കരിന്തണ്ടൻ എന്ന പേര് എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു?

കരിന്തണ്ടൻ എന്ന പേര് എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു? കരിന്തണ്ടൻ എന്ന പേര് എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു? Reviewed by Mashhari on June 24, 2019 Rating: 5

'കേരള ജനപക്ഷം' രൂപീകരിച്ചതാര്?

'കേരള ജനപക്ഷം' രൂപീകരിച്ചതാര്? 'കേരള ജനപക്ഷം' രൂപീകരിച്ചതാര്? Reviewed by Mashhari on June 20, 2019 Rating: 5

'ജനാധിപത്യ രാഷ്ട്രീയ സഭ'യ്ക്ക് രൂപം നൽകിയതാര്?

'ജനാധിപത്യ രാഷ്ട്രീയ സഭ'യ്ക്ക് രൂപം നൽകിയതാര്? 'ജനാധിപത്യ രാഷ്ട്രീയ സഭ'യ്ക്ക് രൂപം നൽകിയതാര്? Reviewed by Mashhari on June 20, 2019 Rating: 5

'ലോക് സേവാ പാർട്ടി'രൂപീകരിച്ച പ്രമുഖ എഴുത്തുകാരി?

'ലോക് സേവാ പാർട്ടി'രൂപീകരിച്ച പ്രമുഖ എഴുത്തുകാരി? 'ലോക് സേവാ പാർട്ടി'രൂപീകരിച്ച പ്രമുഖ എഴുത്തുകാരി? Reviewed by Mashhari on June 20, 2019 Rating: 5

1952-ൽ പൊന്നാനി ലോകസഭാ മണ്ഡലത്തിൽ നിന്നു ജയിച്ച കെ. കേളപ്പൻ ഏത് രാഷ്ട്രീയ കക്ഷിയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥിയായിരുന്നു?

1952-ൽ പൊന്നാനി ലോകസഭാ മണ്ഡലത്തിൽ നിന്നു ജയിച്ച കെ. കേളപ്പൻ ഏത് രാഷ്ട്രീയ കക്ഷിയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥിയായിരുന്നു? 1952-ൽ പൊന്നാനി ലോകസഭാ മണ്ഡലത്തിൽ നിന്നു ജയിച്ച കെ. കേളപ്പൻ ഏത് രാഷ്ട്രീയ കക്ഷിയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥിയായിരുന്നു? Reviewed by Mashhari on June 20, 2019 Rating: 5

കേരളത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന പട്ടം താണുപിള്ള ഏതു രാഷ്ട്രീയ കക്ഷിയുടെ നേതാവായിരുന്നു?

കേരളത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന പട്ടം താണുപിള്ള ഏതു രാഷ്ട്രീയ കക്ഷിയുടെ നേതാവായിരുന്നു? കേരളത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന പട്ടം താണുപിള്ള ഏതു രാഷ്ട്രീയ കക്ഷിയുടെ നേതാവായിരുന്നു? Reviewed by Mashhari on June 20, 2019 Rating: 5

കേരള നിയമസഭയിൽ നിന്നും ആദ്യമായി രാജിവച്ച അംഗമാരാണ് ?

കേരള നിയമസഭയിൽ നിന്നും ആദ്യമായി രാജിവച്ച അംഗമാരാണ് ? കേരള നിയമസഭയിൽ നിന്നും ആദ്യമായി രാജിവച്ച അംഗമാരാണ് ? Reviewed by Mashhari on June 20, 2019 Rating: 5

ആദ്യമായി ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിലൂടെ വിജയിച്ച് കേരളാ നിയമസഭയിൽ എത്തിയതാര്?

ആദ്യമായി ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിലൂടെ വിജയിച്ച് കേരളാ നിയമസഭയിൽ എത്തിയതാര്? ആദ്യമായി ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിലൂടെ വിജയിച്ച് കേരളാ നിയമസഭയിൽ എത്തിയതാര്? Reviewed by Mashhari on June 20, 2019 Rating: 5

കേരള നിയമസഭയിൽ ആദ്യമായി അവിശ്വാസ പ്രമേയത്തിന് നോട്ടീസ് നൽകിയതാര്?

