വാഹന നമ്പറുകൾ (RTO districts in Kerala)

കേരളത്തിലെ വാഹന നമ്പറുകൾ കേരളത്തിൽ നിലവിൽ 79 വാഹന റെജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പറുകളാണ് ഉള്ളത്. തിരുവനന്തപുരം മുതൽ കാസർഗോഡ് വരെ ഓരോ ജില്ലയ്‌ക്കും ക്രമ...

UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development)

Kerala PSC Malayalam General Knowledge Note for SSLC Qualification Examination Like LGS, LDC etc... ഐക്യരാഷ്ട വ്യാപാര ചർച്ചാ സമിതി [U...

ദൈവം സർവ്വവ്യാപിയാണ്. ഞാൻ ദൈവത്തെത്തേടി ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകാറില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത്?

Kerala PSC Malayalam General Knowledge Note for SSLC Qualification Examination Like LGS, LDC etc... ദൈവം സർവ്വവ്യാപിയാണ്. ഞാൻ ദൈവത്തെത്...

ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിന്റെ നമ്മുക്ക് ജാതിയില്ല വിളംബരത്തിന്റെ ശതാബ്ദി ആഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി സ്മാരകം നിർമിക്കുന്നത് എവിടെ?

Kerala PSC Malayalam General Knowledge Note for SSLC Qualification Examination Like LGS, LDC etc... ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിന്റെ നമ്മുക്ക് ജാത...

ഒരു കാലത്ത് തിരുവനന്തപുരത്ത് ഹജൂർക്കച്ചേരിയിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്ന സാമൂഹ്യ പരിഷ്‌കർത്താവ്?

Kerala PSC Malayalam General Knowledge Note for SSLC Qualification Examination Like LGS, LDC etc... ഒരു കാലത്ത് തിരുവനന്തപുരത്ത് ഹജൂർക്...

ഈഴവർക്കും മുസ്‌ലീങ്ങൾക്കും ക്രിസ്താനികൾക്കും ജനസംഖ്യാനുപാതികമായി നിയമസഭാ പ്രാതിനിധ്യം ലഭിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് നടന്ന പ്രക്ഷോഭം?

Kerala PSC Malayalam General Knowledge Note for SSLC Qualification Examination Like LGS, LDC etc... ഈഴവർക്കും മുസ്‌ലീങ്ങൾക്കും ക്രിസ്താ...

വക്കം അബ്ദുൽ ഖാദർ മൗലവി അറബി മലയാളത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച മാസിക?

Kerala PSC Malayalam General Knowledge Note for SSLC Qualification Examination Like LGS, LDC etc... വക്കം അബ്ദുൽ ഖാദർ മൗലവി അറബി മലയാളത...

1931-ൽ തളിപ്പറമ്പിൽ നടന്ന നമ്പൂതിരി യുവജന യോഗത്തിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചത്?

Kerala PSC Malayalam General Knowledge Note for SSLC Qualification Examination Like LGS, LDC etc... 1931-ൽ തളിപ്പറമ്പിൽ നടന്ന നമ്പൂതിരി...

വിടുതലൈ എന്ന പത്രം ആരംഭിച്ച നവോത്ഥാന നായകൻ?

Kerala PSC Malayalam General Knowledge Note for SSLC Qualification Examination Like LGS, LDC etc... വിടുതലൈ എന്ന പത്രം ആരംഭിച്ച നവോത്ഥാ...

കേരളത്തിലെ സഹകരണ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത്?

Kerala PSC Malayalam General Knowledge Note for SSLC Qualification Examination Like LGS, LDC etc... കേരളത്തിലെ സഹകരണ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പ...

കുമാരനാശാനെ 'വിപ്ലവത്തിന്റെ ശുകനക്ഷത്രം' എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത്?

Kerala PSC Malayalam General Knowledge Note for SSLC Qualification Examination Like LGS, LDC etc... കുമാരനാശാനെ 'വിപ്ലവത്തിന്റെ ശുക...

ചോരയും കണ്ണീരും നനഞ്ഞ വഴികൾ - ആരുടെ ആത്മകഥയാണ്?

Kerala PSC Malayalam General Knowledge Note for SSLC Qualification Examination Like LGS, LDC etc... ചോരയും കണ്ണീരും നനഞ്ഞ വഴികൾ - ആരുടെ...

1946-ൽ സ്ത്രീകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ തോൽവിറക് സമരം നടന്നത് എവിടെ?

Kerala PSC Malayalam General Knowledge Note for SSLC Qualification Examination Like LGS, LDC etc... 1946-ൽ സ്ത്രീകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ തോൽ...

ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിൽ മണിയടിച്ച നമ്പൂതിരി ബ്രാഹ്മണൻ അല്ലാത്ത ആദ്യ വ്യക്തി?

Kerala PSC Malayalam General Knowledge Note for SSLC Qualification Examination Like LGS, LDC etc... ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിൽ മണിയടിച്ച നമ...

മലബാർ ഗോഖലെ എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്?

Kerala PSC Malayalam General Knowledge Note for SSLC Qualification Examination Like LGS, LDC etc... മലബാർ ഗോഖലെ എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്?...

1923-ലെ കാക്കിനഡ കോൺഗ്രസ്സ് സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്ത് ഗാന്ധിജിയുടെ പിന്തുണ നേടിയ സാമൂഹികപരിഷ്‌കർത്താവ്?

Kerala PSC Malayalam General Knowledge Note for SSLC Qualification Examination Like LGS, LDC etc... 1923-ലെ കാക്കിനഡ കോൺഗ്രസ്സ് സമ്മേളന...

