സെൻസസ് 2011 [ഇന്ത്യ]

 • ജനസംഖ്യാ കണക്കെടുപ്പിന് ഒപ്പം ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി ദേശിയ ജനസംഖ്യാ രജിസ്റ്റർ തയാറാക്കുന്നത്തിനുള്ള നടപടികൾ ആരംഭിച്ചത് 2011 സെൻസസിലാണ് .
 • ലോക ജനസംഖ്യയുടെ 17.5 % ആണ് ഇന്ത്യക്കാർ.
 • 121,05,69,573 ആണ് ഇന്ത്യയിലെ ജനസംഖ്യ.
 • ആകെ ജനസംഖ്യയുടെ 51.47 % [62,31,21,843] പുരുഷന്മാർ.  
 • ആകെ ജനസംഖ്യയുടെ 48.53 % [58,74,47,730] സ്ത്രീകൾ. 
 • ഏറ്റവും അധികം ജനസംഖ്യയുള്ള സംസ്ഥാനം - ഉത്തർപ്രദേശ് (19.98 കോടി )
 • ജനസംഖ്യയിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തുള്ള ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം മഹാരാഷ്ട്ര [11.23 കോടി] 
 • ജനസംഖ്യയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തുള്ള കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശം - ദൽഹി [1.68 കോടി]
 • ജനസംഖ്യയിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തുള്ള കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശം - പുതുച്ചേരി [12,47,953]
 • ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ജനസംഖ്യയുള്ള ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം - സിക്കിം [ 6,10,577]
 • ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ജനസംഖ്യയുള്ള രണ്ടാമത്തെ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം - മിസോറാം [10,97,206]
 • ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ജനസംഖ്യയുള്ള കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശം - ലക്ഷദ്വീപ് [64,473]
 • ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ജനസംഖ്യയുള്ള രണ്ടാമത്തെ കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശം - ദാമൻ ദിയു [2,43,247]
ജനസാന്ദ്രത 
 • ഇന്ത്യയുടെ ജനസാന്ദ്രത 382 ആണ്.
 • ഏറ്റവും അധികം ജനസാന്ദ്രതയുള്ള സംസ്ഥാനം - ബീഹാർ (1,106)
 • ജനസാന്ദ്രതയിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തുള്ള ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനംപശ്ചിമ ബംഗാൾ [1,028] 
 • ജനസാന്ദ്രതയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തുള്ള കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശം - ഡൽഹി [11,320]
 • ജനസാന്ദ്രതയിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തുള്ള കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശം - ചാണ്ഡിഗഡ്  [9,528]
 • ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ജനസാന്ദ്രതയുള്ള ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം -അരുണാചൽ പ്രദേശ്‌ [17]
 • ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ജനസാന്ദ്രതയുള്ള രണ്ടാമത്തെ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം - മിസോറാം [52]
 • ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ജനസാന്ദ്രതയുള്ള കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശം -ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ [46]
 • ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ജനസാന്ദ്രതയുള്ള രണ്ടാമത്തെ കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശം - ദാദ്ര നഗർ ഹവേലി [700]
സാക്ഷരത 
 • ഇന്ത്യയുടെ സാക്ഷരത 73% ആണ്.
 • പുരുഷ സാക്ഷരത 80.9 %.
 • സ്ത്രീ സാക്ഷരത 64.6 %
 • ഏറ്റവും അധികം സാക്ഷരതയുള്ള സംസ്ഥാനം - കേരളം  (96.1 %)
 • സാക്ഷരതയിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തുള്ള ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം - മിസോറം  [91 %] 
 • സാക്ഷരതയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തുള്ള കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശം -ലക്ഷദ്വീപ്  [91.85 %]
 • സാക്ഷരതയിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തുള്ള കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശം -ദാമൻ-ഡിയു  [87.1 %]
 • ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സാക്ഷരതയുള്ള ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം - ബീഹാർ [ 61.8 %]
 • ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സാക്ഷരതയുള്ള രണ്ടാമത്തെ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം -അരുണാചൽ പ്രദേശ്‌ [65.38 %]
 • ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സാക്ഷരതയുള്ള കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശം - ദാദാ നഗർ ഹവേലി  [76.24 %]
 • ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സാക്ഷരതയുള്ള രണ്ടാമത്തെ കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശം - പുതുച്ചേരി [86.05 %]

കേരളാ പി.എസ്.സി ഹെൽപർ പൊതുവിജ്ഞാനം by Email

Comments