നെല്ലിക്കാംപെട്ടി സാങ്ച്വറി നിലവില്‍ വന്ന വര്‍ഷം?

നെല്ലിക്കാംപെട്ടി സാങ്ച്വറി നിലവില്‍ വന്ന വര്‍ഷം? നെല്ലിക്കാംപെട്ടി സാങ്ച്വറി നിലവില്‍ വന്ന വര്‍ഷം? Reviewed by Mashhari on August 11, 2020 Rating: 5

പെരിയാര്‍ വനൃജീവി സങ്കേതത്തിന്റെ ആദ്യ പേര് ?

പെരിയാര്‍ വനൃജീവി സങ്കേതത്തിന്റെ ആദ്യ പേര് ? പെരിയാര്‍ വനൃജീവി സങ്കേതത്തിന്റെ ആദ്യ പേര് ? Reviewed by Mashhari on August 11, 2020 Rating: 5

പെരിയാര്‍ വന്യജീവി സങ്കേതം സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ജില്ല?

പെരിയാര്‍ വന്യജീവി സങ്കേതം സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ജില്ല? പെരിയാര്‍ വന്യജീവി സങ്കേതം സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ജില്ല? Reviewed by Mashhari on August 11, 2020 Rating: 5

പെരിയാര്‍ വന്യജീവി സങ്കേതം സ്ഥാപിതമായ വര്‍ഷം?

പെരിയാര്‍ വന്യജീവി സങ്കേതം സ്ഥാപിതമായ വര്‍ഷം? പെരിയാര്‍ വന്യജീവി സങ്കേതം സ്ഥാപിതമായ വര്‍ഷം? Reviewed by Mashhari on August 11, 2020 Rating: 5

കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ വന്യജീവി സങ്കേതം?

കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ വന്യജീവി സങ്കേതം? കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ വന്യജീവി സങ്കേതം? Reviewed by Mashhari on August 11, 2020 Rating: 5

ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ വന്യജീവി സങ്കേതങ്ങളുടെ എണ്ണം?

ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ വന്യജീവി സങ്കേതങ്ങളുടെ എണ്ണം? ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ വന്യജീവി സങ്കേതങ്ങളുടെ എണ്ണം? Reviewed by Mashhari on August 11, 2020 Rating: 5

കേരളത്തില്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ വന്യജീവി സങ്കേതങ്ങളുളള ജില്ല?

കേരളത്തില്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ വന്യജീവി സങ്കേതങ്ങളുളള ജില്ല? കേരളത്തില്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ വന്യജീവി സങ്കേതങ്ങളുളള ജില്ല? Reviewed by Mashhari on August 11, 2020 Rating: 5

കേരളത്തിലെ ദേശീയോദ്യാനങ്ങളുടെ എണ്ണം?

കേരളത്തിലെ ദേശീയോദ്യാനങ്ങളുടെ എണ്ണം? കേരളത്തിലെ ദേശീയോദ്യാനങ്ങളുടെ എണ്ണം? Reviewed by Mashhari on August 11, 2020 Rating: 5

കേരളത്തിലെ വന്യജീവി സങ്കേതങ്ങളുടെ എണ്ണം?

കേരളത്തിലെ വന്യജീവി സങ്കേതങ്ങളുടെ എണ്ണം? കേരളത്തിലെ വന്യജീവി സങ്കേതങ്ങളുടെ എണ്ണം? Reviewed by Mashhari on August 11, 2020 Rating: 5

അർജുനന്റെ വില്ല് അറിയപ്പെടുന്ന പേര്?

അർജുനന്റെ വില്ല് അറിയപ്പെടുന്ന പേര്? അർജുനന്റെ വില്ല് അറിയപ്പെടുന്ന പേര്? Reviewed by Mashhari on June 30, 2020 Rating: 5

അൽക്കഹരിത് ഏത് പച്ചക്കറിയുടെ ഇനമാണ്?

അൽക്കഹരിത് ഏത് പച്ചക്കറിയുടെ ഇനമാണ്? അൽക്കഹരിത് ഏത് പച്ചക്കറിയുടെ ഇനമാണ്? Reviewed by Mashhari on June 30, 2020 Rating: 5

മഞ്ഞ നദി എന്നറിയപ്പെടുന്നത്?

