2014-ൽ രൂപം കൊണ്ട സംസ്ഥാനം ഏത്?

2014-ൽ രൂപം കൊണ്ട സംസ്ഥാനം ഏത്? 2014-ൽ രൂപം കൊണ്ട സംസ്ഥാനം ഏത്? Reviewed by Mashhari on December 27, 2017 Rating: 5

2000-ൽ രൂപം കൊണ്ട സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഏതൊക്കെ?

2000-ൽ രൂപം കൊണ്ട സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഏതൊക്കെ? 2000-ൽ രൂപം കൊണ്ട സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഏതൊക്കെ? Reviewed by Mashhari on December 27, 2017 Rating: 5

1987-ൽ രൂപം കൊണ്ട സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഏതൊക്കെ?

1987-ൽ രൂപം കൊണ്ട സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഏതൊക്കെ? 1987-ൽ രൂപം കൊണ്ട സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഏതൊക്കെ? Reviewed by Mashhari on December 27, 2017 Rating: 5

1975-ൽ രൂപം കൊണ്ട സംസ്ഥാനം ഏത്?

1975-ൽ രൂപം കൊണ്ട സംസ്ഥാനം ഏത്? 1975-ൽ രൂപം കൊണ്ട സംസ്ഥാനം ഏത്? Reviewed by Mashhari on December 27, 2017 Rating: 5

1972-ൽ രൂപം കൊണ്ട സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഏത്?

1972-ൽ രൂപം കൊണ്ട സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഏത്? 1972-ൽ രൂപം കൊണ്ട സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഏത്? Reviewed by Mashhari on December 27, 2017 Rating: 5

1971-ൽ രൂപം കൊണ്ട സംസ്ഥാനം ഏത്?

1971-ൽ രൂപം കൊണ്ട സംസ്ഥാനം ഏത്? 1971-ൽ രൂപം കൊണ്ട സംസ്ഥാനം ഏത്? Reviewed by Mashhari on December 27, 2017 Rating: 5

1966-ൽ രൂപം കൊണ്ട സംസ്ഥാനം ഏത്?

1966-ൽ രൂപം കൊണ്ട സംസ്ഥാനം ഏത്? 1966-ൽ രൂപം കൊണ്ട സംസ്ഥാനം ഏത്? Reviewed by Mashhari on December 27, 2017 Rating: 5

1963-ൽ രൂപം കൊണ്ട സംസ്ഥാനം ഏത്?

1963-ൽ രൂപം കൊണ്ട സംസ്ഥാനം ഏത്? 1963-ൽ രൂപം കൊണ്ട സംസ്ഥാനം ഏത്? Reviewed by Mashhari on December 27, 2017 Rating: 5

1960-ൽ രൂപം കൊണ്ട സംസ്ഥാനം ഏത്?

1960-ൽ രൂപം കൊണ്ട സംസ്ഥാനം ഏത്? 1960-ൽ രൂപം കൊണ്ട സംസ്ഥാനം ഏത്? Reviewed by Mashhari on December 27, 2017 Rating: 5

1956-ൽ രൂപം കൊണ്ട സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഏതൊക്കെ?

1956-ൽ രൂപം കൊണ്ട സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഏതൊക്കെ? 1956-ൽ രൂപം കൊണ്ട സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഏതൊക്കെ? Reviewed by Mashhari on December 27, 2017 Rating: 5

ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ദൈർഘ്യം ഏറിയ Bullet Train ആരംഭിച്ച രാജ്യം?

ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ദൈർഘ്യം ഏറിയ Bullet Train ആരംഭിച്ച രാജ്യം? ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ദൈർഘ്യം ഏറിയ Bullet Train ആരംഭിച്ച രാജ്യം? Reviewed by Mashhari on December 27, 2017 Rating: 5

UPSC ആസ്ഥാന മന്ദിരം ?

UPSC ആസ്ഥാന മന്ദിരം ? UPSC ആസ്ഥാന മന്ദിരം ? Reviewed by Mashhari on December 27, 2017 Rating: 5

മനുഷ്യശരീരത്തിലെ 79-ആമത്തെ അവയവം?

മനുഷ്യശരീരത്തിലെ 79-ആമത്തെ അവയവം? മനുഷ്യശരീരത്തിലെ 79-ആമത്തെ അവയവം? Reviewed by Mashhari on December 27, 2017 Rating: 5

കേരളത്തിലെ ആദ്യ ലേബർ ബാങ്ക് ?

കേരളത്തിലെ ആദ്യ ലേബർ ബാങ്ക് ? കേരളത്തിലെ ആദ്യ ലേബർ ബാങ്ക് ? Reviewed by Mashhari on December 20, 2017 Rating: 5

ഇന്ത്യയിലെ പതിനാലാമത്തെ രാഷ്‌ട്രപതി?

