ഹീലിയം

മൂലകങ്ങളെ അറിയാം  - ഹീലിയം 

 • കണ്ടുപിടിച്ചവർ   :- പിയറി ജാൻസ്സൻ , എൻ.ലോക്കിയർ  
 • കണ്ടുപിടിച്ച വർഷം :- 1868 
 • ആറ്റോമിക നമ്പർ :-
 • ആറ്റോമിക മാസ് :- 4.002 602 
 • സാന്ദ്രത :- 0.000178 g/cm3
 • Electro Negativity :- ലഭ്യമല്ല 
 • Melting Point :- -272.2 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് 
 • Boiling Point :- -268.934 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്
 • അയോണികരണ ഊർജ്ജം :- 2372.3 
 • ഐസോടോപ്പുകളുടെ എണ്ണം :- 
 • അലസ വാതകം.
 • അന്തരീക്ഷത്തിൽ വളരെ ചെറിയ അളവിൽ കാണപ്പെടുന്നു.
 • ഹൈട്രജനുശേഷം പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്ന മൂലകം.
 • 1868-ൽ Pierre.J.Janssen സുര്യനിൽ സാന്നിധ്യം കണ്ടെത്തി.
 • ഭുമിയിലെ സാന്നിധ്യം 1895-ൽ ഫ്രാൻസിലും യുകെയിലും കണ്ടെത്തി.
 • സുര്യൻ എന്നർത്ഥമുള്ള Helios എന്ന Greek പദത്തിൽ നിന്നും നാമം ലഭിച്ചു.     

Comments