കേരളത്തിന്റെ തനതായ ആയോധന കല?

കേരളത്തിന്റെ തനതായ ആയോധന കല? കേരളത്തിന്റെ തനതായ ആയോധന കല? Reviewed by Mashhari on May 31, 2019 Rating: 5

അമേരിക്ക 'ഏജന്റ് ഓറഞ്ച്' എന്ന വിഷവസ്തു ഉപയോഗിച്ചത് ഏത് രാജ്യത്താണ്?

അമേരിക്ക 'ഏജന്റ് ഓറഞ്ച്' എന്ന വിഷവസ്തു ഉപയോഗിച്ചത് ഏത് രാജ്യത്താണ്? അമേരിക്ക 'ഏജന്റ് ഓറഞ്ച്' എന്ന വിഷവസ്തു ഉപയോഗിച്ചത് ഏത് രാജ്യത്താണ്? Reviewed by Mashhari on May 31, 2019 Rating: 5

സത്യസന്ധന്മാരുടെ നാട് എന്നറിയപ്പെടുന്ന രാജ്യം?

സത്യസന്ധന്മാരുടെ നാട് എന്നറിയപ്പെടുന്ന രാജ്യം? സത്യസന്ധന്മാരുടെ നാട് എന്നറിയപ്പെടുന്ന രാജ്യം? Reviewed by Mashhari on May 31, 2019 Rating: 5

സോഡാ വെള്ളത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാതകം?

സോഡാ വെള്ളത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാതകം? സോഡാ വെള്ളത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാതകം? Reviewed by Mashhari on May 22, 2019 Rating: 5

ഡേവിസ് കപ്പ് ഏത് കളിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു?

ഡേവിസ് കപ്പ് ഏത് കളിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു? ഡേവിസ് കപ്പ് ഏത് കളിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു? Reviewed by Mashhari on May 22, 2019 Rating: 5

ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യർ ജനിച്ച സ്ഥലം?

ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യർ ജനിച്ച സ്ഥലം? ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യർ ജനിച്ച സ്ഥലം? Reviewed by Mashhari on May 22, 2019 Rating: 5

ഖിലാഫത്ത് പ്രസ്ഥാനം ആരംഭിച്ചത്?

ഖിലാഫത്ത് പ്രസ്ഥാനം ആരംഭിച്ചത്? ഖിലാഫത്ത് പ്രസ്ഥാനം ആരംഭിച്ചത്? Reviewed by Mashhari on May 22, 2019 Rating: 5

രാത്രിയുടെയും പകലിന്റെയും നീളം തുല്യമാകുന്നത് സൂര്യൻ ഏത് രേഖയ്ക്ക് മുകളിൽ വരുമ്പോഴാണ്?

രാത്രിയുടെയും പകലിന്റെയും നീളം തുല്യമാകുന്നത് സൂര്യൻ ഏത് രേഖയ്ക്ക് മുകളിൽ വരുമ്പോഴാണ്? രാത്രിയുടെയും പകലിന്റെയും നീളം തുല്യമാകുന്നത് സൂര്യൻ ഏത് രേഖയ്ക്ക് മുകളിൽ വരുമ്പോഴാണ്? Reviewed by Mashhari on May 22, 2019 Rating: 5

ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽനിന്ന് പ്രധാനമന്ത്രിയായ രണ്ടാമത്തെ വ്യക്തി?

ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽനിന്ന് പ്രധാനമന്ത്രിയായ രണ്ടാമത്തെ വ്യക്തി? ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽനിന്ന് പ്രധാനമന്ത്രിയായ രണ്ടാമത്തെ വ്യക്തി? Reviewed by Mashhari on May 22, 2019 Rating: 5

ഏറ്റവും വലിയ ദ്വീപ്?

ഏറ്റവും വലിയ ദ്വീപ്? ഏറ്റവും വലിയ ദ്വീപ്? Reviewed by Mashhari on May 22, 2019 Rating: 5

സസ്യങ്ങളുടെ പ്രതികരണശേഷി തെളിയിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞൻ?