ഇന്ത്യയിലെ പതിനാലാമത്തെ രാഷ്‌ട്രപതി? ഇന്ത്യയിലെ പതിനാലാമത്തെ രാഷ്‌ട്രപതി? Reviewed by Mashhari on December 20, 2017 Rating: 5

ജനസംഖ്യാവിസ്ഫോടക സിദ്ധാന്തത്തിൻറെ ഉപജ്ഞാതാവ്?

ജനസംഖ്യാവിസ്ഫോടക സിദ്ധാന്തത്തിൻറെ ഉപജ്ഞാതാവ്? ജനസംഖ്യാവിസ്ഫോടക സിദ്ധാന്തത്തിൻറെ ഉപജ്ഞാതാവ്? Reviewed by Mashhari on December 20, 2017 Rating: 5

മലാലാദിനമായി യു.എൻ.ആചരിക്കുന്നത് എന്ന് ?

മലാലാദിനമായി യു.എൻ.ആചരിക്കുന്നത് എന്ന് ? മലാലാദിനമായി യു.എൻ.ആചരിക്കുന്നത് എന്ന് ? Reviewed by Mashhari on December 20, 2017 Rating: 5

ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ റിസർവ് ബാങ്ക് ഗവർണർ ?

ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ റിസർവ് ബാങ്ക് ഗവർണർ ? ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ റിസർവ് ബാങ്ക് ഗവർണർ ? Reviewed by Mashhari on December 20, 2017 Rating: 5

ഓഹരി സൂചനയിലെ ഇടിവിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന മൃഗം?

ഓഹരി സൂചനയിലെ ഇടിവിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന മൃഗം? ഓഹരി സൂചനയിലെ ഇടിവിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന മൃഗം? Reviewed by Mashhari on December 20, 2017 Rating: 5

2017-ലെ എഴുത്തച്ഛൻ പുരസ്‌കാരം നേടിയ കവി?

2017-ലെ എഴുത്തച്ഛൻ പുരസ്‌കാരം നേടിയ കവി? 2017-ലെ എഴുത്തച്ഛൻ പുരസ്‌കാരം നേടിയ കവി? Reviewed by Mashhari on December 20, 2017 Rating: 5

ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ കൽക്കരി ഖനി ?

ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ കൽക്കരി ഖനി ? ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ കൽക്കരി ഖനി ? Reviewed by Mashhari on December 13, 2017 Rating: 5

ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന പ്രദേശം?

ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന പ്രദേശം? ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന പ്രദേശം? Reviewed by Mashhari on December 13, 2017 Rating: 5

ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ഇരുമ്പുരുക്ക് വ്യവസായ ശാല?

ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ഇരുമ്പുരുക്ക് വ്യവസായ ശാല? ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ഇരുമ്പുരുക്ക് വ്യവസായ ശാല? Reviewed by Mashhari on December 13, 2017 Rating: 5

ഇന്ത്യയിൽ Speed Post ആരംഭിച്ച വർഷം ?

ഇന്ത്യയിൽ Speed Post ആരംഭിച്ച വർഷം ? ഇന്ത്യയിൽ Speed Post ആരംഭിച്ച വർഷം ? Reviewed by Mashhari on December 13, 2017 Rating: 5

ഇന്ത്യ ഏറ്റവും അധികം അതിര് പങ്കിടുന്ന രാജ്യം?

ഇന്ത്യ ഏറ്റവും അധികം അതിര് പങ്കിടുന്ന രാജ്യം? ഇന്ത്യ ഏറ്റവും അധികം അതിര് പങ്കിടുന്ന രാജ്യം? Reviewed by Mashhari on December 13, 2017 Rating: 5

ഇന്ത്യയേയും ശ്രീലങ്കയേയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പാലം?

ഇന്ത്യയേയും ശ്രീലങ്കയേയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പാലം? ഇന്ത്യയേയും ശ്രീലങ്കയേയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പാലം? Reviewed by Mashhari on December 13, 2017 Rating: 5

ബ്രോഡ്‌ഗേജ് പാതയിൽ റെയിൽ പാളങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അകലം എത്രയാണ്?

ബ്രോഡ്‌ഗേജ് പാതയിൽ റെയിൽ പാളങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അകലം എത്രയാണ്? ബ്രോഡ്‌ഗേജ് പാതയിൽ റെയിൽ പാളങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അകലം എത്രയാണ്? Reviewed by Mashhari on December 13, 2017 Rating: 5

ആറുവരി പാതയായ സുവർണ്ണ ചതുഷ്കോണ സൂപ്പർ ഹൈവേയുടെ നിർമാണ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചത് ഏത് ഗവൺമെൻറ് കാലത്താണ്?

ആറുവരി പാതയായ സുവർണ്ണ ചതുഷ്കോണ സൂപ്പർ ഹൈവേയുടെ നിർമാണ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചത് ഏത് ഗവൺമെൻറ് കാലത്താണ്? ആറുവരി പാതയായ സുവർണ്ണ ചതുഷ്കോണ സൂപ്പർ ഹൈവേയുടെ നിർമാണ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചത് ഏത് ഗവൺമെൻറ് കാലത്താണ്? Reviewed by Mashhari on December 13, 2017 Rating: 5

കേരളത്തിൽ നിലവിലുള്ള ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളുടെ എണ്ണം?

