ശ്രീനാരായണ താന്ത്രികവിദ്യാ പീഠത്തിന്റെ സ്ഥാപകൻ ആരാണ്?

ശ്രീനാരായണ താന്ത്രികവിദ്യാ പീഠത്തിന്റെ സ്ഥാപകൻ ആരാണ്? ശ്രീനാരായണ താന്ത്രികവിദ്യാ പീഠത്തിന്റെ സ്ഥാപകൻ ആരാണ്? Reviewed by Mashhari on October 26, 2018 Rating: 5

1917-ൽ സഹോദരൻ അയ്യപ്പൻ നേതൃത്വം നൽകിയ മിശ്രഭോജനത്തിന്റെ ശതാബ്ദി ആഘോഷങ്ങൾക്ക് വേദിയായ സ്ഥലം?

1917-ൽ സഹോദരൻ അയ്യപ്പൻ നേതൃത്വം നൽകിയ മിശ്രഭോജനത്തിന്റെ ശതാബ്ദി ആഘോഷങ്ങൾക്ക് വേദിയായ സ്ഥലം? 1917-ൽ സഹോദരൻ അയ്യപ്പൻ നേതൃത്വം നൽകിയ മിശ്രഭോജനത്തിന്റെ ശതാബ്ദി ആഘോഷങ്ങൾക്ക് വേദിയായ സ്ഥലം? Reviewed by Mashhari on October 26, 2018 Rating: 5

വേദങ്ങളുടെ നാട് ആരുടെ രചനയാണ്?

വേദങ്ങളുടെ നാട് ആരുടെ രചനയാണ്? വേദങ്ങളുടെ നാട് ആരുടെ രചനയാണ്? Reviewed by Mashhari on October 26, 2018 Rating: 5

വൈക്കം സത്യാഗ്രഹത്തിൽ പങ്കെടുത്ത ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാർ?

വൈക്കം സത്യാഗ്രഹത്തിൽ പങ്കെടുത്ത ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാർ? വൈക്കം സത്യാഗ്രഹത്തിൽ പങ്കെടുത്ത ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാർ? Reviewed by Mashhari on October 26, 2018 Rating: 5

താജ്‌മഹൽ ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്?

താജ്‌മഹൽ ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്? താജ്‌മഹൽ ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്? Reviewed by Mashhari on October 25, 2018 Rating: 5

ഏത് നദിയുടെ തീരത്താണ് താജ്‌മഹൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്?

ഏത് നദിയുടെ തീരത്താണ് താജ്‌മഹൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്? ഏത് നദിയുടെ തീരത്താണ് താജ്‌മഹൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്? Reviewed by Mashhari on October 25, 2018 Rating: 5

ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ആദ്യമായി ലോകപൈതൃക പട്ടികയിൽ ഉൾപെട്ടവ ഏതെല്ലാം?

ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ആദ്യമായി ലോകപൈതൃക പട്ടികയിൽ ഉൾപെട്ടവ ഏതെല്ലാം? ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ആദ്യമായി ലോകപൈതൃക പട്ടികയിൽ ഉൾപെട്ടവ ഏതെല്ലാം? Reviewed by Mashhari on October 25, 2018 Rating: 5

ലോക പൈതൃക ദിനമായി ആചരിക്കുന്ന ദിവസം ഏതാണ്?

ലോക പൈതൃക ദിനമായി ആചരിക്കുന്ന ദിവസം ഏതാണ്? ലോക പൈതൃക ദിനമായി ആചരിക്കുന്ന ദിവസം ഏതാണ്? Reviewed by Mashhari on October 25, 2018 Rating: 5

ലോക പൈതൃക പട്ടികയിൽ ഇടം നേടിയ എത്ര കേന്ദ്രങ്ങളാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഉള്ളത്?