സസ്യങ്ങളുടെ പ്രതികരണശേഷി തെളിയിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞൻ? സസ്യങ്ങളുടെ പ്രതികരണശേഷി തെളിയിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞൻ? Reviewed by Mashhari on May 22, 2019 Rating: 5

പറക്കുന്ന സസ്തനം ഏതാണ്?

പറക്കുന്ന സസ്തനം ഏതാണ്? പറക്കുന്ന സസ്തനം ഏതാണ്? Reviewed by Mashhari on May 22, 2019 Rating: 5

സർവ്വരാജ്യസഖ്യം ഏതു വർഷമാണ് നിലവിൽ വന്നത്?

സർവ്വരാജ്യസഖ്യം ഏതു വർഷമാണ് നിലവിൽ വന്നത്? സർവ്വരാജ്യസഖ്യം ഏതു വർഷമാണ് നിലവിൽ വന്നത്? Reviewed by Mashhari on May 22, 2019 Rating: 5

ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരിയായ ആദ്യ വനിത?

ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരിയായ ആദ്യ വനിത? ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരിയായ ആദ്യ വനിത? Reviewed by Mashhari on May 22, 2019 Rating: 5

എവിടെയാണ് ചൈതന്യ ഭക്തിപ്രസ്ഥാനം പ്രചരിപ്പിച്ചത്?

എവിടെയാണ് ചൈതന്യ ഭക്തിപ്രസ്ഥാനം പ്രചരിപ്പിച്ചത്? എവിടെയാണ് ചൈതന്യ ഭക്തിപ്രസ്ഥാനം പ്രചരിപ്പിച്ചത്? Reviewed by Mashhari on May 22, 2019 Rating: 5

ബാരോമീറ്റർ കണ്ടുപിടിച്ചത്?

ബാരോമീറ്റർ കണ്ടുപിടിച്ചത്? ബാരോമീറ്റർ കണ്ടുപിടിച്ചത്? Reviewed by Mashhari on May 22, 2019 Rating: 5

1986-ൽ കാണപ്പെട്ട വാൽനക്ഷത്രം?

1986-ൽ കാണപ്പെട്ട വാൽനക്ഷത്രം? 1986-ൽ കാണപ്പെട്ട വാൽനക്ഷത്രം? Reviewed by Mashhari on May 22, 2019 Rating: 5

ലേ വലേസ ഏതു രാജ്യക്കാരനാണ്?

ലേ വലേസ ഏതു രാജ്യക്കാരനാണ്? ലേ വലേസ ഏതു രാജ്യക്കാരനാണ്? Reviewed by Mashhari on May 22, 2019 Rating: 5

കെന്നഡി വധിക്കപ്പെട്ട വർഷം?

കെന്നഡി വധിക്കപ്പെട്ട വർഷം? കെന്നഡി വധിക്കപ്പെട്ട വർഷം? Reviewed by Mashhari on May 22, 2019 Rating: 5

എസ് കെ പൊറ്റക്കാടിന് ജ്ഞാനപീഠം ലഭിച്ചത് ഏത് വർഷം?

എസ് കെ പൊറ്റക്കാടിന് ജ്ഞാനപീഠം ലഭിച്ചത് ഏത് വർഷം? എസ് കെ പൊറ്റക്കാടിന് ജ്ഞാനപീഠം ലഭിച്ചത് ഏത് വർഷം? Reviewed by Mashhari on May 22, 2019 Rating: 5

യൂറി ഗഗാറിൻ ഏത് രാജ്യക്കാരനാണ്?

യൂറി ഗഗാറിൻ ഏത് രാജ്യക്കാരനാണ്? യൂറി ഗഗാറിൻ ഏത് രാജ്യക്കാരനാണ്? Reviewed by Mashhari on May 22, 2019 Rating: 5

ഇൻസുലിൻ കണ്ടുപിടിച്ചതാര്?