കേരളത്തിൽ നിലവിലുള്ള ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളുടെ എണ്ണം? കേരളത്തിൽ നിലവിലുള്ള ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളുടെ എണ്ണം? Reviewed by Mashhari on December 11, 2017 Rating: 5

'ഹൃദയ്' പദ്ധതിയിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട നഗരങ്ങളുടെ എണ്ണം?

'ഹൃദയ്' പദ്ധതിയിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട നഗരങ്ങളുടെ എണ്ണം? 'ഹൃദയ്' പദ്ധതിയിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട നഗരങ്ങളുടെ എണ്ണം? Reviewed by Mashhari on December 11, 2017 Rating: 5

'പ്രത്യക്ഷ രക്ഷാ ദൈവസഭ' എന്ന പരിഷ്കരണ പ്രസ്ഥാനം ആരംഭിച്ചത്?

'പ്രത്യക്ഷ രക്ഷാ ദൈവസഭ' എന്ന പരിഷ്കരണ പ്രസ്ഥാനം ആരംഭിച്ചത്? 'പ്രത്യക്ഷ രക്ഷാ ദൈവസഭ' എന്ന പരിഷ്കരണ പ്രസ്ഥാനം ആരംഭിച്ചത്? Reviewed by Mashhari on December 11, 2017 Rating: 5

ഏറ്റവും കൂടുതൽ മണ്ഡലങ്ങളെ പ്രതിനിധീകരിച്ച വ്യക്തി ആര് ?

ഏറ്റവും കൂടുതൽ മണ്ഡലങ്ങളെ പ്രതിനിധീകരിച്ച വ്യക്തി ആര് ? ഏറ്റവും കൂടുതൽ മണ്ഡലങ്ങളെ പ്രതിനിധീകരിച്ച വ്യക്തി ആര് ? Reviewed by Mashhari on December 11, 2017 Rating: 5

ഒരു രൂപ കറൻസി നോട്ടിൽ ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്നതാര്?

ഒരു രൂപ കറൻസി നോട്ടിൽ ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്നതാര്? ഒരു രൂപ കറൻസി നോട്ടിൽ ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്നതാര്? Reviewed by Mashhari on December 11, 2017 Rating: 5

ദേശീയ വനിതാ കമ്മീഷൻ നിലവിൽവന്ന വർഷം ?

ദേശീയ വനിതാ കമ്മീഷൻ നിലവിൽവന്ന വർഷം ? ദേശീയ വനിതാ കമ്മീഷൻ നിലവിൽവന്ന വർഷം ? Reviewed by Mashhari on December 11, 2017 Rating: 5

ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭ ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടന അംഗീകരിച്ച തീയതി ?

ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭ ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടന അംഗീകരിച്ച തീയതി ? ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭ ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടന അംഗീകരിച്ച തീയതി ? Reviewed by Mashhari on December 11, 2017 Rating: 5

'F' ആകൃതിയിലുള്ള കേരളത്തിലെ തടാകം?

'F' ആകൃതിയിലുള്ള കേരളത്തിലെ തടാകം? 'F' ആകൃതിയിലുള്ള കേരളത്തിലെ തടാകം? Reviewed by Mashhari on December 11, 2017 Rating: 5

ഒന്നാം കേരള മന്ത്രിസഭയിലെ അംഗങ്ങളുടെ ഏണ്ണം?

ഒന്നാം കേരള മന്ത്രിസഭയിലെ അംഗങ്ങളുടെ ഏണ്ണം? ഒന്നാം കേരള മന്ത്രിസഭയിലെ അംഗങ്ങളുടെ ഏണ്ണം? Reviewed by Mashhari on December 11, 2017 Rating: 5

ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സമ്പൂർണ്ണ സാക്ഷരതാ ജില്ലാ?

ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സമ്പൂർണ്ണ സാക്ഷരതാ ജില്ലാ? ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സമ്പൂർണ്ണ സാക്ഷരതാ ജില്ലാ? Reviewed by Mashhari on December 11, 2017 Rating: 5

ഇന്ത്യൻ രൂപയുടെ ചിഹ്നം തയ്യാറാക്കിയ വ്യക്തി?

ഇന്ത്യൻ രൂപയുടെ ചിഹ്നം തയ്യാറാക്കിയ വ്യക്തി? ഇന്ത്യൻ രൂപയുടെ ചിഹ്നം തയ്യാറാക്കിയ വ്യക്തി? Reviewed by Mashhari on December 11, 2017 Rating: 5

'കേരളപാണിനി' എന്ന അപരനാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന എഴുത്തുകാരൻ?

'കേരളപാണിനി' എന്ന അപരനാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന എഴുത്തുകാരൻ? 'കേരളപാണിനി' എന്ന അപരനാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന എഴുത്തുകാരൻ? Reviewed by Mashhari on December 11, 2017 Rating: 5

പ്രാചീനകാലത്ത് 'ചൂർണ്ണി' എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന നദി?