കേരള നിയമസഭയിൽ ആദ്യമായി അവിശ്വാസ പ്രമേയത്തിന് നോട്ടീസ് നൽകിയതാര്? കേരള നിയമസഭയിൽ ആദ്യമായി അവിശ്വാസ പ്രമേയത്തിന് നോട്ടീസ് നൽകിയതാര്? Reviewed by Mashhari on June 20, 2019 Rating: 5

ഒന്നാം കേരള നിയമസഭയിലെ വനിതകളുടെ എണ്ണം?

ഒന്നാം കേരള നിയമസഭയിലെ വനിതകളുടെ എണ്ണം? ഒന്നാം കേരള നിയമസഭയിലെ വനിതകളുടെ എണ്ണം? Reviewed by Mashhari on June 20, 2019 Rating: 5

കേരളത്തിൽ രാജിവച്ച ആദ്യത്തെ മന്ത്രി?

കേരളത്തിൽ രാജിവച്ച ആദ്യത്തെ മന്ത്രി? കേരളത്തിൽ രാജിവച്ച ആദ്യത്തെ മന്ത്രി? Reviewed by Mashhari on June 20, 2019 Rating: 5

കേരള നിയമസഭയിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നിട്ടും അസംബ്ലി നിലവിൽ വരാത്ത വർഷം?

കേരള നിയമസഭയിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നിട്ടും അസംബ്ലി നിലവിൽ വരാത്ത വർഷം? കേരള നിയമസഭയിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നിട്ടും അസംബ്ലി നിലവിൽ വരാത്ത വർഷം? Reviewed by Mashhari on June 20, 2019 Rating: 5

കേരള നിയമസഭയിലെ ആദ്യ പ്രോട്ടേം സ്പീക്കർ?

കേരള നിയമസഭയിലെ ആദ്യ പ്രോട്ടേം സ്പീക്കർ? കേരള നിയമസഭയിലെ ആദ്യ പ്രോട്ടേം സ്പീക്കർ? Reviewed by Mashhari on June 20, 2019 Rating: 5

ഒന്നാം കേരള നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അധികാരത്തിലെത്തിയ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി എത്ര സീറ്റുകളിലാണ് വിജയിച്ചത്?

ഒന്നാം കേരള നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അധികാരത്തിലെത്തിയ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി എത്ര സീറ്റുകളിലാണ് വിജയിച്ചത്? ഒന്നാം കേരള നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അധികാരത്തിലെത്തിയ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി എത്ര സീറ്റുകളിലാണ് വിജയിച്ചത്? Reviewed by Mashhari on June 20, 2019 Rating: 5

വാല സമുദായ പരിഷ്കാരിണി സഭയ്ക്ക് നേതൃത്വം ?

വാല സമുദായ പരിഷ്കാരിണി സഭയ്ക്ക് നേതൃത്വം ? വാല സമുദായ പരിഷ്കാരിണി സഭയ്ക്ക് നേതൃത്വം ? Reviewed by Mashhari on June 18, 2019 Rating: 5

കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വടക്കേ അറ്റത്തുള്ള അസംബ്ലി മണ്ഡലം?

കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വടക്കേ അറ്റത്തുള്ള അസംബ്ലി മണ്ഡലം? കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വടക്കേ അറ്റത്തുള്ള അസംബ്ലി മണ്ഡലം? Reviewed by Mashhari on June 18, 2019 Rating: 5

കോമൺവെൽത്ത് രാജ്യങ്ങളിൽ ആദ്യമായി ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജിയായ വനിത?

കോമൺവെൽത്ത് രാജ്യങ്ങളിൽ ആദ്യമായി ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജിയായ വനിത? കോമൺവെൽത്ത് രാജ്യങ്ങളിൽ ആദ്യമായി ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജിയായ വനിത? Reviewed by Mashhari on June 18, 2019 Rating: 5

പ്രാചീന ഇന്ത്യയിലെ പ്രശസ്തനായ നിയമദാതാവ്?