ഇൻസുലിൻ കണ്ടുപിടിച്ചതാര്? ഇൻസുലിൻ കണ്ടുപിടിച്ചതാര്? Reviewed by Mashhari on May 22, 2019 Rating: 5

ബട്ടർഫ്ലൈ സ്ട്രോക്ക് ഏത് കായിക ഇനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു?

ബട്ടർഫ്ലൈ സ്ട്രോക്ക് ഏത് കായിക ഇനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു? ബട്ടർഫ്ലൈ സ്ട്രോക്ക് ഏത് കായിക ഇനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു? Reviewed by Mashhari on May 22, 2019 Rating: 5

അമേരിക്ക കണ്ടെത്തിയത്?

അമേരിക്ക കണ്ടെത്തിയത്? അമേരിക്ക കണ്ടെത്തിയത്? Reviewed by Mashhari on May 22, 2019 Rating: 5

ഭരണഘടനയുടെ എത്രാമത്തെ ഭാഗത്തിലാണ് യൂണിയനെക്കുറിച്ചും ഭൂപ്രദേശത്തെക്കുറിച്ചും പ്രതിപാദിക്കുന്നത് അത്?

ഭരണഘടനയുടെ എത്രാമത്തെ ഭാഗത്തിലാണ് യൂണിയനെക്കുറിച്ചും ഭൂപ്രദേശത്തെക്കുറിച്ചും പ്രതിപാദിക്കുന്നത് അത്? ഭരണഘടനയുടെ എത്രാമത്തെ ഭാഗത്തിലാണ് യൂണിയനെക്കുറിച്ചും ഭൂപ്രദേശത്തെക്കുറിച്ചും പ്രതിപാദിക്കുന്നത് അത്? Reviewed by Mashhari on May 22, 2019 Rating: 5

മനുഷ്യന്റെ ആമാശയത്തിലെ അറകളുടെ എണ്ണം?

മനുഷ്യന്റെ ആമാശയത്തിലെ അറകളുടെ എണ്ണം? മനുഷ്യന്റെ ആമാശയത്തിലെ അറകളുടെ എണ്ണം? Reviewed by Mashhari on May 22, 2019 Rating: 5

ഗാന്ധിജി എത്ര വട്ടമേശ സമ്മേളനങ്ങളിലാണ് പങ്കെടുത്തത്?

ഗാന്ധിജി എത്ര വട്ടമേശ സമ്മേളനങ്ങളിലാണ് പങ്കെടുത്തത്? ഗാന്ധിജി എത്ര വട്ടമേശ സമ്മേളനങ്ങളിലാണ് പങ്കെടുത്തത്? Reviewed by Mashhari on May 22, 2019 Rating: 5

ഒട്ടകപ്പക്ഷിയുടെ മുട്ടയിൽ എത്ര കോശങ്ങളുണ്ട്?

ഒട്ടകപ്പക്ഷിയുടെ മുട്ടയിൽ എത്ര കോശങ്ങളുണ്ട്? ഒട്ടകപ്പക്ഷിയുടെ മുട്ടയിൽ എത്ര കോശങ്ങളുണ്ട്? Reviewed by Mashhari on May 22, 2019 Rating: 5

ഒച്ചിന് എത്ര കാലുകളുണ്ട്?

ഒച്ചിന് എത്ര കാലുകളുണ്ട്? ഒച്ചിന് എത്ര കാലുകളുണ്ട്? Reviewed by Mashhari on May 22, 2019 Rating: 5

ഇന്ത്യയിൽ എത്ര തരം പൗരത്വം ആണുള്ളത്?

ഇന്ത്യയിൽ എത്ര തരം പൗരത്വം ആണുള്ളത്? ഇന്ത്യയിൽ എത്ര തരം പൗരത്വം ആണുള്ളത്? Reviewed by Mashhari on May 22, 2019 Rating: 5

സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ ഒരു യൂണിയനാണ് ഇന്ത്യ എന്ന നിർവചിക്കുന്ന ഭരണഘടന അനുഛേദം എത്രാമത്തേതാണ് ?

സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ ഒരു യൂണിയനാണ് ഇന്ത്യ എന്ന നിർവചിക്കുന്ന ഭരണഘടന അനുഛേദം എത്രാമത്തേതാണ് ? സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ ഒരു യൂണിയനാണ് ഇന്ത്യ എന്ന നിർവചിക്കുന്ന ഭരണഘടന അനുഛേദം എത്രാമത്തേതാണ് ? Reviewed by Mashhari on May 22, 2019 Rating: 5

ഗ്രിഗോറിയൻ കലണ്ടറിലെ ഏതു നൂറ്റാണ്ടിലാണ് ശകവർഷം ആരംഭിച്ചത്?

ഗ്രിഗോറിയൻ കലണ്ടറിലെ ഏതു നൂറ്റാണ്ടിലാണ് ശകവർഷം ആരംഭിച്ചത്? ഗ്രിഗോറിയൻ കലണ്ടറിലെ ഏതു നൂറ്റാണ്ടിലാണ് ശകവർഷം ആരംഭിച്ചത്? Reviewed by Mashhari on May 22, 2019 Rating: 5

എത്രാമത്തെ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയാണ് കൃഷിക്ക് ഊന്നൽ നൽകിയത്?

എത്രാമത്തെ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയാണ് കൃഷിക്ക് ഊന്നൽ നൽകിയത്? എത്രാമത്തെ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയാണ് കൃഷിക്ക് ഊന്നൽ നൽകിയത്? Reviewed by Mashhari on May 22, 2019 Rating: 5

ഒരു ബിൽ രാഷ്ട്രപതിക്ക് നിയമനിർമ്മാണസഭയിലേക്ക് എത്ര പ്രാവശ്യം തിരിച്ച് അയക്കാം?

ഒരു ബിൽ രാഷ്ട്രപതിക്ക് നിയമനിർമ്മാണസഭയിലേക്ക് എത്ര പ്രാവശ്യം തിരിച്ച് അയക്കാം? ഒരു ബിൽ രാഷ്ട്രപതിക്ക് നിയമനിർമ്മാണസഭയിലേക്ക് എത്ര പ്രാവശ്യം തിരിച്ച് അയക്കാം? Reviewed by Mashhari on May 22, 2019 Rating: 5

അമീബയ്ക്ക് എത്ര കോശങ്ങളുണ്ട്?

അമീബയ്ക്ക് എത്ര കോശങ്ങളുണ്ട്? അമീബയ്ക്ക് എത്ര കോശങ്ങളുണ്ട്? Reviewed by Mashhari on May 22, 2019 Rating: 5

പെന്നി ബ്ലാക്കിന്റെ വില എത്ര പെന്നിയായിരുന്നു?

പെന്നി ബ്ലാക്കിന്റെ വില എത്ര പെന്നിയായിരുന്നു? പെന്നി ബ്ലാക്കിന്റെ വില എത്ര പെന്നിയായിരുന്നു? Reviewed by Mashhari on May 22, 2019 Rating: 5

ലോകത്തിലെ ആദ്യ തപാൽ സ്റ്റാമ്പ്?

ലോകത്തിലെ ആദ്യ തപാൽ സ്റ്റാമ്പ്? ലോകത്തിലെ ആദ്യ തപാൽ സ്റ്റാമ്പ്? Reviewed by Mashhari on May 22, 2019 Rating: 5

ദേശീയ അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ചാൽ എത്ര മാസത്തിനകം പാർലമെന്റ് ആ നടപടി അംഗീകരിച്ചിരിക്കണം?

ദേശീയ അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ചാൽ എത്ര മാസത്തിനകം പാർലമെന്റ് ആ നടപടി അംഗീകരിച്ചിരിക്കണം? ദേശീയ അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ചാൽ എത്ര മാസത്തിനകം പാർലമെന്റ് ആ നടപടി അംഗീകരിച്ചിരിക്കണം? Reviewed by Mashhari on May 22, 2019 Rating: 5

ദേശീയ അടിയന്തരാവസ്ഥയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആർട്ടിക്കിൾ?