പ്രാചീനകാലത്ത് 'ചൂർണ്ണി' എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന നദി? പ്രാചീനകാലത്ത് 'ചൂർണ്ണി' എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന നദി? Reviewed by Mashhari on December 11, 2017 Rating: 5

കേരളത്തിൽ ബ്രിട്ടീഷ് ആധിപത്യത്തിനെതിരെ നടന്ന ആദ്യത്തെ സംഘടിത പ്രക്ഷോഭം ഏത്?

കേരളത്തിൽ ബ്രിട്ടീഷ് ആധിപത്യത്തിനെതിരെ നടന്ന ആദ്യത്തെ സംഘടിത പ്രക്ഷോഭം ഏത്? കേരളത്തിൽ ബ്രിട്ടീഷ് ആധിപത്യത്തിനെതിരെ നടന്ന ആദ്യത്തെ സംഘടിത പ്രക്ഷോഭം ഏത്? Reviewed by Mashhari on December 11, 2017 Rating: 5

തിരുവിതാംകൂറിൽ അടിമക്കച്ചവടം അവസാനിപ്പിച്ച ഭരണാധികാരി?

തിരുവിതാംകൂറിൽ അടിമക്കച്ചവടം അവസാനിപ്പിച്ച ഭരണാധികാരി? തിരുവിതാംകൂറിൽ അടിമക്കച്ചവടം അവസാനിപ്പിച്ച ഭരണാധികാരി? Reviewed by Mashhari on December 11, 2017 Rating: 5

'വിദ്യാധിരാജൻ' എന്നറിയപ്പെടുന്ന നവോത്ഥാന ചിന്തകൻ?

'വിദ്യാധിരാജൻ' എന്നറിയപ്പെടുന്ന നവോത്ഥാന ചിന്തകൻ? 'വിദ്യാധിരാജൻ' എന്നറിയപ്പെടുന്ന നവോത്ഥാന ചിന്തകൻ? Reviewed by Mashhari on December 11, 2017 Rating: 5

മാരകമായ അസുഖങ്ങൾ മൂലം ദുരിതമനുഭവിക്കുന്ന 18 വയസ്സിനു താഴെയുള്ള കുട്ടികളുടെ ചികിത്സാ പദ്ധതി?

മാരകമായ അസുഖങ്ങൾ മൂലം ദുരിതമനുഭവിക്കുന്ന 18 വയസ്സിനു താഴെയുള്ള കുട്ടികളുടെ ചികിത്സാ പദ്ധതി? മാരകമായ അസുഖങ്ങൾ മൂലം ദുരിതമനുഭവിക്കുന്ന 18 വയസ്സിനു താഴെയുള്ള കുട്ടികളുടെ ചികിത്സാ പദ്ധതി? Reviewed by Mashhari on December 11, 2017 Rating: 5

നാളികേര വികസന ബോർഡിൻറെ ആസ്ഥാനം?

നാളികേര വികസന ബോർഡിൻറെ ആസ്ഥാനം? നാളികേര വികസന ബോർഡിൻറെ ആസ്ഥാനം? Reviewed by Mashhari on December 11, 2017 Rating: 5

കേരളത്തിൽ ഒരു വൃക്ഷത്തിൻറെ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന വന്യജീവി സംരക്ഷണ കേന്ദ്രം?

കേരളത്തിൽ ഒരു വൃക്ഷത്തിൻറെ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന വന്യജീവി സംരക്ഷണ കേന്ദ്രം? കേരളത്തിൽ ഒരു വൃക്ഷത്തിൻറെ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന വന്യജീവി സംരക്ഷണ കേന്ദ്രം? Reviewed by Mashhari on December 11, 2017 Rating: 5

സംസ്ഥാന പുനഃസംഘടനാ കമ്മീഷൻറെ അധ്യക്ഷൻ ആരായിരുന്നു?

സംസ്ഥാന പുനഃസംഘടനാ കമ്മീഷൻറെ അധ്യക്ഷൻ ആരായിരുന്നു? സംസ്ഥാന പുനഃസംഘടനാ കമ്മീഷൻറെ അധ്യക്ഷൻ ആരായിരുന്നു? Reviewed by Mashhari on December 11, 2017 Rating: 5

കുംഭമേള എത്ര വർഷത്തിൽ ഒരിക്കലാണ് നടക്കുന്നത്?

കുംഭമേള എത്ര വർഷത്തിൽ ഒരിക്കലാണ് നടക്കുന്നത്? കുംഭമേള എത്ര വർഷത്തിൽ ഒരിക്കലാണ് നടക്കുന്നത്? Reviewed by Mashhari on December 11, 2017 Rating: 5

ഓരോ സർക്കാർ ഓഫീസും നൽകുന്ന സേവനങ്ങൾ എത്ര കലാപരിധിക്കുള്ളിൽ നൽകണമെന്ന് അനുശാസിക്കുന്ന നിയമം?

