ബ്രിട്ടനിൽ നിന്നും ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന കടം കൊണ്ട ആശയങ്ങൾ ഏതൊക്കെ?

Kerala PSC Malayalam General Knowledge Questions and Answers for Examination Like LGS, LDC etc...Write Your Ansers and Check Weather your...

അമേരിക്കയിൽ നിന്നും ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന കടം കൊണ്ട ആശയങ്ങൾ ഏതൊക്കെ?

Kerala PSC Malayalam General Knowledge Questions and Answers for Examination Like LGS, LDC etc...Write Your Ansers and Check Weather your...

ഇന്ത്യക്ക് സ്വന്തമായി ഒരു ഭരണഘടന വേണമെന്ന ആശയം ആദ്യമായി മുന്നോട്ട് വച്ചത് ആരാണ്?

Kerala PSC Malayalam General Knowledge Questions and Answers for Examination Like LGS, LDC etc...Write Your Ansers and Check Weather your...

രാസ പ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ കണിക?

Kerala PSC Malayalam General Knowledge Questions and Answers for Examination Like LGS, LDC etc...Write Your Ansers and Check Weather your...

ജോൺ ഡാൽട്ടനെ ബാധിച്ചിരുന്ന രോഗം ഏതായിരുന്നു?

Kerala PSC Malayalam General Knowledge Questions and Answers for Examination Like LGS, LDC etc...Write Your Ansers and Check Weather your...

ജോൺ ഡാൽട്ടൻ ആറ്റോമിക സിദ്ധാന്തം അവതരിപ്പിച്ച വർഷം?

Kerala PSC Malayalam General Knowledge Questions and Answers for Examination Like LGS, LDC etc...Write Your Ansers and Check Weather your...

ആറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ച് ആദ്യമായി ഒരു സിദ്ധാന്തം അവതരിപ്പിച്ചത് ആരാണ്?

Kerala PSC Malayalam General Knowledge Questions and Answers for Examination Like LGS, LDC etc...Write Your Ansers and Check Weather your...

അതിസൂക്ഷ്മങ്ങളായ ആറ്റങ്ങൾ നിർമ്മിതമായതാണ് ......

Kerala PSC Malayalam General Knowledge Questions and Answers for Examination Like LGS, LDC etc...Write Your Ansers and Check Weather your...

ഒരു പദാർത്ഥത്തിന്റെ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ കണിക?

Kerala PSC Malayalam General Knowledge Questions and Answers for Examination Like LGS, LDC etc...Write Your Ansers and Check Weather your...