവികുട്ടി കൃതി നീര്മടലം പുതപോലേ
1998
എസ്.ഗുപ്തന്‍ നായര്‍ കൃതി സൃഷ്ടിയും ശ്രസ്ടവും
1999
കോവിലന്‍ [പി.അയപ്പന്‍] കൃതി തട്ടകം
2000
ദേവന്‍ കൃതി ദേവസ്പന്ദനം
2001
പി.പദ്മനാഭന്‍ കൃതി പുഴാ കടന്നു മരങ്ങളുടെ ഇടയിലെക്
2002
അയപ്പപ്പനിക്കാര്‍ കൃതി കവിതാസമാഹാരം (ഈ അവാര്‍ഡ് അദേഹം നിരസിച്ചു)
2003
എം.മുകുന്ദന്‍ കൃതി മയഴി പുഴയുടെ തീരത്ത്
2004
സാറാ ജോസ് കൃതി ആലാഹയുടെ പെണ്മക്കള്‍
2005
കെ.സച്ചിതാനന്ദന്‍ കൃതി SAKSHANGAL
2006
സേതു കൃതി അടയാളങ്ങള്‍
2007
ഡോക്.ലീലാവതി കൃതി അപ്പുവിന്റെ അന്വേഷണങ്ങള്‍
2008

Comments

Post a Comment

Confused? Feel free to Ask

Your feedback is always appreciated. We will try to reply your queries as soon as possible (Every day after 6 PM).
Important Note:
1. Please do not send Spam comments, it will be deleted immediately upon my review.
2. You can Comment me in Malayalam/English only.
3. Abuse Comments will be Deleted .
4. Avoid including website URLs in your comments.
Regards,
Kerala PSC Helper