ഓരോ സർക്കാർ ഓഫീസും നൽകുന്ന സേവനങ്ങൾ എത്ര കലാപരിധിക്കുള്ളിൽ നൽകണമെന്ന് അനുശാസിക്കുന്ന നിയമം? ഓരോ സർക്കാർ ഓഫീസും നൽകുന്ന സേവനങ്ങൾ എത്ര കലാപരിധിക്കുള്ളിൽ നൽകണമെന്ന് അനുശാസിക്കുന്ന നിയമം? Reviewed by Mashhari on December 11, 2017 Rating: 5

പഞ്ചായത്തീരാജിൻറെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത്?

പഞ്ചായത്തീരാജിൻറെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത്? പഞ്ചായത്തീരാജിൻറെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത്? Reviewed by Mashhari on December 11, 2017 Rating: 5

സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻറെ യഥാർത്ഥ നാമം

സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻറെ യഥാർത്ഥ നാമം സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻറെ യഥാർത്ഥ നാമം Reviewed by Mashhari on December 11, 2017 Rating: 5

വന വിസ്‌തൃതി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉള്ള ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം?

വന വിസ്‌തൃതി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉള്ള ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം? വന വിസ്‌തൃതി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉള്ള ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം? Reviewed by Mashhari on December 11, 2017 Rating: 5

തർക്കരഹിത ഇന്ത്യൻ ഭൂപ്രദേശത്തെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ കൊടുമുടി?

തർക്കരഹിത ഇന്ത്യൻ ഭൂപ്രദേശത്തെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ കൊടുമുടി? തർക്കരഹിത ഇന്ത്യൻ ഭൂപ്രദേശത്തെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ കൊടുമുടി? Reviewed by Mashhari on December 11, 2017 Rating: 5

ഇന്ത്യയിൽ നിലവിലുള്ള ഔദ്യോഗിക ഭാഷകളുടെ എണ്ണം?

ഇന്ത്യയിൽ നിലവിലുള്ള ഔദ്യോഗിക ഭാഷകളുടെ എണ്ണം? ഇന്ത്യയിൽ നിലവിലുള്ള ഔദ്യോഗിക ഭാഷകളുടെ എണ്ണം? Reviewed by Mashhari on December 11, 2017 Rating: 5

ദേശീയഗാനം ആലപിക്കാൻ എടുക്കുന്ന സമയം?

ദേശീയഗാനം ആലപിക്കാൻ എടുക്കുന്ന സമയം? ദേശീയഗാനം ആലപിക്കാൻ എടുക്കുന്ന സമയം? Reviewed by Mashhari on December 11, 2017 Rating: 5

ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന പൗരന്മാർക്ക് ഉറപ്പ് നൽകുന്ന മൗലികാവകാശങ്ങളുടെ എണ്ണം?

ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന പൗരന്മാർക്ക് ഉറപ്പ് നൽകുന്ന മൗലികാവകാശങ്ങളുടെ എണ്ണം? ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന പൗരന്മാർക്ക് ഉറപ്പ് നൽകുന്ന മൗലികാവകാശങ്ങളുടെ എണ്ണം? Reviewed by Mashhari on December 11, 2017 Rating: 5

ഭൂദാന പ്രസ്ഥാനത്തിൻറെ ഉപജ്ഞാതാവ്

ഭൂദാന പ്രസ്ഥാനത്തിൻറെ ഉപജ്ഞാതാവ് ഭൂദാന പ്രസ്ഥാനത്തിൻറെ ഉപജ്ഞാതാവ് Reviewed by Mashhari on December 11, 2017 Rating: 5

1905-ലെ ബംഗാൾ വിഭജനം റദ്ദാക്കിയ വൈസ്രോയി ആരായിരുന്നു?

1905-ലെ ബംഗാൾ വിഭജനം റദ്ദാക്കിയ വൈസ്രോയി ആരായിരുന്നു? 1905-ലെ ബംഗാൾ വിഭജനം റദ്ദാക്കിയ വൈസ്രോയി ആരായിരുന്നു? Reviewed by Mashhari on December 11, 2017 Rating: 5

'ഗദ്ദർ' എന്ന പഞ്ചാബി വാക്കിൻറെ അർത്ഥം ?

'ഗദ്ദർ' എന്ന പഞ്ചാബി വാക്കിൻറെ അർത്ഥം ? 'ഗദ്ദർ' എന്ന പഞ്ചാബി വാക്കിൻറെ അർത്ഥം ? Reviewed by Mashhari on December 11, 2017 Rating: 5

മൂന്ന് വട്ടമേശ സമ്മേളനങ്ങളിലും പങ്കെടുത്ത ഇന്ത്യക്കാരൻ?

