കൃഷി വകുപ്പിന്റെ പ്രമുഖ പുരസ്കാരങ്ങൾ


 • മികച്ച കേരകർഷകൻ :- കേരകേസരി 
 • മികച്ച ക്ഷീരകർഷകൻ :- ക്ഷീരധാര
 • മികച്ച ഫാം ജേർണലിസ്റ്റ്  :- കർഷക ഭാരതി 
 • മികച്ച കർഷക തൊഴിലാളി :- ശ്രമശക്തി 
 • മികച്ച പട്ടികജാതി/ പട്ടികവർഗ്ഗ കൃഷിക്കാരൻ :- കർഷകജ്യോതി
 • മികച്ച കൃഷി ശാസ്ത്രജ്ഞൻ :- കൃഷി വിജ്ഞാൻ 
 • മികച്ച കൃഷി ഓഫീസർ :- കർഷകമിത്ര 
 • മികച്ച കർഷകൻ :- കർഷകോത്തമ 
 • മികച്ച കർഷക വനിത :- കർഷകതിലകം
 • മികച്ച യുവ കർഷകൻ :- യുവകർഷക അവാർഡ് 
 • മികച്ച മണ്ണ് സംരക്ഷക കർഷകൻ :- ക്ഷോണിമിത്ര
 • മികച്ച പച്ചക്കറി കർഷകൻ :- ഹരിതമിത്ര 
 • മികച്ച കോഴി കർഷകൻ :- പൗൾട്രി അവാർഡ്      

കേരളാ പി.എസ്.സി ഹെൽപർ പൊതുവിജ്ഞാനം by Email

Comments

Post a Comment

Confused? Feel free to Ask

Your feedback is always appreciated. We will try to reply your queries as soon as possible (Every day after 6 PM).
Important Note:
1. Please do not send Spam comments, it will be deleted immediately upon my review.
2. You can Comment me in Malayalam/English only.
3. Abuse Comments will be Deleted .
4. Avoid including website URLs in your comments.
Regards,
Kerala PSC Helper