എഴുത്തച്ചന്‍ പുരസ്കാരം

ആദ്യമായി നല്കിയത് 1993 ലാണ്.
 • 1993-ശുരനാട് കുഞ്ഞന്‍ പിള്ള
 • 1994-തകഴി ശിവശങ്കരപിള്ള
 • 1995-ബാലാമണിയമ്മ
 • 1996-കെ.എം.ജോര്‍ജ്
 • 1997-പൊന്‍കുന്നം വര്‍കി
 • 1998-എം.പീ.അപ്പന്‍
 • 1999 -കെ.പീ.നാരായണ പിഴാരടി
 • 2000-പല നാരായണന്‍ നായര്‍
 • 2001-ഒ.വി.വിജയന്‍
 • 2002-കമലസുരയ്യ
 • 2003-ടി.പദ്മനാഭന്‍
 • 2004-സുകുമാര്‍ അഴികോട്
 • 2005-എസ്.ഗുപ്തന്‍ നായര്‍
 • 2006-കോവിലന്‍[വി.വി.അയ്യപന്‍ ]
 • 2007-ഒ.എന്‍ .വി.[ഒറ്റപ്ലാക്കല്‍ നാരായണ വേലു കുറിപ്പ് 
 • 2008 :-  അക്കിത്തം അച്യുതൻ നമ്പൂതിരി 
 • 2009 :- സുഗതകുമാരി 
 • 2010 :- എം.ലീലാവതി 
 • 2011 :- എം.ടി.വാസുദേവൻ 
 • 2012 :- ആറ്റൂർ രവി വർമ 
 • 2013 : എം.കെ.സാനു 
 • 2014 :- വിഷ്ണു നാരായണൻ നമ്പൂതിരി
 • 2015 :-
 • 2016 :-

Comments