പ്രാചീന ഇന്ത്യയിലെ പ്രശസ്തനായ നിയമദാതാവ്? പ്രാചീന ഇന്ത്യയിലെ പ്രശസ്തനായ നിയമദാതാവ്? Reviewed by Mashhari on June 17, 2019 Rating: 5

ഓൾ ഇന്ത്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസ് എവിടെയാണ്?

ഓൾ ഇന്ത്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസ് എവിടെയാണ്? ഓൾ ഇന്ത്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസ് എവിടെയാണ്? Reviewed by Mashhari on June 17, 2019 Rating: 5

സാരേ ജഹാം സേ അഛ്ഛാഛാ..... എന്നു തുടങ്ങുന്ന ഗാനം രചിച്ചത്?

സാരേ ജഹാം സേ അഛ്ഛാഛാ..... എന്നു തുടങ്ങുന്ന ഗാനം രചിച്ചത്? സാരേ ജഹാം സേ അഛ്ഛാഛാ..... എന്നു തുടങ്ങുന്ന ഗാനം രചിച്ചത്? Reviewed by Mashhari on June 17, 2019 Rating: 5

സെൻട്രൽ ഡ്രസ്സ് ലബോറട്ടറി എവിടെയാണ്?

സെൻട്രൽ ഡ്രസ്സ് ലബോറട്ടറി എവിടെയാണ്? സെൻട്രൽ ഡ്രസ്സ് ലബോറട്ടറി എവിടെയാണ്? Reviewed by Mashhari on June 17, 2019 Rating: 5

പിത്തരസം ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥി?

പിത്തരസം ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥി? പിത്തരസം ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥി? Reviewed by Mashhari on June 17, 2019 Rating: 5

കേരളത്തിൽ റീജിയണൽ റബ്ബർ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം?

കേരളത്തിൽ റീജിയണൽ റബ്ബർ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം? കേരളത്തിൽ റീജിയണൽ റബ്ബർ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം? Reviewed by Mashhari on June 17, 2019 Rating: 5

കേരള സെറാമിക്സ് ലിമിറ്റഡ് എവിടെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്?

കേരള സെറാമിക്സ് ലിമിറ്റഡ് എവിടെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്? കേരള സെറാമിക്സ് ലിമിറ്റഡ് എവിടെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്? Reviewed by Mashhari on June 17, 2019 Rating: 5

ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് പൂർണ്ണ സ്വരാജ് പ്രമേയം പാസാക്കിയ വർഷം?

ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് പൂർണ്ണ സ്വരാജ് പ്രമേയം പാസാക്കിയ വർഷം? ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് പൂർണ്ണ സ്വരാജ് പ്രമേയം പാസാക്കിയ വർഷം? Reviewed by Mashhari on June 17, 2019 Rating: 5

കേരള ഫോറസ്റ്റ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എവിടെയാണ്?

കേരള ഫോറസ്റ്റ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എവിടെയാണ്? കേരള ഫോറസ്റ്റ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എവിടെയാണ്? Reviewed by Mashhari on June 17, 2019 Rating: 5

കലിംഗ പുരസ്കാരം ഏത് രംഗത്തെ മികവിന് അംഗീകരിക്കുന്നതാണ് നൽകുന്നത്?

കലിംഗ പുരസ്കാരം ഏത് രംഗത്തെ മികവിന് അംഗീകരിക്കുന്നതാണ് നൽകുന്നത്? കലിംഗ പുരസ്കാരം ഏത് രംഗത്തെ മികവിന് അംഗീകരിക്കുന്നതാണ് നൽകുന്നത്? Reviewed by Mashhari on June 17, 2019 Rating: 5

ഒരേ ഉയരത്തിൽ ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളെ ബന്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഭൂപടത്തിൽ വരയ്ക്കുന്ന രേഖ?