ലോക പൈതൃക പട്ടികയിൽ ഇടം നേടിയ എത്ര കേന്ദ്രങ്ങളാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഉള്ളത്? ലോക പൈതൃക പട്ടികയിൽ ഇടം നേടിയ എത്ര കേന്ദ്രങ്ങളാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഉള്ളത്? Reviewed by Mashhari on October 25, 2018 Rating: 5

ഏത് ഏഷ്യൻ രാജ്യമാണ് ലോക പൈതൃകങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിൽ രണ്ടാമതുള്ളത്?

ഏത് ഏഷ്യൻ രാജ്യമാണ് ലോക പൈതൃകങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിൽ രണ്ടാമതുള്ളത്? ഏത് ഏഷ്യൻ രാജ്യമാണ് ലോക പൈതൃകങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിൽ രണ്ടാമതുള്ളത്? Reviewed by Mashhari on October 25, 2018 Rating: 5

ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലോക പൈതൃക കേന്ദ്രങ്ങൾ ഉള്ള രാജ്യം ഏത്?

ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലോക പൈതൃക കേന്ദ്രങ്ങൾ ഉള്ള രാജ്യം ഏത്? ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലോക പൈതൃക കേന്ദ്രങ്ങൾ ഉള്ള രാജ്യം ഏത്? Reviewed by Mashhari on October 25, 2018 Rating: 5

യുനെസ്കോയുടെ ആസ്ഥാനം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെ?

യുനെസ്കോയുടെ ആസ്ഥാനം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെ? യുനെസ്കോയുടെ ആസ്ഥാനം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെ? Reviewed by Mashhari on October 25, 2018 Rating: 5

യുനെസ്‌കോ രൂപം കൊണ്ട വർഷം ?

യുനെസ്‌കോ രൂപം കൊണ്ട വർഷം ? യുനെസ്‌കോ രൂപം കൊണ്ട വർഷം ? Reviewed by Mashhari on October 25, 2018 Rating: 5

ലോക പൈതൃകങ്ങൾക്ക് അംഗീകാരം നൽകുന്ന അന്തർദേശീയ സംഘടന ഏത്?

ലോക പൈതൃകങ്ങൾക്ക് അംഗീകാരം നൽകുന്ന അന്തർദേശീയ സംഘടന ഏത്? ലോക പൈതൃകങ്ങൾക്ക് അംഗീകാരം നൽകുന്ന അന്തർദേശീയ സംഘടന ഏത്? Reviewed by Mashhari on October 25, 2018 Rating: 5

കോമൺവെൽത്തിന്റെ പ്രതീകാത്മക തലവൻ?

കോമൺവെൽത്തിന്റെ പ്രതീകാത്മക തലവൻ? കോമൺവെൽത്തിന്റെ പ്രതീകാത്മക തലവൻ? Reviewed by Mashhari on October 25, 2018 Rating: 5

രൂപീകരണ സമയത്ത് കോമൺവെൽത്ത് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്?

രൂപീകരണ സമയത്ത് കോമൺവെൽത്ത് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്? രൂപീകരണ സമയത്ത് കോമൺവെൽത്ത് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്? Reviewed by Mashhari on October 25, 2018 Rating: 5

കോമൺവെൽത്ത് രാജ്യങ്ങളിൽ വിസ്തീർണ്ണം കൂടിയ രാജ്യം

കോമൺവെൽത്ത് രാജ്യങ്ങളിൽ വിസ്തീർണ്ണം കൂടിയ രാജ്യം കോമൺവെൽത്ത് രാജ്യങ്ങളിൽ വിസ്തീർണ്ണം കൂടിയ രാജ്യം Reviewed by Mashhari on October 25, 2018 Rating: 5

കോമൺവെൽത്തിൽ അംഗങ്ങളാണെങ്കിലും ബ്രിട്ടന്റെ കോളനി അല്ലാതിരുന്ന രാജ്യങ്ങൾ?

