ശ്രീനാരായണ താന്ത്രികവിദ്യാ പീഠത്തിന്റെ സ്ഥാപകൻ ആരാണ്?

Kerala PSC Malayalam General Knowledge Note for SSLC Qualification Examination Like LGS, LDC etc... ശ്രീനാരായണ താന്ത്രികവിദ്യാ പീഠത്തിന...

1917-ൽ സഹോദരൻ അയ്യപ്പൻ നേതൃത്വം നൽകിയ മിശ്രഭോജനത്തിന്റെ ശതാബ്ദി ആഘോഷങ്ങൾക്ക് വേദിയായ സ്ഥലം?

Kerala PSC Malayalam General Knowledge Note for SSLC Qualification Examination Like LGS, LDC etc... 1917-ൽ സഹോദരൻ അയ്യപ്പൻ നേതൃത്വം നൽക...

വേദങ്ങളുടെ നാട് ആരുടെ രചനയാണ്?

Kerala PSC Malayalam General Knowledge Note for SSLC Qualification Examination Like LGS, LDC etc... വേദങ്ങളുടെ നാട് ആരുടെ രചനയാണ്? ഇ.എ...

വൈക്കം സത്യാഗ്രഹത്തിൽ പങ്കെടുത്ത ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാർ?

Kerala PSC Malayalam General Knowledge Note for SSLC Qualification Examination Like LGS, LDC etc... വൈക്കം സത്യാഗ്രഹത്തിൽ പങ്കെടുത്ത ശ്...

താജ്‌മഹൽ ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്?

Kerala PSC Malayalam General Knowledge Note for SSLC Qualification Examination Like LGS, LDC etc... താജ്‌മഹൽ ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ് സ്ഥിതി ച...

ഏത് നദിയുടെ തീരത്താണ് താജ്‌മഹൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്?

Kerala PSC Malayalam General Knowledge Note for SSLC Qualification Examination Like LGS, LDC etc... ഏത് നദിയുടെ തീരത്താണ് താജ്‌മഹൽ സ്ഥി...

ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ആദ്യമായി ലോകപൈതൃക പട്ടികയിൽ ഉൾപെട്ടവ ഏതെല്ലാം?

Kerala PSC Malayalam General Knowledge Note for SSLC Qualification Examination Like LGS, LDC etc... ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ആദ്യമായി ലോകപൈതൃക ...

ലോക പൈതൃക ദിനമായി ആചരിക്കുന്ന ദിവസം ഏതാണ്?

Kerala PSC Malayalam General Knowledge Note for SSLC Qualification Examination Like LGS, LDC etc... ലോക പൈതൃക ദിനമായി ആചരിക്കുന്ന ദിവസം...

ലോക പൈതൃക പട്ടികയിൽ ഇടം നേടിയ എത്ര കേന്ദ്രങ്ങളാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഉള്ളത്?

Kerala PSC Malayalam General Knowledge Note for SSLC Qualification Examination Like LGS, LDC etc... ലോക പൈതൃക പട്ടികയിൽ ഇടം നേടിയ എത്ര ...

ഏത് ഏഷ്യൻ രാജ്യമാണ് ലോക പൈതൃകങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിൽ രണ്ടാമതുള്ളത്?

Kerala PSC Malayalam General Knowledge Note for SSLC Qualification Examination Like LGS, LDC etc... ഏത് ഏഷ്യൻ രാജ്യമാണ് ലോക പൈതൃകങ്ങളുട...

ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലോക പൈതൃക കേന്ദ്രങ്ങൾ ഉള്ള രാജ്യം ഏത്?

Kerala PSC Malayalam General Knowledge Note for SSLC Qualification Examination Like LGS, LDC etc... ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലോക പൈതൃക കേന്ദ്രങ്ങ...

യുനെസ്കോയുടെ ആസ്ഥാനം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെ?

Kerala PSC Malayalam General Knowledge Note for SSLC Qualification Examination Like LGS, LDC etc... പാരീസ് Kerala PSC Malayalam GK Qu...

യുനെസ്‌കോ രൂപം കൊണ്ട വർഷം ?

