അപരനാമങ്ങൾ - 014

PSC Malayalam Questions and Answers | നന്നായി പഠിക്കാം | Last Grade Servent Malayalam Questions | LGS Malayalam Questions | Last Grade Servant Questions | പൊതുവിജ്ഞാന ചോദ്യങ്ങൾ | Kerala PSC Last Grade Servant Selected Questions | സാധാരണ ചോദിക്കാറുള്ള പൊതുവിജ്ഞാന ചോദ്യങ്ങൾ | പി.എസ്.സി ചോദ്യങ്ങൾ | പഴയ പി.എസ്.സി ചോദ്യങ്ങൾ | പി.എസ്.സി പതിവായി ചോദിക്കാറുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ | കേരളാ പി.എസ്.സി ചോദ്യങ്ങൾ | കേരളാ പി.എസ്.സി പൊതുവിജ്ഞാന ചോദ്യങ്ങൾ | പി.എസ്.സി പതിവായി ചോദിക്കുന്ന പൊതുവിജ്ഞാന ചോദ്യങ്ങൾ | പഴയ പി.എസ്.സി പൊതുവിജ്ഞാന ചോദ്യങ്ങൾ | LDC Malayalam Questions | PSC Malayalam QuestionsExpected Malayalam GK QuestionsPSC Previous QuestionsPSC Malayalam GK Questions | പോലീസ് പരീക്ഷാ ചോദ്യങ്ങൾ  | അധ്യാപക പരീക്ഷാ ചോദ്യങ്ങൾ
--------------------------------------------------------
അപരനാമങ്ങൾ - കേരളം 
and
PSC Malayalam Questions and Answers - 105
--------------------------------------------------------
1. കേരള വ്യാസൻ :- കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻ തമ്പുരാൻ 
2. കേരള കാളിദാസൻ :- വള്ളത്തോൾ
3. കേരള പാണിനി :- എ.ആർ.രാജരാജവർമ
4. കേരള മോപ്പിസാങ്ങ് :- തകഴി 
5. കേരള ഓർഫ്യുസ് :- ചങ്ങമ്പുഴ
6. കേരള ഇബ്സൻ :- എൻ.കൃഷ്ണപിള്ള 
7. കേരള സ്കോട്ട് :- സി.വി.രാമൻപിള്ള 

8. കേരള സ്പെൻസർ :- നിരണത്ത് രാമപ്പണിക്കർ

9. കേരള ഹെമിംങ് വേ :- എം.ടി.വാസുദേവൻ നായർ
10. കേരള തുളസീദാസ് :- വെണ്ണിക്കുളം ഗോപാലക്കുറുപ്പ്      
-------------------------
Email Newsletter
Join Over 2000+ Subscribers ! Get Our Latest Articles Delivered to Your email Inbox
When signing up you will initially receive a confirmation email requiring your approval to complete the Subscription.

Comments

  1. കേരള കാളിദാസൻ കേരളവർമ്മ വലിയ കോയി തമ്പുരാനാണ്

    ReplyDelete
  2. Kerala valmeeki anu .. Vallathol

    ReplyDelete
  3. കേരള ചോസർ ആരാണ്

    ReplyDelete

Post a Comment

Confused? Feel free to Ask

Your feedback is always appreciated. We will try to reply your queries as soon as possible (Every day after 6 PM).
Important Note:
1. Please do not send Spam comments, it will be deleted immediately upon my review.
2. You can Comment me in Malayalam/English only.
3. Abuse Comments will be Deleted .
4. Avoid including website URLs in your comments.
Regards,
Kerala PSC Helper