മൂന്ന് വട്ടമേശ സമ്മേളനങ്ങളിലും പങ്കെടുത്ത ഇന്ത്യക്കാരൻ? മൂന്ന് വട്ടമേശ സമ്മേളനങ്ങളിലും പങ്കെടുത്ത ഇന്ത്യക്കാരൻ? Reviewed by Mashhari on December 11, 2017 Rating: 5

'ഇന്ത്യയുടെ ഭാവി നിർണയിക്കപ്പെടുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ ക്ലാസ് മുറികളിലാണ്' ഇതാരുടെ വാക്കുകൾ?

'ഇന്ത്യയുടെ ഭാവി നിർണയിക്കപ്പെടുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ ക്ലാസ് മുറികളിലാണ്' ഇതാരുടെ വാക്കുകൾ? 'ഇന്ത്യയുടെ ഭാവി നിർണയിക്കപ്പെടുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ ക്ലാസ് മുറികളിലാണ്' ഇതാരുടെ വാക്കുകൾ? Reviewed by Mashhari on December 11, 2017 Rating: 5

ദേശീയ ചിഹ്നത്തിൽ 'സത്യേമേവ ജയതേ' എന്ന വാക്യം രേഖപ്പെടുത്തിയീട്ടുള്ള ലിപി ഏത്?

ദേശീയ ചിഹ്നത്തിൽ 'സത്യേമേവ ജയതേ' എന്ന വാക്യം രേഖപ്പെടുത്തിയീട്ടുള്ള ലിപി ഏത്? ദേശീയ ചിഹ്നത്തിൽ 'സത്യേമേവ ജയതേ' എന്ന വാക്യം രേഖപ്പെടുത്തിയീട്ടുള്ള ലിപി ഏത്? Reviewed by Mashhari on December 10, 2017 Rating: 5

ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ വിദേശ ബാങ്ക്?

ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ വിദേശ ബാങ്ക്? ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ വിദേശ ബാങ്ക്? Reviewed by Mashhari on December 10, 2017 Rating: 5

ദേശീയ കായികദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് ആരുടെ ജന്മദിനമാണ്?

ദേശീയ കായികദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് ആരുടെ ജന്മദിനമാണ്? ദേശീയ കായികദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് ആരുടെ ജന്മദിനമാണ്? Reviewed by Mashhari on December 10, 2017 Rating: 5

ദേശീയ കായികദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് എന്നാണ്?

ദേശീയ കായികദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് എന്നാണ്? ദേശീയ കായികദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് എന്നാണ്? Reviewed by Mashhari on December 10, 2017 Rating: 5

ഇന്ത്യയിൽ മിസൈലുകൾ, ടാങ്കുകൾ, അന്തർവാഹിനികൾ എന്നിവ വികസിപ്പിക്കുന്ന ഗവേഷണ സ്ഥാപനം ഏതാണ്?

ഇന്ത്യയിൽ മിസൈലുകൾ, ടാങ്കുകൾ, അന്തർവാഹിനികൾ എന്നിവ വികസിപ്പിക്കുന്ന ഗവേഷണ സ്ഥാപനം ഏതാണ്? ഇന്ത്യയിൽ മിസൈലുകൾ, ടാങ്കുകൾ, അന്തർവാഹിനികൾ എന്നിവ വികസിപ്പിക്കുന്ന ഗവേഷണ സ്ഥാപനം ഏതാണ്? Reviewed by Mashhari on December 10, 2017 Rating: 5

ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും അവസാനമായി പുറത്തുപോയ യൂറോപ്യൻ ശക്തി?

ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും അവസാനമായി പുറത്തുപോയ യൂറോപ്യൻ ശക്തി? ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും അവസാനമായി പുറത്തുപോയ യൂറോപ്യൻ ശക്തി? Reviewed by Mashhari on December 10, 2017 Rating: 5

ഇന്ത്യയിലെ സജീവമായ അഗ്നിപർവതം

ഇന്ത്യയിലെ സജീവമായ അഗ്നിപർവതം ഇന്ത്യയിലെ സജീവമായ അഗ്നിപർവതം Reviewed by Mashhari on December 10, 2017 Rating: 5

'കൈഗ' ആണവോർജ്ജനിലയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനം?

'കൈഗ' ആണവോർജ്ജനിലയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനം? 'കൈഗ' ആണവോർജ്ജനിലയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനം? Reviewed by Mashhari on December 10, 2017 Rating: 5

കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ധനികൻ?

കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ധനികൻ? കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ധനികൻ? Reviewed by Mashhari on December 10, 2017 Rating: 5

താർ മരുഭൂമിയിലൂടെ ഒഴുകുന്ന നദി?

താർ മരുഭൂമിയിലൂടെ ഒഴുകുന്ന നദി? താർ മരുഭൂമിയിലൂടെ ഒഴുകുന്ന നദി? Reviewed by Mashhari on December 10, 2017 Rating: 5

ഇന്ത്യയിൽ ഭാഷാടിസ്ഥാനത്തിൽ രൂപം കൊണ്ട ആദ്യ സംസ്ഥാനം?