Kerala PSC Malayalam General Knowledge Note for SSLC Qualification Examination Like LGS, LDC etc... 1945 നവംബർ 16 Kerala PSC Malayala...

ലോക പൈതൃകങ്ങൾക്ക് അംഗീകാരം നൽകുന്ന അന്തർദേശീയ സംഘടന ഏത്?

Kerala PSC Malayalam General Knowledge Note for SSLC Qualification Examination Like LGS, LDC etc... യുനെസ്കോ Kerala PSC Malayalam GK ...

കോമൺവെൽത്തിന്റെ പ്രതീകാത്മക തലവൻ?

Kerala PSC Malayalam General Knowledge Note for SSLC Qualification Examination Like LGS, LDC etc... ബ്രിട്ടീഷ് രാജാവ് / രാജ്ഞി Kerala...

രൂപീകരണ സമയത്ത് കോമൺവെൽത്ത് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്?

Kerala PSC Malayalam General Knowledge Note for SSLC Qualification Examination Like LGS, LDC etc... ബ്രിട്ടീഷ് കോമൺവെൽത്ത് Kerala PSC...

കോമൺവെൽത്ത് രാജ്യങ്ങളിൽ വിസ്തീർണ്ണം കൂടിയ രാജ്യം

Kerala PSC Malayalam General Knowledge Note for SSLC Qualification Examination Like LGS, LDC etc... കാനഡ Kerala PSC Malayalam GK Ques...

കോമൺവെൽത്തിൽ അംഗങ്ങളാണെങ്കിലും ബ്രിട്ടന്റെ കോളനി അല്ലാതിരുന്ന രാജ്യങ്ങൾ?

Kerala PSC Malayalam General Knowledge Note for SSLC Qualification Examination Like LGS, LDC etc... മൊസാംബിക്, റുവാണ്ട Kerala PSC Mal...

കോമൺവെൽത്ത് രാജ്യങ്ങൾ ഏത് രാജ്യത്തിന്റെ കോളനിയായിരുന്നു?

Kerala PSC Malayalam General Knowledge Note for SSLC Qualification Examination Like LGS, LDC etc... ബ്രിട്ടൺ Kerala PSC Malayalam GK ...

കോമൺവെൽത്തിലെ രാജ്യങ്ങളുടെ എണ്ണം?

Kerala PSC Malayalam General Knowledge Note for SSLC Qualification Examination Like LGS, LDC etc... 53 Kerala PSC Malayalam GK Questi...

കോമൺവെൽത്തിന്റെ ആദ്യ മീറ്റിംഗ് നടന്ന സ്ഥലം?/വർഷം?

Kerala PSC Malayalam General Knowledge Note for SSLC Qualification Examination Like LGS, LDC etc... സിംഗപ്പൂർ, 1971 Kerala PSC Malaya...

കോമൺവെൽത്ത് സെക്രട്ടറിയേറ്റ് നിലവിൽ വന്ന വർഷം?

Kerala PSC Malayalam General Knowledge Note for SSLC Qualification Examination Like LGS, LDC etc... 1965 Kerala PSC Malayalam GK Ques...

കോമൺവെൽത്ത് മീറ്റിംഗ് പൊതുവെ അറിയപ്പെടുന്ന പേര്?

Kerala PSC Malayalam General Knowledge Note for SSLC Qualification Examination Like LGS, LDC etc... ചോഗം Kerala PSC Malayalam GK Ques...

കോമൺവെൽത്ത് നിലവിൽ വരാൻ കാരണമായ സമ്മേളനം ?

Kerala PSC Malayalam General Knowledge Note for SSLC Qualification Examination Like LGS, LDC etc... ഇംപീരിയൽ സമ്മേളനം, 1926 Kerala PS...

കോമൺവെൽത്തിന്റെ ആസ്ഥാനം?

Kerala PSC Malayalam General Knowledge Note for SSLC Qualification Examination Like LGS, LDC etc... മാൾബെറ ഹൗസ്, ലണ്ടൻ Kerala PSC Mal...

കോമൺവെൽത്ത് സംഘടന രൂപം കൊണ്ട വർഷം?

Kerala PSC Malayalam General Knowledge Note for SSLC Qualification Examination Like LGS, LDC etc... 1931 Kerala PSC Malayalam GK Ques...