മഞ്ഞ നദി എന്നറിയപ്പെടുന്നത്? മഞ്ഞ നദി എന്നറിയപ്പെടുന്നത്? Reviewed by Mashhari on June 30, 2020 Rating: 5

അർത്ഥനാരീശ്വരൻ എന്ന പ്രശസ്ത നോവൽ രചിച്ചത് ആരാണ്?

അർത്ഥനാരീശ്വരൻ എന്ന പ്രശസ്ത നോവൽ രചിച്ചത് ആരാണ്? അർത്ഥനാരീശ്വരൻ എന്ന പ്രശസ്ത നോവൽ രചിച്ചത് ആരാണ്? Reviewed by Mashhari on June 30, 2020 Rating: 5

മന്നത്ത് പത്മനാഭന്റെ സമാധി സ്ഥലം എവിടെയാണ്?

മന്നത്ത് പത്മനാഭന്റെ സമാധി സ്ഥലം എവിടെയാണ്? മന്നത്ത് പത്മനാഭന്റെ സമാധി സ്ഥലം എവിടെയാണ്? Reviewed by Mashhari on June 30, 2020 Rating: 5

അയ്യത്താൻ ഗോപാലൻ ദളിത് വിഭാഗത്തിലെ വിദ്യാഭ്യാസ പുരോഗതിക്കായി എലിമെന്ററി സ്കൂൾ സ്ഥാപിച്ച സ്ഥലം?

അയ്യത്താൻ ഗോപാലൻ ദളിത് വിഭാഗത്തിലെ വിദ്യാഭ്യാസ പുരോഗതിക്കായി എലിമെന്ററി സ്കൂൾ സ്ഥാപിച്ച സ്ഥലം? അയ്യത്താൻ ഗോപാലൻ ദളിത് വിഭാഗത്തിലെ വിദ്യാഭ്യാസ പുരോഗതിക്കായി എലിമെന്ററി സ്കൂൾ സ്ഥാപിച്ച സ്ഥലം? Reviewed by Mashhari on June 30, 2020 Rating: 5

അയ്യനടികൾ തിരുവടികൾ തരിസാപ്പള്ളി ചെപ്പേട് എഴുതിക്കൊടുത്ത വർഷം?

അയ്യനടികൾ തിരുവടികൾ തരിസാപ്പള്ളി ചെപ്പേട് എഴുതിക്കൊടുത്ത വർഷം? അയ്യനടികൾ തിരുവടികൾ തരിസാപ്പള്ളി ചെപ്പേട് എഴുതിക്കൊടുത്ത വർഷം? Reviewed by Mashhari on June 30, 2020 Rating: 5

അന്താരാഷ്ട്ര സ്പോർട്സ് മത്സരങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരിനത്തിന് വ്യക്തിഗത ചാമ്പ്യാനായ ആദ്യ ഇന്ത്യക്കാരൻ?

അന്താരാഷ്ട്ര സ്പോർട്സ് മത്സരങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരിനത്തിന് വ്യക്തിഗത ചാമ്പ്യാനായ ആദ്യ ഇന്ത്യക്കാരൻ? അന്താരാഷ്ട്ര സ്പോർട്സ് മത്സരങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരിനത്തിന് വ്യക്തിഗത ചാമ്പ്യാനായ ആദ്യ ഇന്ത്യക്കാരൻ? Reviewed by Mashhari on June 29, 2020 Rating: 5

അന്താരാഷ്ട്ര സിവിൽ വ്യോമയാന സംഘടനയുടെ ആസ്ഥാനം?

അന്താരാഷ്ട്ര സിവിൽ വ്യോമയാന സംഘടനയുടെ ആസ്ഥാനം? അന്താരാഷ്ട്ര സിവിൽ വ്യോമയാന സംഘടനയുടെ ആസ്ഥാനം? Reviewed by Mashhari on June 29, 2020 Rating: 5

അന്താരാഷ്ട്ര ബാലാവകാശ പ്രഖ്യാപനം നടന്ന വർഷം?

അന്താരാഷ്ട്ര ബാലാവകാശ പ്രഖ്യാപനം നടന്ന വർഷം? അന്താരാഷ്ട്ര ബാലാവകാശ പ്രഖ്യാപനം നടന്ന വർഷം? Reviewed by Mashhari on June 29, 2020 Rating: 5

മനുഷ്യശരീരത്തിൽ ഒരു ദിവസം ഉത്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന മൂത്രത്തിന്റെ അളവ്?

