കാര്‍ഷികഗവേഷണ കേന്ദ്രങ്ങള്‍ ഭാഗം -1

  • നെല്ല് ഗവേഷണ കേന്ദ്രം-പട്ടാമ്പി,മങ്ങോബ്,കായംകുളം
  • കുരുമുളക് ഗവേഷണകേന്ദ്രം-പന്നിയു‌ര്‍
  • കശുമാവിന്‍ ഗവേഷണകേന്ദ്രം-ആനക്കയം
  • പുല്‍ത്യില ഗവേഷണകേന്ദ്രം-ഓടക്കാലി

Comments