പ്രധാന Football Leags

PSC Malayalam Questions and Answers  | നന്നായി പഠിക്കാം | പൊതുവിജ്ഞാന ചോദ്യങ്ങൾ | സാധാരണ ചോദിക്കാറുള്ള പൊതുവിജ്ഞാന ചോദ്യങ്ങൾ | പി.എസ്.സി ചോദ്യങ്ങൾ | പഴയ പി.എസ്.സി ചോദ്യങ്ങൾ | പി.എസ്.സി പതിവായി ചോദിക്കാറുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ | കേരളാ പി.എസ്.സി ചോദ്യങ്ങൾ | കേരളാ പി.എസ്.സി പൊതുവിജ്ഞാന ചോദ്യങ്ങൾ | പി.എസ്.സി പതിവായി ചോദിക്കുന്ന പൊതുവിജ്ഞാന ചോദ്യങ്ങൾ | പഴയ പി.എസ്.സി പൊതുവിജ്ഞാന ചോദ്യങ്ങൾ | LDC Malayalam Questions | PSC Malayalam QuestionsExpected Malayalam GK QuestionsPSC Previous QuestionsPSC Malayalam GK Questions
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
PSC Malayalam Questions and Answers - 083
--------------------------------------------------------
പ്രധാന Football Tournaments
 1. യുറോ കപ്പ്‌ 
 2. കോപ്പ അമേരിക്ക 
 3. ആഫ്രിക്കൻ നേഷൻസ് 
 4. എഫ്.എ.കപ്പ്‌ 
 5. കോണ്‍ഫെഡറേഷൻ കപ്പ്‌ 
 6. മെർദേക്ക കപ്പ്‌ 
 7. ഡ്യുറെന്റ് കപ്പ്‌ 
 8. സന്തോഷ്‌ ട്രോഫി 
 9. ഫെഡറേഷൻ കപ്പ്‌ 
 10. നാഗ്ജി ട്രോഫി 
 11. ബി.സി.റോയി കപ്പ്‌ 
 12. സുബ്രതോ കപ്പ്‌ 
 13. റോവേഴ്സ് കപ്പ്‌ 
 14. നെഹ്‌റു ഗോൾഡ്‌ കപ്പ്‌ 
പ്രധാന Football Leags
 1. സ്പാനിഷ്‌ ലീഗ് 
 2. ഇംഗ്ലീഷ് പ്രീമിയർ ലീഗ് 
 3. ഏഷ്യൻ ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് 
 4. യൂറോപ്പാ ലീഗ് 
 5. ജർമൻ ഫുട്ബോൾ ലീഗ് 
 6. ഇന്ത്യൻ ഐ ലീഗ്

Comments