ചില സാങ്കേതിക പ്രശ്നങ്ങളാൽ ഈ ബ്ലോഗ് അപ്ഡേറ്റ് നടത്താൻ സാധിക്കാതെ വന്നു. ഇന്ന് മുതൽ വീണ്ടും ബ്ലോഗ് സജീവമാകുകയാണ് വായനക്കാരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കുക.

'കേരളപാണിനി' എന്ന അപരനാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന എഴുത്തുകാരൻ?

എ.ആർ.രാജരാജ വർമ്മ 
VILLAGE FIELD ASSISTANT 2017

Live Followers

free counters