ദൈവം സർവ്വവ്യാപിയാണ്. ഞാൻ ദൈവത്തെത്തേടി ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകാറില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത്?

Kerala PSC Malayalam General Knowledge Note for SSLC Qualification Examination Like LGS, LDC etc... ദൈവം സർവ്വവ്യാപിയാണ്. ഞാൻ ദൈവത്തെത്...

ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിന്റെ നമ്മുക്ക് ജാതിയില്ല വിളംബരത്തിന്റെ ശതാബ്ദി ആഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി സ്മാരകം നിർമിക്കുന്നത് എവിടെ?

Kerala PSC Malayalam General Knowledge Note for SSLC Qualification Examination Like LGS, LDC etc... ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിന്റെ നമ്മുക്ക് ജാത...

ഒരു കാലത്ത് തിരുവനന്തപുരത്ത് ഹജൂർക്കച്ചേരിയിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്ന സാമൂഹ്യ പരിഷ്‌കർത്താവ്?

Kerala PSC Malayalam General Knowledge Note for SSLC Qualification Examination Like LGS, LDC etc... ഒരു കാലത്ത് തിരുവനന്തപുരത്ത് ഹജൂർക്...

ഈഴവർക്കും മുസ്‌ലീങ്ങൾക്കും ക്രിസ്താനികൾക്കും ജനസംഖ്യാനുപാതികമായി നിയമസഭാ പ്രാതിനിധ്യം ലഭിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് നടന്ന പ്രക്ഷോഭം?

Kerala PSC Malayalam General Knowledge Note for SSLC Qualification Examination Like LGS, LDC etc... ഈഴവർക്കും മുസ്‌ലീങ്ങൾക്കും ക്രിസ്താ...

വക്കം അബ്ദുൽ ഖാദർ മൗലവി അറബി മലയാളത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച മാസിക?

Kerala PSC Malayalam General Knowledge Note for SSLC Qualification Examination Like LGS, LDC etc... വക്കം അബ്ദുൽ ഖാദർ മൗലവി അറബി മലയാളത...

1931-ൽ തളിപ്പറമ്പിൽ നടന്ന നമ്പൂതിരി യുവജന യോഗത്തിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചത്?

Kerala PSC Malayalam General Knowledge Note for SSLC Qualification Examination Like LGS, LDC etc... 1931-ൽ തളിപ്പറമ്പിൽ നടന്ന നമ്പൂതിരി...

വിടുതലൈ എന്ന പത്രം ആരംഭിച്ച നവോത്ഥാന നായകൻ?

Kerala PSC Malayalam General Knowledge Note for SSLC Qualification Examination Like LGS, LDC etc... വിടുതലൈ എന്ന പത്രം ആരംഭിച്ച നവോത്ഥാ...

കേരളത്തിലെ സഹകരണ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത്?

Kerala PSC Malayalam General Knowledge Note for SSLC Qualification Examination Like LGS, LDC etc... കേരളത്തിലെ സഹകരണ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പ...

കുമാരനാശാനെ 'വിപ്ലവത്തിന്റെ ശുകനക്ഷത്രം' എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത്?

Kerala PSC Malayalam General Knowledge Note for SSLC Qualification Examination Like LGS, LDC etc... കുമാരനാശാനെ 'വിപ്ലവത്തിന്റെ ശുക...

ചോരയും കണ്ണീരും നനഞ്ഞ വഴികൾ - ആരുടെ ആത്മകഥയാണ്?

Kerala PSC Malayalam General Knowledge Note for SSLC Qualification Examination Like LGS, LDC etc... ചോരയും കണ്ണീരും നനഞ്ഞ വഴികൾ - ആരുടെ...

1946-ൽ സ്ത്രീകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ തോൽവിറക് സമരം നടന്നത് എവിടെ?

Kerala PSC Malayalam General Knowledge Note for SSLC Qualification Examination Like LGS, LDC etc... 1946-ൽ സ്ത്രീകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ തോൽ...

ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിൽ മണിയടിച്ച നമ്പൂതിരി ബ്രാഹ്മണൻ അല്ലാത്ത ആദ്യ വ്യക്തി?

Kerala PSC Malayalam General Knowledge Note for SSLC Qualification Examination Like LGS, LDC etc... ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിൽ മണിയടിച്ച നമ...

മലബാർ ഗോഖലെ എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്?

Kerala PSC Malayalam General Knowledge Note for SSLC Qualification Examination Like LGS, LDC etc... മലബാർ ഗോഖലെ എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്?...

1923-ലെ കാക്കിനഡ കോൺഗ്രസ്സ് സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്ത് ഗാന്ധിജിയുടെ പിന്തുണ നേടിയ സാമൂഹികപരിഷ്‌കർത്താവ്?

Kerala PSC Malayalam General Knowledge Note for SSLC Qualification Examination Like LGS, LDC etc... 1923-ലെ കാക്കിനഡ കോൺഗ്രസ്സ് സമ്മേളന...

രണ്ടാം വിവേകാനന്ദൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന മലയാളി?

Kerala PSC Malayalam General Knowledge Note for SSLC Qualification Examination Like LGS, LDC etc... രണ്ടാം വിവേകാനന്ദൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പി...