കോമൺവെൽത്തിൽ അംഗങ്ങളാണെങ്കിലും ബ്രിട്ടന്റെ കോളനി അല്ലാതിരുന്ന രാജ്യങ്ങൾ? കോമൺവെൽത്തിൽ അംഗങ്ങളാണെങ്കിലും ബ്രിട്ടന്റെ കോളനി അല്ലാതിരുന്ന രാജ്യങ്ങൾ? Reviewed by Mashhari on October 25, 2018 Rating: 5

കോമൺവെൽത്ത് രാജ്യങ്ങൾ ഏത് രാജ്യത്തിന്റെ കോളനിയായിരുന്നു?

കോമൺവെൽത്ത് രാജ്യങ്ങൾ ഏത് രാജ്യത്തിന്റെ കോളനിയായിരുന്നു? കോമൺവെൽത്ത് രാജ്യങ്ങൾ ഏത് രാജ്യത്തിന്റെ കോളനിയായിരുന്നു? Reviewed by Mashhari on October 25, 2018 Rating: 5

കോമൺവെൽത്തിലെ രാജ്യങ്ങളുടെ എണ്ണം?

കോമൺവെൽത്തിലെ രാജ്യങ്ങളുടെ എണ്ണം? കോമൺവെൽത്തിലെ രാജ്യങ്ങളുടെ എണ്ണം? Reviewed by Mashhari on October 25, 2018 Rating: 5

കോമൺവെൽത്തിന്റെ ആദ്യ മീറ്റിംഗ് നടന്ന സ്ഥലം?/വർഷം?

കോമൺവെൽത്തിന്റെ ആദ്യ മീറ്റിംഗ് നടന്ന സ്ഥലം?/വർഷം? കോമൺവെൽത്തിന്റെ ആദ്യ മീറ്റിംഗ് നടന്ന സ്ഥലം?/വർഷം? Reviewed by Mashhari on October 25, 2018 Rating: 5

കോമൺവെൽത്ത് സെക്രട്ടറിയേറ്റ് നിലവിൽ വന്ന വർഷം?

കോമൺവെൽത്ത് സെക്രട്ടറിയേറ്റ് നിലവിൽ വന്ന വർഷം? കോമൺവെൽത്ത് സെക്രട്ടറിയേറ്റ് നിലവിൽ വന്ന വർഷം? Reviewed by Mashhari on October 25, 2018 Rating: 5

കോമൺവെൽത്ത് മീറ്റിംഗ് പൊതുവെ അറിയപ്പെടുന്ന പേര്?

കോമൺവെൽത്ത് മീറ്റിംഗ് പൊതുവെ അറിയപ്പെടുന്ന പേര്? കോമൺവെൽത്ത് മീറ്റിംഗ് പൊതുവെ അറിയപ്പെടുന്ന പേര്? Reviewed by Mashhari on October 25, 2018 Rating: 5

കോമൺവെൽത്ത് നിലവിൽ വരാൻ കാരണമായ സമ്മേളനം ?

കോമൺവെൽത്ത് നിലവിൽ വരാൻ കാരണമായ സമ്മേളനം ? കോമൺവെൽത്ത് നിലവിൽ വരാൻ കാരണമായ സമ്മേളനം ? Reviewed by Mashhari on October 25, 2018 Rating: 5

കോമൺവെൽത്തിന്റെ ആസ്ഥാനം?

കോമൺവെൽത്തിന്റെ ആസ്ഥാനം? കോമൺവെൽത്തിന്റെ ആസ്ഥാനം? Reviewed by Mashhari on October 25, 2018 Rating: 5

കോമൺവെൽത്ത് സംഘടന രൂപം കൊണ്ട വർഷം?

