ആദ്യ സിനിമകൾ - ലോകം


നന്നായി പഠിക്കാം | പൊതുവിജ്ഞാന ചോദ്യങ്ങൾ | സാധാരണ ചോദിക്കാറുള്ള പൊതുവിജ്ഞാന ചോദ്യങ്ങൾ | പി.എസ്.സി ചോദ്യങ്ങൾ | പഴയ പി.എസ്.സി ചോദ്യങ്ങൾ പി.എസ്.സി പതിവായി ചോദിക്കാറുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ | കേരളാ പി.എസ്.സി ചോദ്യങ്ങൾ | കേരളാ പി.എസ്.സി പൊതുവിജ്ഞാന ചോദ്യങ്ങൾ | പി.എസ്.സി പതിവായി ചോദിക്കുന്ന പൊതുവിജ്ഞാന ചോദ്യങ്ങൾ | പഴയ പി.എസ്.സി പൊതുവിജ്ഞാന ചോദ്യങ്ങൾ |
----------------------------------------------------------------
  •  ശബ്ദ ചിത്രം - ജാസ് സിങ്ങർ (1927)
  • കളർ ചിത്രം - ബെക്കി ഷാർപ്പ് (1935)
  • സിനിമാ സ്കോപ്പ് ചിത്രം - ദി റോബ് ( 1953)
  • ആദ്യ ഫീച്ചർ ഫിലിം - ദി ഗ്രേറ്റ് ട്രെയിൻ റോബറി ( 1903)  

കേരളാ പി.എസ്.സി ഹെൽപർ പൊതുവിജ്ഞാനം by Email

Comments