വാഹന നമ്പറുകൾ (RTO districts in Kerala)

കേരളത്തിലെ വാഹന നമ്പറുകൾ കേരളത്തിൽ നിലവിൽ 79 വാഹന റെജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പറുകളാണ് ഉള്ളത്. തിരുവനന്തപുരം മുതൽ കാസർഗോഡ് വരെ ഓരോ ജില്ലയ്‌ക്കും ക്രമ...

UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development)

Kerala PSC Malayalam General Knowledge Note for SSLC Qualification Examination Like LGS, LDC etc... ഐക്യരാഷ്ട വ്യാപാര ചർച്ചാ സമിതി [U...