എത്ര മുറികളാണ് രാഷ്‌ട്രപതി ഭവനിൽ ഉള്ളത്?

Kerala PSC Malayalam General Knowledge Questions :- Do You Know The Answer of The Above Question? Please Write Your Answer in A Paper an...

ഇന്ത്യയുടെ 67 ആമത് റിപ്പബ്ലിക് ദിന പരേഡിൽ പങ്കെടുത്ത വിദേശ സേന?

Kerala PSC Malayalam General Knowledge Questions :- Do You Know The Answer of The Above Question? Please Write Your Answer in A Paper an...

67-ആം (2016) റിപ്പബ്ലിക് ദിന പരേഡിൽ വിശിഷ്ടാതിഥിയായിരുന്ന വ്യക്തി?

Kerala PSC Malayalam General Knowledge Questions :- Do You Know The Answer of The Above Question? Please Write Your Answer in A Paper an...

ആദ്യ റിപ്പബ്ലിക് ദിന പരേഡ് നടന്ന വർഷം ?

Kerala PSC Malayalam General Knowledge Questions :- Do You Know The Answer of The Above Question? Please Write Your Answer in A Paper an...

റിപ്പബ്ലിക്ക് ദിന പരേഡ് എവിടെനിന്നുമാണ് ആരംഭിക്കുന്നത്?

Kerala PSC Malayalam General Knowledge Questions :- Do You Know The Answer of The Above Question? Please Write Your Answer in A Paper an...

ന്യുഡൽഹി നഗരത്തിൻറെ പിറവിയുടെ സ്മരണയ്ക്കായി രാഷ്‌ട്രപതി ഭവനിൽ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന ജയ്‌പൂർ സ്തംഭം സമ്മാനിച്ചത് ആരായിരുന്നു?

Kerala PSC Malayalam General Knowledge Questions :- Do You Know The Answer of The Above Question? Please Write Your Answer in A Paper an...

ന്യുഡൽഹി നഗരത്തിൻറെ പിറവിയുടെ സ്മരണയ്ക്കായി രാഷ്‌ട്രപതി ഭവനിൽ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന സ്തംഭം?

Kerala PSC Malayalam General Knowledge Questions :- Do You Know The Answer of The Above Question? Please Write Your Answer in A Paper an...

രാഷ്‌ട്രപതി ഭവനിൽ താമസിച്ച ആദ്യ വൈസ്രോയി?

Kerala PSC Malayalam General Knowledge Questions :- Do You Know The Answer of The Above Question? Please Write Your Answer in A Paper an...

1921 എഡ്വിൻ ലുട്ട്യൻസിൻറെ നേതൃത്വത്തിൽ തുടങ്ങിയ രാഷ്‌ട്രപതി ഭവൻറെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായത് എന്നായിരുന്നു?

Kerala PSC Malayalam General Knowledge Questions :- Do You Know The Answer of The Above Question? Please Write Your Answer in A Paper an...

ഇൻഡ്യാ ഗേറ്റ് മുതൽ രാഷ്‌ട്രപതി ഭവൻ വരെയുള്ള നീണ്ടുകിടക്കുന്ന പാത ഏത് പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്?

Kerala PSC Malayalam General Knowledge Questions :- Do You Know The Answer of The Above Question? Please Write Your Answer in A Paper an...

ഏത് വർഷമാണ് ന്യുഡൽഹി നൂറാം വാർഷികം ആഘോഷിച്ചത്?

Kerala PSC Malayalam General Knowledge Questions :- Do You Know The Answer of The Above Question? Please Write Your Answer in A Paper an...

ആരാണ് പുതുതായി പണിതീർത്ത ന്യുഡൽഹി നഗരം ഉദ്‌ഘാടനം ചെയ്തത്?

Kerala PSC Malayalam General Knowledge Questions :- Do You Know The Answer of The Above Question? Please Write Your Answer in A Paper an...

ഏത് വർഷമാണ് പുതുതായി പണിതീർത്ത ന്യുഡൽഹി നഗരം ഉദ്‌ഘാടനം ചെയ്തത്?

Kerala PSC Malayalam General Knowledge Questions :- Do You Know The Answer of The Above Question? Please Write Your Answer in A Paper an...

ന്യുഡൽഹി നഗരം ആസൂത്രണം ചെയ്ത ബ്രിട്ടീഷ് വാസ്തുശില്പികൾ ?

Kerala PSC Malayalam General Knowledge Questions :- Do You Know The Answer of The Above Question? Please Write Your Answer in A Paper an...

1911-ൽ ഡൽഹിയെ തലസ്ഥാനമായി സ്വീകരിക്കുന്നതുവരെ ഏത് നഗരമായിരുന്നു ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയുടെ തലസ്ഥാനം?

Kerala PSC Malayalam General Knowledge Questions :- Do You Know The Answer of The Above Question? Please Write Your Answer in A Paper an...

ഏത് ചടങ്ങിനിടെയാണ് ഡൽഹിയെ തലസ്ഥാനമാക്കുവാൻ തീരുമാനിച്ചതായി ജോർജ്ജ് അഞ്ചാമൻ പ്രഖ്യാപിച്ചത്?

Kerala PSC Malayalam General Knowledge Questions :- Do You Know The Answer of The Above Question? Please Write Your Answer in A Paper an...

1911-ലേത് കൂടാതെ ഏതൊക്കെ വർഷങ്ങളിലാണ് ഡൽഹി ദർബാർ നടന്നത്?

Kerala PSC Malayalam General Knowledge Questions :- Do You Know The Answer of The Above Question? Please Write Your Answer in A Paper an...

1911-ലെ ഡൽഹി ദർബാറിനോടനുബന്ധിച്ചു ആരാണ് ന്യുഡൽഹി നഗരത്തിന് തറക്കല്ലിട്ടത്?

Kerala PSC Malayalam General Knowledge Questions :- Do You Know The Answer of The Above Question? Please Write Your Answer in A Paper an...

ഏത് ഭേദഗതിയിലൂടെയാണ് ഡൽഹിയെ ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ തലസ്ഥാന പ്രദേശമായി തിരഞ്ഞെടുത്തത്?

Kerala PSC Malayalam General Knowledge Questions :- Do You Know The Answer of The Above Question? Please Write Your Answer in A Paper an...

ഡൽഹിയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ദേശീയ തലസ്ഥാന നഗരി?

Kerala PSC Malayalam General Knowledge Questions :- Do You Know The Answer of The Above Question? Please Write Your Answer in A Paper an...

ഡൽഹിയിലെ ജില്ലകളുടെ എണ്ണം എത്ര?

Kerala PSC Malayalam General Knowledge Questions :- Do You Know The Answer of The Above Question? Please Write Your Answer in A Paper an...

നാസ വ്യാഴത്തെക്കുറിച്ചു പഠിക്കാൻ അയച്ച ദൗത്യം?

Kerala PSC Malayalam General Knowledge Questions :- Do You Know The Answer of The Above Question? Please Write Your Answer in A Paper an...

ഡോഗ് സ്റ്റാർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന നക്ഷത്രം?

Kerala PSC Malayalam General Knowledge Questions :- Do You Know The Answer of The Above Question? Please Write Your Answer in A Paper an...

പ്രപഞ്ചോത്പത്തിയെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രധാന സിദ്ധാന്തം?

Kerala PSC Malayalam General Knowledge Questions :- Do You Know The Answer of The Above Question? Please Write Your Answer in A Paper an...