കോമൺവെൽത്ത് സംഘടന രൂപം കൊണ്ട വർഷം? കോമൺവെൽത്ത് സംഘടന രൂപം കൊണ്ട വർഷം? Reviewed by Mashhari on October 25, 2018 Rating: 5

Question Topics

Acid Africa Age Agreement - Treaty Agriculture Airports Ambassador Amendment America Ancient India Andhra Pradesh Animals Antarctica APJ Arunachal Pradesh ASEAN Astronomy Atmosphere Atom Australian Open Tennis Author Autobiography Award Ayya Vaikundar Ayyankali B.R.Ambedkar Backwater Bacteria Bangladesh Banks Basic Fact of Kerala Beach Biology Biosphere Reserves Birds Birth Place Blood Bodhananda Book Border Lines Boundary Bridges Britain Buddha Business C.V.Ramanpilla Cabinet Ministry Calender Capital Central Govt Character Chemical Name Chemistry Chera Dynasty Chief Minister China Cinema Award Cities Citizenship Civilisations Climate Coin Committee - Commission Commonwealth Conferences - Summit's Constituent Assembly Constitution of India Countries Cricket Currency Current Affairs Dam Dance and Culture Days - Years Defence Diseases Districts in Kerala Earth Economy of India Economy of Kerala Education Egypt Election Elements Emergency Environment Ernakulam Europe Fact About India Fact About Kerala Father of Film First Place First Time First Time in Kerala First Women Five Five Year Plan Football Forest Forts Founder Full Form Gandhiji Gas Geography of India Geography of Kerala Geography of World George Bernard Shaw Government Scheme and Programmes Governor Governor General Gujarat Gulf Gupta Dynasty Haryana Headquarters Heritage Sites High Court Hikki Himachal Pradesh History of India History of Kerala History of War Hormone Human Body Hybrid Seeds Idukki INC Independent Movement India India Politics Indian Leaders Indira Gandhi Indus Valley Civilisation Information Technology Insects Instruments Insurance Invented By IPL Islands ISRO Italy Jammu & Kashmir Japan Jayalalitha Jayaprakash Narayan Jnanpith Award Jupiter Kannur Karnataka Kerala Kerala Census Kerala First Ministry Kerala Iiterature Kerala Leaders Kerala Politics Kerala Rivers Keshavan Kochi Kingdom Kochi Metro Kollam Kottayam KudumbaSree Kumaranashan Lakes Lakshadweep Language Largest Law LDC Lence LGS Light Literature Literature Award Lok Adalath Lok Sabha Longest Madhya Pradesh Mahakavi Kalidas Maharashtra Malappuram Mannathu Padmanabhan Map Mars Marthandavarma Mathട Media Milk Modern India Moon Mother Teresa Motto Mountain Mugal Dynasty Music Narayana Guru NASA National Day National Highways National Park National Symbol Nehru New Delhi Newspaper & Magazine Nick Names NIT Nobel Prize NSS Oceans Odisha Official Publication Official Resident Official Tree Old Names Olympics One Operations Organisation Oscar Award Other Pakisthan Palakkad Palpu Panchayath Pandit Karuppan Parks Parliament Parvathy Pathanamthitta Pen Name Person Physics Place Planning Commission Plants Play Poem Lines Police Politics Pondicherry Postal Dep Power Plant Prathibha Patteel President President of India Previous Questions Prime Minister Process PSC NOTES PSC Q Bank PT Usha Puducherry Punjab Quit India Movement Railway Rajagopalachari Rajasthan Rajiv Gandhi Rajya Sabha RBI Real Name Religion Renaissance Reports Republic Day Research Centers Resting Place Revolts Rivers Russia Sakkeer Husain Sanctuaries Sardar Pattel Savarkar Science and Technology Scientific Name Sea Shankaracharyar Sikh Situated at Slave Dynasty Social Welfare Schemes Soil Solar System Songs Space Missions Sports Sree Narayana Guru States in India Stone Age Study of Subhash Chandra Bose Suchetha Kripalani Supreme Court Syed Ahmad Khan Symbols Tagore Tamil Nadu Telangana Tennis Term Theory Thiruvananthapuram Thrissur Tippu Tourism Transportation Travancore UN UNESCO Unites University USA Uttarakhand Vaccom Moulavi Vagbhatananda Vallathol Veda Venuട Verghese Kurien Viceroy of India Vitamins Vivekanandan VP Menon VT War Wayanad West Bengal Who Said This Women Wonders of the World World World Economy World History World Leaders World Record World War
Powered by Blogger.