10/12/2017

ദേശീയ ചിഹ്നത്തിൽ 'സത്യേമേവ ജയതേ' എന്ന വാക്യം രേഖപ്പെടുത്തിയീട്ടുള്ള ലിപി ഏത്?

ദേവനാഗരി ലിപി 
VILLAGE FIELD ASSISTANT 2017