സ്ടംബുകളില്‍ മലയാളികള്‍

ശ്രീനാരായണ ഗുരു -1967 ഓഗസ്റ്റ്‌ 21
രാജാ രവിവര്‍മ- 1971 ഏപ്രില്‍ 29
കുമാരനാശാന്‍ -1973 ഏപ്രില്‍ 12
വി.കെ.കൃഷ്ണമീനോന്‍ -1975 ഒക്ടോബര്‍ 24
മഹാകവി വള്ളതോള്‍-1978 ഒക്ടോബര്‍ 15
മഹാകവി ഉള്ളൂര്‍-1980 ജൂണ്‍ 6
സി.അച്ചുടന്‍ നായര്‍ -1985 ഡിസംബര്‍ 28
ചവറ കുരിയകൂസ് ഏലിയാസ്‌ - 1987 ഡിസംബര്‍ 20

www.infution.co.cc

Comments