വ്യവസായ കേന്ദ്രങ്ങള്‍ ഭാഗം-1

  • കയര്‍-ആലപ്പുഴ
  • കശുവണ്ടി-കൊല്ലം
  • കളിമണ്‍-കുണ്ടറ
  • മരത്തടി-കല്ലായി

Comments