ദേശീയ അടിയന്തരാവസ്ഥയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആർട്ടിക്കിൾ? ദേശീയ അടിയന്തരാവസ്ഥയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആർട്ടിക്കിൾ? Reviewed by Mashhari on May 22, 2019 Rating: 5

ഭൂദാന പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവ്?

ഭൂദാന പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവ്? ഭൂദാന പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവ്? Reviewed by Mashhari on May 22, 2019 Rating: 5

ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് രൂപവത്കൃതമായ വർഷം?

ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് രൂപവത്കൃതമായ വർഷം? ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് രൂപവത്കൃതമായ വർഷം? Reviewed by Mashhari on May 22, 2019 Rating: 5

ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ ദ്വീപ്?

ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ ദ്വീപ്? ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ ദ്വീപ്? Reviewed by Mashhari on May 22, 2019 Rating: 5

ഇരുമ്പിന്റെ കുറവുമൂലം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗം?

ഇരുമ്പിന്റെ കുറവുമൂലം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗം? ഇരുമ്പിന്റെ കുറവുമൂലം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗം? Reviewed by Mashhari on May 22, 2019 Rating: 5

ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ മരുഭൂമി?

ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ മരുഭൂമി? ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ മരുഭൂമി? Reviewed by Mashhari on May 22, 2019 Rating: 5

വിക്രം സാരാഭായി സ്പേസ് സെന്റർ എവിടെയാണ് ?

വിക്രം സാരാഭായി സ്പേസ് സെന്റർ എവിടെയാണ് ? വിക്രം സാരാഭായി സ്പേസ് സെന്റർ എവിടെയാണ് ? Reviewed by Mashhari on May 22, 2019 Rating: 5

മനുഷ്യന്റെ സാധാരണ രക്തസമ്മർദ്ദം?

മനുഷ്യന്റെ സാധാരണ രക്തസമ്മർദ്ദം? മനുഷ്യന്റെ സാധാരണ രക്തസമ്മർദ്ദം? Reviewed by Mashhari on May 22, 2019 Rating: 5

ബെയ്ക്കൽ തടാകം ഏത് രാജ്യത്താണ്?

ബെയ്ക്കൽ തടാകം ഏത് രാജ്യത്താണ്? ബെയ്ക്കൽ തടാകം ഏത് രാജ്യത്താണ്? Reviewed by Mashhari on May 22, 2019 Rating: 5

ആര്യ സമാജം സ്ഥാപിച്ചത്?

ആര്യ സമാജം സ്ഥാപിച്ചത്? ആര്യ സമാജം സ്ഥാപിച്ചത്? Reviewed by Mashhari on May 22, 2019 Rating: 5

ചെടികളെ ചെറിയ രൂപത്തിൽ വളർത്തുന്ന കല?

ചെടികളെ ചെറിയ രൂപത്തിൽ വളർത്തുന്ന കല? ചെടികളെ ചെറിയ രൂപത്തിൽ വളർത്തുന്ന കല? Reviewed by Mashhari on May 22, 2019 Rating: 5

ഇന്ത്യയിലെ ഒന്നാമത്തെ പൗരൻ ആരാണ്?

ഇന്ത്യയിലെ ഒന്നാമത്തെ പൗരൻ ആരാണ്? ഇന്ത്യയിലെ ഒന്നാമത്തെ പൗരൻ ആരാണ്? Reviewed by Mashhari on May 22, 2019 Rating: 5