ഒരേ ഉയരത്തിൽ ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളെ ബന്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഭൂപടത്തിൽ വരയ്ക്കുന്ന രേഖ? ഒരേ ഉയരത്തിൽ ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളെ ബന്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഭൂപടത്തിൽ വരയ്ക്കുന്ന രേഖ? Reviewed by Mashhari on June 13, 2019 Rating: 5

സൈലൻറ് വാലി ഏത് ജില്ലയിലാണ്?

സൈലൻറ് വാലി ഏത് ജില്ലയിലാണ്? സൈലൻറ് വാലി ഏത് ജില്ലയിലാണ്? Reviewed by Mashhari on June 13, 2019 Rating: 5

ഏറ്റവും ചെറിയ അഭാജ്യ സംഖ്യ?

ഏറ്റവും ചെറിയ അഭാജ്യ സംഖ്യ? ഏറ്റവും ചെറിയ അഭാജ്യ സംഖ്യ? Reviewed by Mashhari on June 13, 2019 Rating: 5

ഇരുപതിനപരിപാടികൾ ആവിഷ്കരിച്ച് രാജ്യത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക പുരോഗതിക്ക് ആക്കം കൂട്ടിയ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി?

ഇരുപതിനപരിപാടികൾ ആവിഷ്കരിച്ച് രാജ്യത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക പുരോഗതിക്ക് ആക്കം കൂട്ടിയ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി? ഇരുപതിനപരിപാടികൾ ആവിഷ്കരിച്ച് രാജ്യത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക പുരോഗതിക്ക് ആക്കം കൂട്ടിയ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി? Reviewed by Mashhari on June 13, 2019 Rating: 5

സുവർണ ക്ഷേത്രം എവിടെയാണ്?

സുവർണ ക്ഷേത്രം എവിടെയാണ്? സുവർണ ക്ഷേത്രം എവിടെയാണ്? Reviewed by Mashhari on June 13, 2019 Rating: 5

ഭരണഘടനയുടെ എത്രാമത്തെ ഭാഗത്തിലാണ് പൗരത്വത്തെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്നത്?

ഭരണഘടനയുടെ എത്രാമത്തെ ഭാഗത്തിലാണ് പൗരത്വത്തെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്നത്? ഭരണഘടനയുടെ എത്രാമത്തെ ഭാഗത്തിലാണ് പൗരത്വത്തെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്നത്? Reviewed by Mashhari on June 13, 2019 Rating: 5

സർവോദയ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവ്?

സർവോദയ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവ്? സർവോദയ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവ്? Reviewed by Mashhari on June 13, 2019 Rating: 5

ബന്ദിപ്പൂർ നാഷണൽ പാർക്ക് ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ്?

ബന്ദിപ്പൂർ നാഷണൽ പാർക്ക് ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ്? ബന്ദിപ്പൂർ നാഷണൽ പാർക്ക് ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ്? Reviewed by Mashhari on June 13, 2019 Rating: 5

ഭൂമിയോട് ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള ഗ്രഹം?

ഭൂമിയോട് ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള ഗ്രഹം? ഭൂമിയോട് ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള ഗ്രഹം? Reviewed by Mashhari on June 13, 2019 Rating: 5

മന്ത് പരത്തുന്ന ജീവി?

മന്ത് പരത്തുന്ന ജീവി? മന്ത് പരത്തുന്ന ജീവി? Reviewed by Mashhari on June 13, 2019 Rating: 5

Kerala PSC Economics Notes - 02 (ദേശസാൽകൃത ബാങ്കുകളും ആസ്ഥാനവും)

Kerala PSC Economics Notes - 02 (ദേശസാൽകൃത ബാങ്കുകളും ആസ്ഥാനവും) Kerala PSC Economics Notes - 02 (ദേശസാൽകൃത ബാങ്കുകളും ആസ്ഥാനവും) Reviewed by Mashhari on June 10, 2019 Rating: 5

Kerala PSC Economics Notes - 01 (ദേശസാൽകൃതബാങ്കുകൾ)

Kerala PSC Economics Notes - 01 (ദേശസാൽകൃതബാങ്കുകൾ) Kerala PSC Economics Notes - 01 (ദേശസാൽകൃതബാങ്കുകൾ) Reviewed by Mashhari on June 10, 2019 Rating: 5

ആറ്റത്തിലെ നെഗറ്റീവ് (ഋണ) ചാർജുള്ള കണം?