മനുഷ്യശരീരത്തിൽ ഒരു ദിവസം ഉത്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന മൂത്രത്തിന്റെ അളവ്? മനുഷ്യശരീരത്തിൽ ഒരു ദിവസം ഉത്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന മൂത്രത്തിന്റെ അളവ്? Reviewed by Mashhari on June 29, 2020 Rating: 5

മനുഷ്യശരീരത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള മൂലകം ?

മനുഷ്യശരീരത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള മൂലകം ? മനുഷ്യശരീരത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള മൂലകം ? Reviewed by Mashhari on June 29, 2020 Rating: 5

മനുഷ്യന് ഒരു ആമുഖം എന്ന പുസ്തകം രചിച്ചത്?

മനുഷ്യന് ഒരു ആമുഖം എന്ന പുസ്തകം രചിച്ചത്? മനുഷ്യന് ഒരു ആമുഖം എന്ന പുസ്തകം രചിച്ചത്? Reviewed by Mashhari on June 29, 2020 Rating: 5

അനസ്താസ്യയുടെ രക്തസാക്ഷ്യം രചിച്ചത്?

അനസ്താസ്യയുടെ രക്തസാക്ഷ്യം രചിച്ചത്? അനസ്താസ്യയുടെ രക്തസാക്ഷ്യം രചിച്ചത്? Reviewed by Mashhari on June 29, 2020 Rating: 5

മധ്യകാല കേരളത്തിൽ താഴ്‌ന്ന ജാതിക്കാർക്ക് മാത്രം നൽകിയിരുന്ന ശിക്ഷയായിരുന്നു ശരീരത്തിലൂടെ ഇരുമ്പുപാര അടിച്ചുകയറ്റി ദിവസങ്ങളോളം മരത്തിൽ കെട്ടിയിട്ട് കൊല്ലുക എന്നത്. ഈ ശിക്ഷ ഏത് പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്?

മധ്യകാല കേരളത്തിൽ താഴ്‌ന്ന ജാതിക്കാർക്ക് മാത്രം നൽകിയിരുന്ന ശിക്ഷയായിരുന്നു ശരീരത്തിലൂടെ ഇരുമ്പുപാര അടിച്ചുകയറ്റി ദിവസങ്ങളോളം മരത്തിൽ കെട്ടിയിട്ട് കൊല്ലുക എന്നത്. ഈ ശിക്ഷ ഏത് പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്? മധ്യകാല കേരളത്തിൽ താഴ്‌ന്ന ജാതിക്കാർക്ക് മാത്രം നൽകിയിരുന്ന ശിക്ഷയായിരുന്നു ശരീരത്തിലൂടെ ഇരുമ്പുപാര അടിച്ചുകയറ്റി ദിവസങ്ങളോളം മരത്തിൽ കെട്ടിയിട്ട് കൊല്ലുക എന്നത്. ഈ ശിക്ഷ ഏത് പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്? Reviewed by Mashhari on June 29, 2020 Rating: 5

അധഃസ്ഥിത സമുദായങ്ങളെ ഒന്നിപ്പിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ പണ്ഡിറ്റ് കറുപ്പൻ രചിച്ച ഒരു കാവ്യ ശിൽപം?

അധഃസ്ഥിത സമുദായങ്ങളെ ഒന്നിപ്പിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ പണ്ഡിറ്റ് കറുപ്പൻ രചിച്ച ഒരു കാവ്യ ശിൽപം? അധഃസ്ഥിത സമുദായങ്ങളെ ഒന്നിപ്പിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ പണ്ഡിറ്റ് കറുപ്പൻ രചിച്ച ഒരു കാവ്യ ശിൽപം? Reviewed by Mashhari on June 29, 2020 Rating: 5

1955-നു മുൻപ് സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ പേര്?

1955-നു മുൻപ് സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ പേര്? 1955-നു മുൻപ് സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ പേര്? Reviewed by Mashhari on June 29, 2020 Rating: 5

1950 ജനുവരി 26-ന് ഇന്ത്യ റിപ്പബ്ലിക് ആയതോടെ നിർത്തലാക്കിയ പദവി?