Question Topics

Abriviation Acid Africa Age Agreement - Treaty Agriculture Airports Ambassador Amendment America Ancient India Andhra Pradesh Animals Antarctica APJ Arunachal Pradesh ASEAN Ashoka Astronomy Atmosphere Atom Australian Open Tennis Author Autobiography Award Ayya Vaikundar Ayyankali B.R.Ambedkar Backwater Bacteria Bangladesh Banks Basic Fact of Kerala Beach Bihar Biology Biosphere Reserves Birds Birth Place Birthplace Blood Bodhananda Book Border Lines Boundary Bridges Britain Buddha Business C.V.Ramanpilla Cabinet Ministry Calender Capital Central Govt Character Chemical Name Chemistry Chera Dynasty Chhattisgarh Chief Minister China Cinema Award Cities Citizenship Civilisations Climate Coin Committee - Commission Commonwealth Communication Company Conferences - Summit's Constituent Assembly Constitution of India Countries Cricket Currency Current Affairs Dam Dance and Culture Days - Years Defence Diseases Districts in Kerala Earth Economy of India Economy of Kerala Education Egypt Election Elements Emergency Environment Ernakulam Europe Eye Fact About India Fact About Kerala Father of Festivals Film First Place First Time First Time in Kerala First Women Five Five Year Plan Football Forest Forts Founder Full Form Gandhiji Gas Geography of India Geography of Kerala Geography of World George Bernard Shaw Government Scheme and Programmes Governor Governor General Gujarat Gulf Gupta Dynasty Haryana Headquarters Heritage Sites High Court Hikki Himachal Pradesh Hindu Devotion History of India History of Kerala History of War Hormone Human Body Hybrid Seeds Idukki INC Independent Movement India India Politics Indian Leaders Indira Gandhi Indus Valley Civilisation industries Information Technology Insects Instruments Insurance Invented By IPL Islands ISRO Italy Jain Jammu & Kashmir Japan Jayalalitha Jayaprakash Narayan Jharkhand Jnanpith Award Jupiter Kannur Karnataka Kerala Kerala Census Kerala First Ministry Kerala Iiterature Kerala Leaders Kerala Politics Kerala Rivers Keshavan Kingdoms Kochi Kingdom Kochi Metro Kollam Kottayam KudumbaSree Kumaranashan Lakes Lakshadweep Language Largest Law Lence Light Literature Literature Award Lok Adalath Lok Sabha Longest Madhya Pradesh Mahakavi Kalidas Maharashtra Malappuram Mannathu Padmanabhan Map Mars Marthandavarma Mathട Media Metal Milk Modern India Monuments Moon Mother Teresa Motto Mountain Mugal Dynasty Music NASA National Day National Highways National Park National Symbol Nehru New Delhi Newspaper & Magazine Nick Names NIT Nobel Prize NSS Oceans Odisha Official Publication Official Resident Official Tree Old Names Olympics One Operations Organisation Oscar Award Other Oxygen Pakisthan Palakkad Palpu Panchayati Raj Pandit Karuppan Parks Parliament Parvathy Pathanamthitta Pen Name Person Physics Place Planning Commission Plants Play Poem Lines Police Politics Pondicherry Population Postal Dep Power Plant Prathibha Patteel President President of India Previous Questions Prime Minister Process Project PSC NOTES PSC Q Bank Psychology PT Usha Puducherry Punjab Quit India Movement Railway Railway Zone Rajagopalachari Rajasthan Rajiv Gandhi Rajya Sabha RBI Real Name Religion Renaissance Reports Republic Day Research Centers Resting Place Revolts Rivers Russia Sakkeer Husain Sanctuaries Sardar Pattel Savarkar Science and Technology Scientific Name Sea Shankaracharyar Sikh Situated at Slave Dynasty Snake Social Welfare Schemes Soil Solar System Songs Space Missions Sports Sree Narayana Guru States in India Stone Age Study of Subhash Chandra Bose Suchetha Kripalani Sugathakumari Sulthanate Sun Supreme Court Syed Ahmad Khan Symbols Tagore Tamil Nadu Telangana Tennis Term Theory Thiruvananthapuram Thrissur Tippu Tourism Transportation Travancore UN UNESCO Unites University USA Uttarakhand Vaccom Moulavi Vagbhatananda Vallathol Veda Venuട Verghese Kurien Viceroy of India Vitamins Vivekanandan VP Menon VT War Wayanad West Bengal Who Said This Women Wonders of the World World World Economy World History World Leaders World Record World War
Powered by Blogger.