വ്യവസായ കേന്ദ്രങ്ങള്‍ ഭാഗം-2

  1. കൈത്തറി-കണ്ണൂര്‍,തിരുവനന്തപുരം
  2. ബീഡി-കണ്ണൂര്‍
  3. പേപ്പര്‍-വെള്ളൂര്‍
  4. പഞ്ചസാര-ചിറ്റൂര്‍,പാന്‍ദളം

Comments