ഇന്ത്യയിൽ ഭാഷാടിസ്ഥാനത്തിൽ രൂപം കൊണ്ട ആദ്യ സംസ്ഥാനം? ഇന്ത്യയിൽ ഭാഷാടിസ്ഥാനത്തിൽ രൂപം കൊണ്ട ആദ്യ സംസ്ഥാനം? Reviewed by Mashhari on December 10, 2017 Rating: 5

ഇന്ത്യൻ നഗരമായ ഭിലായ് ഏത് വ്യവസായത്തിൻറെ കേന്ദ്രമാണ്?

ഇന്ത്യൻ നഗരമായ ഭിലായ് ഏത് വ്യവസായത്തിൻറെ കേന്ദ്രമാണ്? ഇന്ത്യൻ നഗരമായ ഭിലായ് ഏത് വ്യവസായത്തിൻറെ കേന്ദ്രമാണ്? Reviewed by Mashhari on December 10, 2017 Rating: 5

ഇന്ത്യയുടെ ധാതു നിക്ഷേപക്കലവറ എന്നറിയപ്പെടുന്ന പ്രദേശം?

ഇന്ത്യയുടെ ധാതു നിക്ഷേപക്കലവറ എന്നറിയപ്പെടുന്ന പ്രദേശം? ഇന്ത്യയുടെ ധാതു നിക്ഷേപക്കലവറ എന്നറിയപ്പെടുന്ന പ്രദേശം? Reviewed by Mashhari on December 10, 2017 Rating: 5

മൂന്ന് വശവും ബംഗ്ലാദേശിനാൽ ചുറ്റപ്പെട്ട ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം?

മൂന്ന് വശവും ബംഗ്ലാദേശിനാൽ ചുറ്റപ്പെട്ട ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം? മൂന്ന് വശവും ബംഗ്ലാദേശിനാൽ ചുറ്റപ്പെട്ട ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം? Reviewed by Mashhari on December 10, 2017 Rating: 5

പശ്ചിമഘട്ടത്തെക്കുറിച്ചു പഠിക്കാനായി കേന്ദ്രസർക്കാർ നിയമിച്ച കമ്മറ്റിയുടെ അദ്ധ്യക്ഷൻ ?

പശ്ചിമഘട്ടത്തെക്കുറിച്ചു പഠിക്കാനായി കേന്ദ്രസർക്കാർ നിയമിച്ച കമ്മറ്റിയുടെ അദ്ധ്യക്ഷൻ ? പശ്ചിമഘട്ടത്തെക്കുറിച്ചു പഠിക്കാനായി കേന്ദ്രസർക്കാർ നിയമിച്ച കമ്മറ്റിയുടെ അദ്ധ്യക്ഷൻ ? Reviewed by Mashhari on December 10, 2017 Rating: 5

ഇന്ത്യയിൽ മത്സ്യ സമ്പത്തിൽ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന സംസ്ഥാനം?

ഇന്ത്യയിൽ മത്സ്യ സമ്പത്തിൽ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന സംസ്ഥാനം? ഇന്ത്യയിൽ മത്സ്യ സമ്പത്തിൽ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന സംസ്ഥാനം? Reviewed by Mashhari on December 10, 2017 Rating: 5

തുടർച്ചയായി ഏഴ് ഒളിമ്പിക്സിൽ കളിച്ച ആദ്യ ഇന്ത്യൻ ടെന്നീസ് താരം?

തുടർച്ചയായി ഏഴ് ഒളിമ്പിക്സിൽ കളിച്ച ആദ്യ ഇന്ത്യൻ ടെന്നീസ് താരം? തുടർച്ചയായി ഏഴ് ഒളിമ്പിക്സിൽ കളിച്ച ആദ്യ ഇന്ത്യൻ ടെന്നീസ് താരം? Reviewed by Mashhari on December 10, 2017 Rating: 5

'ബിഹു' ഏത് സംസ്ഥാനത്തിലെ ഉത്സവമാണ്?

'ബിഹു' ഏത് സംസ്ഥാനത്തിലെ ഉത്സവമാണ്? 'ബിഹു' ഏത് സംസ്ഥാനത്തിലെ ഉത്സവമാണ്? Reviewed by Mashhari on December 10, 2017 Rating: 5

ക്ലാസിക്കൽ ഭാഷാ പദവി ലഭിച്ച ആദ്യ ഇന്ത്യൻ ഭാഷ?

ക്ലാസിക്കൽ ഭാഷാ പദവി ലഭിച്ച ആദ്യ ഇന്ത്യൻ ഭാഷ? ക്ലാസിക്കൽ ഭാഷാ പദവി ലഭിച്ച ആദ്യ ഇന്ത്യൻ ഭാഷ? Reviewed by Mashhari on December 10, 2017 Rating: 5

സസ്യങ്ങളുടെ വളർച്ച മനസിലാക്കുന്നതിനുള്ള ഉപകരണം 'ക്രെസ്ക്കോഗ്രാഫ്' കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരാണ്?

