ഇന്റർനെറ്റിൻറെ പിതാവ് ആരാണ്?

വിൻസ്റ്റൺ സെർഫ് [വിൻസ്റ്റൺ.ഗ്രെ.സെർഫ് എന്നാണ് മുഴുവൻ പേര്. അമേരിക്കൻ ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ഇദ്ദേഹം]

Kerala PSC Malayalam GK Questions | Kerala PSC Malayalam GK | Kerala PSC Malayalam General Knowledge Questions Answers | Kerala PSC Malayalam General Knowledge Previous Questions Answers | KPSC Malayalam GK and Answers |Kerala PSC Malayalam GK and Questions | Kerala PSC Malayalam GK Questions From Renaissance in Kerala | Kerala PSC Malayalam Renaissance in Kerala Questions |Renaissance in Kerala Malayalam Questions | Renaissance in Kerala MAlayalam Questions and Answers | Kerala PSC Malayalam GK Questions From Geography | Fact About Kerala Malayalam Questions |Kerala PSC Fact about Kerala Malayalam Questions | Kerala PSC Fact About Kerala Questions | Kerala PSC Fact ABout Kerala GK Questions |

Previous
Next Post »