സംക്രമണ മൂലകങ്ങൾ ഏതൊക്കെ?

Kerala PSC Malayalam General Knowledge Questions and Answers for Examination Like LGS, LDC etc...Write Your Ansers and Check Weather your...

മൂന്നാം ഗ്രൂപ്പിനും പതിമൂന്നാം ഗ്രൂപ്പിനും ഇടയിലുള്ള മൂലകങ്ങൾ അറിയപ്പെടുന്നത്?

Kerala PSC Malayalam General Knowledge Questions and Answers for Examination Like LGS, LDC etc...Write Your Ansers and Check Weather your...

17-ാം ഗ്രൂപ്പ് മൂലകങ്ങൾ ഏതൊക്കെ?

Kerala PSC Malayalam General Knowledge Questions and Answers for Examination Like LGS, LDC etc...Write Your Ansers and Check Weather your...

17-ാം ഗ്രൂപ്പ് മൂലകങ്ങൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്?

Kerala PSC Malayalam General Knowledge Questions and Answers for Examination Like LGS, LDC etc...Write Your Ansers and Check Weather your...

പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന മൂലകം?

Kerala PSC Malayalam General Knowledge Questions and Answers for Examination Like LGS, LDC etc...Write Your Ansers and Check Weather your...

പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന രണ്ടാമത്തെ മൂലകം?

Kerala PSC Malayalam General Knowledge Questions and Answers for Examination Like LGS, LDC etc...Write Your Ansers and Check Weather your...

ഭൂവൽക്കത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന രണ്ടാമത്തെ മൂലകം?

Kerala PSC Malayalam General Knowledge Questions and Answers for Examination Like LGS, LDC etc...Write Your Ansers and Check Weather your...

ഭൂവൽക്കത്തിൽ ഏറ്റവും സുലഭമായി കാണപ്പെടുന്ന മൂലകം?

Kerala PSC Malayalam General Knowledge Questions and Answers for Examination Like LGS, LDC etc...Write Your Ansers and Check Weather your...

ഭൂവൽക്കത്തിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന അളവിൽ കാണപ്പെടുന്ന മൂലകം?

Kerala PSC Malayalam General Knowledge Questions and Answers for Examination Like LGS, LDC etc...Write Your Ansers and Check Weather your...

പ്രകൃതിദത്ത മൂലകങ്ങൾ എത്ര?

Kerala PSC Malayalam General Knowledge Questions and Answers for Examination Like LGS, LDC etc...Write Your Ansers and Check Weather your...

'കേരളം വളരുന്നു' രചിച്ചതാര്?

Kerala PSC Malayalam General Knowledge Questions and Answers for Examination Like LGS, LDC etc...Write Your Ansers and Check Weather your...

കൊച്ചിൻ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് സ്ഥാപിതമായ വർഷം?

Kerala PSC Malayalam General Knowledge Questions and Answers for Examination Like LGS, LDC etc...Write Your Ansers and Check Weather your...

തിരുമുല്ലവാരം ബീച്ച് ഏത് ജില്ലയിലാണ്?

Kerala PSC Malayalam General Knowledge Questions and Answers for Examination Like LGS, LDC etc...Write Your Ansers and Check Weather your...

പത്തുവർഷം കൊണ്ട് മദ്യരഹിത കേരളം ലക്ഷ്യമിട്ടുകൊണ്ട് ആരംഭിച്ച പദ്ധതി?

Kerala PSC Malayalam General Knowledge Questions and Answers for Examination Like LGS, LDC etc...Write Your Ansers and Check Weather your...

കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സോഫ്റ്റ് സ്കിൽ, Technical Skill എന്നിവ നൽകുന്നതിന് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ആവിഷ്കരിച്ച പദ്ധതി?

Kerala PSC Malayalam General Knowledge Questions and Answers for Examination Like LGS, LDC etc...Write Your Ansers and Check Weather your...

കേരള സംസ്ഥാനത്ത് ആദ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്ന വർഷം?

Kerala PSC Malayalam General Knowledge Questions and Answers for Examination Like LGS, LDC etc...Write Your Ansers and Check Weather your...

കേരളത്തിലെ കോർപ്പറേഷനുകളിൽ സമുദ്ര സാമീപ്യം ഇല്ലാത്തത്?

Kerala PSC Malayalam General Knowledge Questions and Answers for Examination Like LGS, LDC etc...Write Your Ansers and Check Weather your...

കുടുംബശ്രീ വഴി നടപ്പാക്കിയ ജൈവ പാട്ടകൃഷി സമ്പ്രദായം?

Kerala PSC Malayalam General Knowledge Questions and Answers for Examination Like LGS, LDC etc...Write Your Ansers and Check Weather your...

കേരള സർക്കാരിന്റെ സ്വാതി പുരസ്കാരം ആദ്യമായി ലഭിച്ചത്?

Kerala PSC Malayalam General Knowledge Questions and Answers for Examination Like LGS, LDC etc...Write Your Ansers and Check Weather your...

ഏതു രാജ്യക്കാരുമായിട്ടാണ് മാർത്താണ്ഡവർമ്മ മാവേലിക്കര ഉടമ്പടിയിൽ ഏർപ്പെട്ടത്?