സസ്യങ്ങളുടെ വളർച്ച മനസിലാക്കുന്നതിനുള്ള ഉപകരണം 'ക്രെസ്ക്കോഗ്രാഫ്' കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരാണ്? സസ്യങ്ങളുടെ വളർച്ച മനസിലാക്കുന്നതിനുള്ള ഉപകരണം 'ക്രെസ്ക്കോഗ്രാഫ്' കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരാണ്? Reviewed by Mashhari on December 10, 2017 Rating: 5

Question Topics

Abriviation Acid Africa Age Agreement - Treaty Agriculture Airports Ambassador Amendment America Ancient India Andhra Pradesh Animals Antarctica APJ Arunachal Pradesh ASEAN Ashoka Astronomy Atmosphere Atom Australian Open Tennis Author Autobiography Award Ayya Vaikundar Ayyankali B.R.Ambedkar Backwater Bacteria Bangladesh Banks Basic Fact of Kerala Beach Bihar Biology Biosphere Reserves Birds Birth Place Birthplace Blood Bodhananda Book Border Lines Boundary Bridges Britain Buddha Business C.V.Ramanpilla Cabinet Ministry Calender Capital Central Govt Character Chemical Name Chemistry Chera Dynasty Chhattisgarh Chief Minister China Cinema Award Cities Citizenship Civilisations Climate Coin Committee - Commission Commonwealth Communication Company Conferences - Summit's Constituent Assembly Constitution of India Countries Cricket Currency Current Affairs Dam Dance and Culture Days - Years Defence Diseases Districts in Kerala Earth Economy of India Economy of Kerala Education Egypt Election Elements Emergency Environment Ernakulam Europe Eye Fact About India Fact About Kerala Father of Festivals Film First Place First Time First Time in Kerala First Women Five Five Year Plan Football Forest Forts Founder Full Form Gandhiji Gas Geography of India Geography of Kerala Geography of World George Bernard Shaw Government Scheme and Programmes Governor Governor General Gujarat Gulf Gupta Dynasty Haryana Headquarters Heritage Sites High Court Hikki Himachal Pradesh Hindu Devotion History of India History of Kerala History of War Hormone Human Body Hybrid Seeds Idukki INC Independent Movement India India Politics Indian Leaders Indira Gandhi Indus Valley Civilisation industries Information Technology Insects Instruments Insurance Invented By IPL Islands ISRO Italy Jain Jammu & Kashmir Japan Jayalalitha Jayaprakash Narayan Jharkhand Jnanpith Award Jupiter Kannur Karnataka Kerala Kerala Census Kerala First Ministry Kerala Iiterature Kerala Leaders Kerala Politics Kerala Rivers Keshavan Kingdoms Kochi Kingdom Kochi Metro Kollam Kottayam KudumbaSree Kumaranashan Lakes Lakshadweep Language Largest Law Lence Light Literature Literature Award Lok Adalath Lok Sabha Longest Madhya Pradesh Mahakavi Kalidas Maharashtra Malappuram Mannathu Padmanabhan Map Mars Marthandavarma Mathട Media Metal Milk Modern India Monuments Moon Mother Teresa Motto Mountain Mugal Dynasty Music NASA National Day National Highways National Park National Symbol Nehru New Delhi Newspaper & Magazine Nick Names NIT Nobel Prize NSS Oceans Odisha Official Publication Official Resident Official Tree Old Names Olympics One Operations Organisation Oscar Award Other Oxygen Pakisthan Palakkad Palpu Panchayati Raj Pandit Karuppan Parks Parliament Parvathy Pathanamthitta Pen Name Person Physics Place Planning Commission Plants Play Poem Lines Police Politics Pondicherry Population Postal Dep Power Plant Prathibha Patteel President President of India Previous Questions Prime Minister Process Project PSC NOTES PSC Q Bank Psychology PT Usha Puducherry Punjab Quit India Movement Railway Railway Zone Rajagopalachari Rajasthan Rajiv Gandhi Rajya Sabha RBI Real Name Religion Renaissance Reports Republic Day Research Centers Resting Place Revolts Rivers Russia Sakkeer Husain Sanctuaries Sardar Pattel Savarkar Science and Technology Scientific Name Sea Shankaracharyar Sikh Situated at Slave Dynasty Snake Social Welfare Schemes Soil Solar System Songs Space Missions Sports Sree Narayana Guru States in India Stone Age Study of Subhash Chandra Bose Suchetha Kripalani Sugathakumari Sulthanate Sun Supreme Court Syed Ahmad Khan Symbols Tagore Tamil Nadu Telangana Tennis Term Theory Thiruvananthapuram Thrissur Tippu Tourism Transportation Travancore UN UNESCO Unites University USA Uttarakhand Vaccom Moulavi Vagbhatananda Vallathol Veda Venuട Verghese Kurien Viceroy of India Vitamins Vivekanandan VP Menon VT War Wayanad West Bengal Who Said This Women Wonders of the World World World Economy World History World Leaders World Record World War
Powered by Blogger.