1950 ജനുവരി 26-ന് ഇന്ത്യ റിപ്പബ്ലിക് ആയതോടെ നിർത്തലാക്കിയ പദവി? 1950 ജനുവരി 26-ന് ഇന്ത്യ റിപ്പബ്ലിക് ആയതോടെ നിർത്തലാക്കിയ പദവി? Reviewed by Mashhari on June 29, 2020 Rating: 5

1946-ലെ നാവികകലാപം ഏത് തുറമുഖത്താണ് ആരംഭിച്ചത്?

1946-ലെ നാവികകലാപം ഏത് തുറമുഖത്താണ് ആരംഭിച്ചത്? 1946-ലെ നാവികകലാപം ഏത് തുറമുഖത്താണ് ആരംഭിച്ചത്? Reviewed by Mashhari on June 29, 2020 Rating: 5

1940-ൽ ഗാന്ധിജി ആരംഭിച്ച വ്യക്തി സത്യാഗ്രഹത്തിൽ വിനോബാഭാവെയ്‌ക്കു ശേഷം അടുത്ത സത്യാഗ്രഹിയായി അറസ്റ്റുവരിച്ചു ജയിലിലായത്?

1940-ൽ ഗാന്ധിജി ആരംഭിച്ച വ്യക്തി സത്യാഗ്രഹത്തിൽ വിനോബാഭാവെയ്‌ക്കു ശേഷം അടുത്ത സത്യാഗ്രഹിയായി അറസ്റ്റുവരിച്ചു ജയിലിലായത്? 1940-ൽ ഗാന്ധിജി ആരംഭിച്ച വ്യക്തി സത്യാഗ്രഹത്തിൽ വിനോബാഭാവെയ്‌ക്കു ശേഷം അടുത്ത സത്യാഗ്രഹിയായി അറസ്റ്റുവരിച്ചു ജയിലിലായത്? Reviewed by Mashhari on June 29, 2020 Rating: 5

1936-മുതൽ എത്യോപ്യയുടെ ഭാഗമായിരുന്ന ഈ രാജ്യം 1993-ൽ സ്വതന്ത്രമായി. ആ രാജ്യം ഏത്?

1936-മുതൽ എത്യോപ്യയുടെ ഭാഗമായിരുന്ന ഈ രാജ്യം 1993-ൽ സ്വതന്ത്രമായി. ആ രാജ്യം ഏത്? 1936-മുതൽ എത്യോപ്യയുടെ ഭാഗമായിരുന്ന ഈ രാജ്യം 1993-ൽ സ്വതന്ത്രമായി. ആ രാജ്യം ഏത്? Reviewed by Mashhari on June 29, 2020 Rating: 5

1936-ൽ ഓൾ ഇന്ത്യ റേഡിയോ എന്ന പേര് സ്വീകരിച്ച സ്ഥാപനം ആകാശവാണിയായ വർഷം?

1936-ൽ ഓൾ ഇന്ത്യ റേഡിയോ എന്ന പേര് സ്വീകരിച്ച സ്ഥാപനം ആകാശവാണിയായ വർഷം? 1936-ൽ ഓൾ ഇന്ത്യ റേഡിയോ എന്ന പേര് സ്വീകരിച്ച സ്ഥാപനം ആകാശവാണിയായ വർഷം? Reviewed by Mashhari on June 29, 2020 Rating: 5

1929-ൽ സെൻട്രൽ ലെജിസ്ളേറ്റിവ് അസംബ്ലിയിൽ ബോംബ് പൊട്ടിക്കാൻ നേതൃത്വം നൽകിയത്?

1929-ൽ സെൻട്രൽ ലെജിസ്ളേറ്റിവ് അസംബ്ലിയിൽ ബോംബ് പൊട്ടിക്കാൻ നേതൃത്വം നൽകിയത്? 1929-ൽ സെൻട്രൽ ലെജിസ്ളേറ്റിവ് അസംബ്ലിയിൽ ബോംബ് പൊട്ടിക്കാൻ നേതൃത്വം നൽകിയത്? Reviewed by Mashhari on June 29, 2020 Rating: 5

