കേരളത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ വലിയ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി?

കേരളത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ വലിയ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി? കേരളത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ വലിയ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി? Reviewed by Mashhari on October 07, 2020 Rating: 5

ഇടുക്കി ഡാമിന്റെ ഭൂഗർഭ പവർ സ്റ്റേഷൻ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലം?

ഇടുക്കി ഡാമിന്റെ ഭൂഗർഭ പവർ സ്റ്റേഷൻ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലം? ഇടുക്കി ഡാമിന്റെ ഭൂഗർഭ പവർ സ്റ്റേഷൻ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലം? Reviewed by Mashhari on October 07, 2020 Rating: 5

ഇടുക്കി ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി കമ്മീഷൻ ചെയ്തതെന്ന്?

ഇടുക്കി ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി കമ്മീഷൻ ചെയ്തതെന്ന്? ഇടുക്കി ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി കമ്മീഷൻ ചെയ്തതെന്ന്? Reviewed by Mashhari on October 07, 2020 Rating: 5

ഇടുക്കി ഡാമിന്റെ നിർമ്മാണത്തിൽ സഹകരിച്ച വിദേശ രാജ്യം?

ഇടുക്കി ഡാമിന്റെ നിർമ്മാണത്തിൽ സഹകരിച്ച വിദേശ രാജ്യം? ഇടുക്കി ഡാമിന്റെ നിർമ്മാണത്തിൽ സഹകരിച്ച വിദേശ രാജ്യം? Reviewed by Mashhari on October 07, 2020 Rating: 5

ഇടുക്കി ഡാം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നദി?

ഇടുക്കി ഡാം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നദി? ഇടുക്കി ഡാം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നദി? Reviewed by Mashhari on October 07, 2020 Rating: 5

ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആർച്ച് ഡാം?

ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആർച്ച് ഡാം? ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആർച്ച് ഡാം? Reviewed by Mashhari on October 07, 2020 Rating: 5

ഏഷ്യയിലെ ആദ്യത്തെ ആർച്ച് ഡാം?

ഏഷ്യയിലെ ആദ്യത്തെ ആർച്ച് ഡാം? ഏഷ്യയിലെ ആദ്യത്തെ ആർച്ച് ഡാം? Reviewed by Mashhari on October 07, 2020 Rating: 5

സ്ഥാപിത ശേഷി ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി?

സ്ഥാപിത ശേഷി ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി? സ്ഥാപിത ശേഷി ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി? Reviewed by Mashhari on October 07, 2020 Rating: 5

സ്ഥാപിതശേഷി ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി?

സ്ഥാപിതശേഷി ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി? സ്ഥാപിതശേഷി ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി? Reviewed by Mashhari on October 07, 2020 Rating: 5

കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി?

കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി? കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി? Reviewed by Mashhari on October 07, 2020 Rating: 5

Question Topics

Abriviation Acid Africa Age Agreement - Treaty Agriculture Airports Ambassador Amendment America Ancient India Andhra Pradesh Animals Antarctica APJ Art and Culture Arunachal Pradesh ASEAN Ashoka Astronomy Atmosphere Atom Australian Open Tennis Author Autobiography Award Ayya Vaikundar Ayyankali B.R.Ambedkar Backwater Bacteria Bangladesh Banks Basic Fact of Kerala Beach Bihar Biology Biosphere Reserves Birds Birth Place Birthplace Blood Bodhananda Book Border Lines Boundary Bridges Britain Buddha Business C.V.Ramanpilla Cabinet Ministry Calender Capital Central Govt Character Chemical Name Chemistry Chera Dynasty Chhattisgarh Chief Minister China Cinema Award Cities Citizenship Civilisations Climate Coin Committee - Commission Commonwealth Communication Company Conferences - Summit's Constituent Assembly Constitution of India Countries Covid Cricket Currency Current Affairs Dam Dance and Culture Days - Years Defence Diseases Districts in Kerala Earth Economy of India Economy of Kerala Education Egypt Election Elements Emergency Environment Ernakulam Europe Eye Fact About India Fact About Kerala Father of Festivals Film First Place First Time First Time in Kerala First Women Five Five Year Plan Football Forest Forts Founder Full Form Gandhiji Gas Geography of India Geography of Kerala Geography of World George Bernard Shaw Goa Government Scheme and Programmes Governor Governor General Gujarat Gulf Gupta Dynasty Haryana Headquarters Heritage Sites High Court Hikki Himachal Pradesh Hindu Devotion History of India History of Kerala History of War Hormone Human Body Hybrid Seeds Idukki INC Independent Movement India India Politics Indian Leaders Indira Gandhi Indus Valley Civilisation industries Information Technology Insects Instruments Insurance International Day Invented By IPL Islands ISRO Italy Jain Jammu & Kashmir Japan Jayalalitha Jayaprakash Narayan Jharkhand Jnanpith Award Jupiter Kannur Karnataka Kerala Kerala Census Kerala First Ministry Kerala Iiterature Kerala Leaders Kerala Politics Kerala Rivers Keshavan Kingdoms Kochi Kingdom Kochi Metro Kollam Kottayam KudumbaSree Kumaranashan Lakes Lakshadweep Language Largest Law Lence Light Literature Literature Award Lok Adalath Lok Sabha Longest Madhya Pradesh Mahakavi Kalidas Maharashtra Malappuram Mannathu Padmanabhan Map Mars Marthandavarma Mathട Media Metal Milk Modern India Monuments Moon Mother Teresa Motto Mountain Mugal Dynasty Music NASA National Day National Highways National Park National Symbol Nehru New Delhi Newspaper & Magazine Nick Names NIT Nobel Prize NSS Numbers Oceans Odisha Official Publication Official Resident Official Tree Old Names Olympics One Operations Orange Colour Organisation Oscar Award Other Oxygen Pakisthan Palakkad Palpu Panchayati Raj Pandit Karuppan Parks Parliament Parvathy Pathanamthitta Pen Name Person Physics Place Planning Commission Plants Play Poem Lines Police Politics Pondicherry Population Postal Dep Power Plant Prathibha Patteel President President of India Previous Questions Prime Minister Process Project PSC NOTES PSC Q Bank Psychology PT Usha Puducherry Punjab Quit India Movement Railway Railway Zone Rajagopalachari Rajasthan Rajiv Gandhi Rajya Sabha RBI Real Name Religion Renaissance Reports Republic Day Research Centers Resting Place Revolts Rivers Russia Sakkeer Husain Sanctuaries Sardar Pattel Savarkar Science and Technology Scientific Name Sea Shankaracharyar Sikh Situated at Slave Dynasty Snake Social Welfare Schemes Soil Solar System Songs Sound Space Missions Sports Sree Narayana Guru States in India Stone Age Study of Subhash Chandra Bose Suchetha Kripalani Sugathakumari Sulthanate Sun Supreme Court Syed Ahmad Khan Symbols Tagore Tamil Nadu Telangana Tennis Term Theme Theory Thiruvananthapuram Thrissur Tippu Tourism Transportation Travancore UN UNESCO Unites University USA Uttarakhand Vaccom Moulavi Vagbhatananda Vallathol Veda Venuട Verghese Kurien Viceroy of India Vitamins Vivekanandan VP Menon VT War Wayanad West Bengal White Colour Who Said This Women Wonders of the World World World Economy World History World Leaders World Record World War
Powered by Blogger.