Kerala PSC Malayalam General Knowledge Questions and Answers for Examination Like LGS, LDC etc...Write Your Ansers and Check Weather your...

ഇന്ത്യ സ്വതന്ത്രമായ വർഷം മലയാളത്തിന്റെ ആസ്ഥാനകവിയായി തിരഞ്ഞെടുത്തത് ആരെയാണ്?

Kerala PSC Malayalam General Knowledge Questions and Answers for Examination Like LGS, LDC etc...Write Your Ansers and Check Weather your...

തിരുവിതാംകൂറിൽ ക്ഷേത്ര പ്രവേശന അന്വേഷണ സമിതി സ്ഥാപിതമായ വർഷം?

Kerala PSC Malayalam General Knowledge Questions and Answers for Examination Like LGS, LDC etc...Write Your Ansers and Check Weather your...

തിരുവിതാംകൂറിൽ ക്ഷേത്ര പ്രവേശന അന്വേഷണ സമിതിയിൽ അംഗമായിരുന്ന മലയാളി?

Kerala PSC Malayalam General Knowledge Questions and Answers for Examination Like LGS, LDC etc...Write Your Ansers and Check Weather your...

മൂന്നു വയസ്സിനു താഴെയുള്ള കേൾവി ശേഷി കുറഞ്ഞ കുട്ടികൾക്കായുള്ള കോക്ലിയാർ ഇംപ്ലാന്റേഷൻ പദ്ധതി?

Kerala PSC Malayalam General Knowledge Questions and Answers for Examination Like LGS, LDC etc...Write Your Ansers and Check Weather your...

കേരളത്തിന്റെ ഗംഗ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്?

Kerala PSC Malayalam General Knowledge Questions and Answers for Examination Like LGS, LDC etc...Write Your Ansers and Check Weather your...

പിൽക്കാലത്ത് ശ്രീലങ്കയിലെ ഇന്ത്യൻ ഹൈക്കമ്മീഷണറായ കേരളത്തിലെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനി?

Kerala PSC Malayalam General Knowledge Questions and Answers for Examination Like LGS, LDC etc...Write Your Ansers and Check Weather your...

കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ആദ്യത്തെ വൃക്ഷമിത്ര പുരസ്കാരത്തിന് അർഹയായത്?

Kerala PSC Malayalam General Knowledge Questions and Answers for Examination Like LGS, LDC etc...Write Your Ansers and Check Weather your...

പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ കേരളം എന്ന പുസ്തകം രചിച്ചത്?

Kerala PSC Malayalam General Knowledge Questions and Answers for Examination Like LGS, LDC etc...Write Your Ansers and Check Weather your...

പൊന്നാനി മഊനത്തുൽ ഇസ്ലാം സഭ സ്ഥാപിതമായ വർഷം?

Kerala PSC Malayalam General Knowledge Questions and Answers for Examination Like LGS, LDC etc...Write Your Ansers and Check Weather your...

കേരളത്തിലെ മുസ്ലീങ്ങളുടെ ആദ്യ സാമൂഹിക ക്ഷേമ സംഘടന?

Kerala PSC Malayalam General Knowledge Questions and Answers for Examination Like LGS, LDC etc...Write Your Ansers and Check Weather your...

ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചൂട് അനുഭവപ്പെടുന്ന കേരളത്തിലെ ജില്ല?

Kerala PSC Malayalam General Knowledge Questions and Answers for Examination Like LGS, LDC etc...Write Your Ansers and Check Weather your...

മഴ ലഭിക്കുന്ന ഭൂപ്രദേശങ്ങളിൽ കൂടുതലായും കാണപ്പെടുന്ന മണ്ണിനം?

Kerala PSC Malayalam General Knowledge Questions and Answers for Examination Like LGS, LDC etc...Write Your Ansers and Check Weather your...

കേരളത്തിൽ 1996 ഏപ്രിൽ ഒന്നിന് ചാരായ നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തിയ മുഖ്യമന്ത്രി?

Kerala PSC Malayalam General Knowledge Questions and Answers for Examination Like LGS, LDC etc...Write Your Ansers and Check Weather your...

കേരള ചരിത്രത്തിലേക്ക് വെളിച്ചം വീശുന്ന ശക്തൻ തമ്പുരാൻ എന്ന കൃതി രചിച്ചതാര്?

Kerala PSC Malayalam General Knowledge Questions and Answers for Examination Like LGS, LDC etc...Write Your Ansers and Check Weather your...

കേരളസിംഹം എന്ന കൃതിയുടെ കർത്താവ്?

Kerala PSC Malayalam General Knowledge Questions and Answers for Examination Like LGS, LDC etc...Write Your Ansers and Check Weather your...

ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി പ്രായപൂർത്തി വോട്ടവകാശം ഏർപ്പെടുത്തിയ നാട്ടുരാജ്യം?

Kerala PSC Malayalam General Knowledge Questions and Answers for Examination Like LGS, LDC etc...Write Your Ansers and Check Weather your...

മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ വൃത്താന്തപത്രമായ കേരള പത്രിക ആരംഭിച്ചതാര്?

Kerala PSC Malayalam General Knowledge Questions and Answers for Examination Like LGS, LDC etc...Write Your Ansers and Check Weather your...