Question Topics

Abriviation Acid Africa Age Agreement - Treaty Agriculture Airports Ambassador Amendment America Ancient India Andhra Pradesh Animals Antarctica APJ Arunachal Pradesh ASEAN Ashoka Astronomy Atmosphere Atom Australian Open Tennis Author Autobiography Award Ayya Vaikundar Ayyankali B.R.Ambedkar Backwater Bacteria Bangladesh Banks Basic Fact of Kerala Beach Bihar Biology Biosphere Reserves Birds Birth Place Birthplace Blood Bodhananda Book Border Lines Boundary Bridges Britain Buddha Business C.V.Ramanpilla Cabinet Ministry Calender Capital Central Govt Character Chemical Name Chemistry Chera Dynasty Chhattisgarh Chief Minister China Cinema Award Cities Citizenship Civilisations Climate Coin Committee - Commission Commonwealth Communication Company Conferences - Summit's Constituent Assembly Constitution of India Countries Cricket Currency Current Affairs Dam Dance and Culture Days - Years Defence Diseases Districts in Kerala Earth Economy of India Economy of Kerala Education Egypt Election Elements Emergency Environment Ernakulam Europe Eye Fact About India Fact About Kerala Father of Festivals Film First Place First Time First Time in Kerala First Women Five Five Year Plan Football Forest Forts Founder Full Form Gandhiji Gas Geography of India Geography of Kerala Geography of World George Bernard Shaw Government Scheme and Programmes Governor Governor General Gujarat Gulf Gupta Dynasty Haryana Headquarters Heritage Sites High Court Hikki Himachal Pradesh Hindu Devotion History of India History of Kerala History of War Hormone Human Body Hybrid Seeds Idukki INC Independent Movement India India Politics Indian Leaders Indira Gandhi Indus Valley Civilisation industries Information Technology Insects Instruments Insurance Invented By IPL Islands ISRO Italy Jain Jammu & Kashmir Japan Jayalalitha Jayaprakash Narayan Jharkhand Jnanpith Award Jupiter Kannur Karnataka Kerala Kerala Census Kerala First Ministry Kerala Iiterature Kerala Leaders Kerala Politics Kerala Rivers Keshavan Kingdoms Kochi Kingdom Kochi Metro Kollam Kottayam KudumbaSree Kumaranashan Lakes Lakshadweep Language Largest Law Lence Light Literature Literature Award Lok Adalath Lok Sabha Longest Madhya Pradesh Mahakavi Kalidas Maharashtra Malappuram Mannathu Padmanabhan Map Mars Marthandavarma Mathട Media Metal Milk Modern India Monuments Moon Mother Teresa Motto Mountain Mugal Dynasty Music NASA National Day National Highways National Park National Symbol Nehru New Delhi Newspaper & Magazine Nick Names NIT Nobel Prize NSS Oceans Odisha Official Publication Official Resident Official Tree Old Names Olympics One Operations Organisation Oscar Award Other Oxygen Pakisthan Palakkad Palpu Panchayati Raj Pandit Karuppan Parks Parliament Parvathy Pathanamthitta Pen Name Person Physics Place Planning Commission Plants Play Poem Lines Police Politics Pondicherry Population Postal Dep Power Plant Prathibha Patteel President President of India Previous Questions Prime Minister Process Project PSC NOTES PSC Q Bank Psychology PT Usha Puducherry Punjab Quit India Movement Railway Railway Zone Rajagopalachari Rajasthan Rajiv Gandhi Rajya Sabha RBI Real Name Religion Renaissance Reports Republic Day Research Centers Resting Place Revolts Rivers Russia Sakkeer Husain Sanctuaries Sardar Pattel Savarkar Science and Technology Scientific Name Sea Shankaracharyar Sikh Situated at Slave Dynasty Snake Social Welfare Schemes Soil Solar System Songs Space Missions Sports Sree Narayana Guru States in India Stone Age Study of Subhash Chandra Bose Suchetha Kripalani Sugathakumari Sulthanate Sun Supreme Court Syed Ahmad Khan Symbols Tagore Tamil Nadu Telangana Tennis Term Theory Thiruvananthapuram Thrissur Tippu Tourism Transportation Travancore UN UNESCO Unites University USA Uttarakhand Vaccom Moulavi Vagbhatananda Vallathol Veda Venuട Verghese Kurien Viceroy of India Vitamins Vivekanandan VP Menon VT War Wayanad West Bengal Who Said This Women Wonders of the World World World Economy World History World Leaders World Record World War
Powered by Blogger.