ചില സാങ്കേതിക പ്രശ്നങ്ങളാൽ ഈ ബ്ലോഗ് അപ്ഡേറ്റ് നടത്താൻ സാധിക്കാതെ വന്നു. ഇന്ന് മുതൽ വീണ്ടും ബ്ലോഗ് സജീവമാകുകയാണ് വായനക്കാരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കുക.

ബ്രോഡ്‌ഗേജ് പാതയിൽ റെയിൽ പാളങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അകലം എത്രയാണ്?

1.676 Meter
SALESMAN / SALESWOMAN [HANTEX] 2017

Live Followers

free counters