ആറ്റത്തിലെ നെഗറ്റീവ് (ഋണ) ചാർജുള്ള കണം? ആറ്റത്തിലെ നെഗറ്റീവ് (ഋണ) ചാർജുള്ള കണം? Reviewed by Mashhari on June 07, 2019 Rating: 5

രഞ്ജി ട്രോഫി ഏത് കളിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു?

രഞ്ജി ട്രോഫി ഏത് കളിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു? രഞ്ജി ട്രോഫി ഏത് കളിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു? Reviewed by Mashhari on June 07, 2019 Rating: 5

ലോക്സഭയിലേക്ക് എത്ര ആംഗ്ലോ-ഇന്ത്യൻ അംഗങ്ങളെയാണ് പ്രസിഡൻറ് നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യുന്നത്?

ലോക്സഭയിലേക്ക് എത്ര ആംഗ്ലോ-ഇന്ത്യൻ അംഗങ്ങളെയാണ് പ്രസിഡൻറ് നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യുന്നത്? ലോക്സഭയിലേക്ക് എത്ര ആംഗ്ലോ-ഇന്ത്യൻ അംഗങ്ങളെയാണ് പ്രസിഡൻറ് നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യുന്നത്? Reviewed by Mashhari on June 07, 2019 Rating: 5

മനുഷ്യശരീരത്തിലെ ഊഷ്മാവ്?

മനുഷ്യശരീരത്തിലെ ഊഷ്മാവ്? മനുഷ്യശരീരത്തിലെ ഊഷ്മാവ്? Reviewed by Mashhari on June 07, 2019 Rating: 5

സെൻട്രൽ ട്യൂബർ ക്രോപ്സ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു?

സെൻട്രൽ ട്യൂബർ ക്രോപ്സ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു? സെൻട്രൽ ട്യൂബർ ക്രോപ്സ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു? Reviewed by Mashhari on June 07, 2019 Rating: 5

റഫ്രിജറേറ്ററിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാതകം?

റഫ്രിജറേറ്ററിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാതകം? റഫ്രിജറേറ്ററിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാതകം? Reviewed by Mashhari on June 07, 2019 Rating: 5

സ്വന്തമായി ഹൈക്കോടതി ഉള്ള കേന്ദ്രഭരണപ്രദേശം?

സ്വന്തമായി ഹൈക്കോടതി ഉള്ള കേന്ദ്രഭരണപ്രദേശം? സ്വന്തമായി ഹൈക്കോടതി ഉള്ള കേന്ദ്രഭരണപ്രദേശം? Reviewed by Mashhari on June 07, 2019 Rating: 5

ഇന്ത്യ അണു പരീക്ഷണം നടത്തുന്ന സ്ഥലം?

ഇന്ത്യ അണു പരീക്ഷണം നടത്തുന്ന സ്ഥലം? ഇന്ത്യ അണു പരീക്ഷണം നടത്തുന്ന സ്ഥലം? Reviewed by Mashhari on June 07, 2019 Rating: 5