രണ്ടാം വിവേകാനന്ദൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന മലയാളി?

Kerala PSC Malayalam General Knowledge Note for SSLC Qualification Examination Like LGS, LDC etc... രണ്ടാം വിവേകാനന്ദൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പി...

ശ്രീനാരായണ താന്ത്രികവിദ്യാ പീഠത്തിന്റെ സ്ഥാപകൻ ആരാണ്?

Kerala PSC Malayalam General Knowledge Note for SSLC Qualification Examination Like LGS, LDC etc... ശ്രീനാരായണ താന്ത്രികവിദ്യാ പീഠത്തിന...

1917-ൽ സഹോദരൻ അയ്യപ്പൻ നേതൃത്വം നൽകിയ മിശ്രഭോജനത്തിന്റെ ശതാബ്ദി ആഘോഷങ്ങൾക്ക് വേദിയായ സ്ഥലം?

Kerala PSC Malayalam General Knowledge Note for SSLC Qualification Examination Like LGS, LDC etc... 1917-ൽ സഹോദരൻ അയ്യപ്പൻ നേതൃത്വം നൽക...

വേദങ്ങളുടെ നാട് ആരുടെ രചനയാണ്?

Kerala PSC Malayalam General Knowledge Note for SSLC Qualification Examination Like LGS, LDC etc... വേദങ്ങളുടെ നാട് ആരുടെ രചനയാണ്? ഇ.എ...

വൈക്കം സത്യാഗ്രഹത്തിൽ പങ്കെടുത്ത ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാർ?

Kerala PSC Malayalam General Knowledge Note for SSLC Qualification Examination Like LGS, LDC etc... വൈക്കം സത്യാഗ്രഹത്തിൽ പങ്കെടുത്ത ശ്...

താജ്‌മഹൽ ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്?

Kerala PSC Malayalam General Knowledge Note for SSLC Qualification Examination Like LGS, LDC etc... താജ്‌മഹൽ ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ് സ്ഥിതി ച...

ഏത് നദിയുടെ തീരത്താണ് താജ്‌മഹൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്?

Kerala PSC Malayalam General Knowledge Note for SSLC Qualification Examination Like LGS, LDC etc... ഏത് നദിയുടെ തീരത്താണ് താജ്‌മഹൽ സ്ഥി...

ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ആദ്യമായി ലോകപൈതൃക പട്ടികയിൽ ഉൾപെട്ടവ ഏതെല്ലാം?

Kerala PSC Malayalam General Knowledge Note for SSLC Qualification Examination Like LGS, LDC etc... ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ആദ്യമായി ലോകപൈതൃക ...

ലോക പൈതൃക ദിനമായി ആചരിക്കുന്ന ദിവസം ഏതാണ്?

Kerala PSC Malayalam General Knowledge Note for SSLC Qualification Examination Like LGS, LDC etc... ലോക പൈതൃക ദിനമായി ആചരിക്കുന്ന ദിവസം...

ലോക പൈതൃക പട്ടികയിൽ ഇടം നേടിയ എത്ര കേന്ദ്രങ്ങളാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഉള്ളത്?

Kerala PSC Malayalam General Knowledge Note for SSLC Qualification Examination Like LGS, LDC etc... ലോക പൈതൃക പട്ടികയിൽ ഇടം നേടിയ എത്ര ...

ഏത് ഏഷ്യൻ രാജ്യമാണ് ലോക പൈതൃകങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിൽ രണ്ടാമതുള്ളത്?

Kerala PSC Malayalam General Knowledge Note for SSLC Qualification Examination Like LGS, LDC etc... ഏത് ഏഷ്യൻ രാജ്യമാണ് ലോക പൈതൃകങ്ങളുട...

ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലോക പൈതൃക കേന്ദ്രങ്ങൾ ഉള്ള രാജ്യം ഏത്?

Kerala PSC Malayalam General Knowledge Note for SSLC Qualification Examination Like LGS, LDC etc... ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലോക പൈതൃക കേന്ദ്രങ്ങ...

യുനെസ്കോയുടെ ആസ്ഥാനം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെ?

Kerala PSC Malayalam General Knowledge Note for SSLC Qualification Examination Like LGS, LDC etc... പാരീസ് Kerala PSC Malayalam GK Qu...

യുനെസ്‌കോ രൂപം കൊണ്ട വർഷം ?

Kerala PSC Malayalam General Knowledge Note for SSLC Qualification Examination Like LGS, LDC etc... 1945 നവംബർ 16 Kerala PSC Malayala...

ലോക പൈതൃകങ്ങൾക്ക് അംഗീകാരം നൽകുന്ന അന്തർദേശീയ സംഘടന ഏത്?

Kerala PSC Malayalam General Knowledge Note for SSLC Qualification Examination Like LGS, LDC etc... യുനെസ്കോ Kerala PSC Malayalam GK ...

കോമൺവെൽത്തിന്റെ പ്രതീകാത്മക തലവൻ?

Kerala PSC Malayalam General Knowledge Note for SSLC Qualification Examination Like LGS, LDC etc... ബ്രിട്ടീഷ് രാജാവ് / രാജ്ഞി Kerala...

രൂപീകരണ സമയത്ത് കോമൺവെൽത്ത് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്?

Kerala PSC Malayalam General Knowledge Note for SSLC Qualification Examination Like LGS, LDC etc... ബ്രിട്ടീഷ് കോമൺവെൽത്ത് Kerala PSC...