Question Topics

Abriviation Acid Africa Age Agreement - Treaty Agriculture Airports Ambassador Amendment America Ancient India Andhra Pradesh Animals Antarctica APJ Arunachal Pradesh ASEAN Ashoka Astronomy Atmosphere Atom Australian Open Tennis Author Autobiography Award Ayya Vaikundar Ayyankali B.R.Ambedkar Backwater Bacteria Bangladesh Banks Basic Fact of Kerala Beach Bihar Biology Biosphere Reserves Birds Birth Place Birthplace Blood Bodhananda Book Border Lines Boundary Bridges Britain Buddha Business C.V.Ramanpilla Cabinet Ministry Calender Capital Central Govt Character Chemical Name Chemistry Chera Dynasty Chhattisgarh Chief Minister China Cinema Award Cities Citizenship Civilisations Climate Coin Committee - Commission Commonwealth Communication Company Conferences - Summit's Constituent Assembly Constitution of India Countries Cricket Currency Current Affairs Dam Dance and Culture Days - Years Defence Diseases Districts in Kerala Earth Economy of India Economy of Kerala Education Egypt Election Elements Emergency Environment Ernakulam Europe Eye Fact About India Fact About Kerala Father of Festivals Film First Place First Time First Time in Kerala First Women Five Five Year Plan Football Forest Forts Founder Full Form Gandhiji Gas Geography of India Geography of Kerala Geography of World George Bernard Shaw Government Scheme and Programmes Governor Governor General Gujarat Gulf Gupta Dynasty Haryana Headquarters Heritage Sites High Court Hikki Himachal Pradesh Hindu Devotion History of India History of Kerala History of War Hormone Human Body Hybrid Seeds Idukki INC Independent Movement India India Politics Indian Leaders Indira Gandhi Indus Valley Civilisation industries Information Technology Insects Instruments Insurance Invented By IPL Islands ISRO Italy Jain Jammu & Kashmir Japan Jayalalitha Jayaprakash Narayan Jharkhand Jnanpith Award Jupiter Kannur Karnataka Kerala Kerala Census Kerala First Ministry Kerala Iiterature Kerala Leaders Kerala Politics Kerala Rivers Keshavan Kingdoms Kochi Kingdom Kochi Metro Kollam Kottayam KudumbaSree Kumaranashan Lakes Lakshadweep Language Largest Law Lence Light Literature Literature Award Lok Adalath Lok Sabha Longest Madhya Pradesh Mahakavi Kalidas Maharashtra Malappuram Mannathu Padmanabhan Map Mars Marthandavarma Mathട Media Metal Milk Modern India Monuments Moon Mother Teresa Motto Mountain Mugal Dynasty Music NASA National Day National Highways National Park National Symbol Nehru New Delhi Newspaper & Magazine Nick Names NIT Nobel Prize NSS Oceans Odisha Official Publication Official Resident Official Tree Old Names Olympics One Operations Organisation Oscar Award Other Oxygen Pakisthan Palakkad Palpu Panchayati Raj Pandit Karuppan Parks Parliament Parvathy Pathanamthitta Pen Name Person Physics Place Planning Commission Plants Play Poem Lines Police Politics Pondicherry Population Postal Dep Power Plant Prathibha Patteel President President of India Previous Questions Prime Minister Process Project PSC NOTES PSC Q Bank Psychology PT Usha Puducherry Punjab Quit India Movement Railway Railway Zone Rajagopalachari Rajasthan Rajiv Gandhi Rajya Sabha RBI Real Name Religion Renaissance Reports Republic Day Research Centers Resting Place Revolts Rivers Russia Sakkeer Husain Sanctuaries Sardar Pattel Savarkar Science and Technology Scientific Name Sea Shankaracharyar Sikh Situated at Slave Dynasty Snake Social Welfare Schemes Soil Solar System Songs Space Missions Sports Sree Narayana Guru States in India Stone Age Study of Subhash Chandra Bose Suchetha Kripalani Sugathakumari Sulthanate Sun Supreme Court Syed Ahmad Khan Symbols Tagore Tamil Nadu Telangana Tennis Term Theory Thiruvananthapuram Thrissur Tippu Tourism Transportation Travancore UN UNESCO Unites University USA Uttarakhand Vaccom Moulavi Vagbhatananda Vallathol Veda Venuട Verghese Kurien Viceroy of India Vitamins Vivekanandan VP Menon VT War Wayanad West Bengal Who Said This Women Wonders of the World World World Economy World History World Leaders World Record World War
Powered by Blogger.