കേരളത്തിന്റെ തനതായ ആയോധന കല?

Kerala PSC Malayalam General Knowledge Questions and Answers for Examination Like LGS, LDC etc...Write Your Ansers and Check Weather your...

അമേരിക്ക 'ഏജന്റ് ഓറഞ്ച്' എന്ന വിഷവസ്തു ഉപയോഗിച്ചത് ഏത് രാജ്യത്താണ്?

Kerala PSC Malayalam General Knowledge Questions and Answers for Examination Like LGS, LDC etc...Write Your Ansers and Check Weather your...

സത്യസന്ധന്മാരുടെ നാട് എന്നറിയപ്പെടുന്ന രാജ്യം?

Kerala PSC Malayalam General Knowledge Questions and Answers for Examination Like LGS, LDC etc...Write Your Ansers and Check Weather your...

സോഡാ വെള്ളത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാതകം?

Kerala PSC Malayalam General Knowledge Questions and Answers for Examination Like LGS, LDC etc...Write Your Ansers and Check Weather your...

ഡേവിസ് കപ്പ് ഏത് കളിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു?

Kerala PSC Malayalam General Knowledge Questions and Answers for Examination Like LGS, LDC etc...Write Your Ansers and Check Weather your...

ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യർ ജനിച്ച സ്ഥലം?

Kerala PSC Malayalam General Knowledge Questions and Answers for Examination Like LGS, LDC etc...Write Your Ansers and Check Weather your...

ഖിലാഫത്ത് പ്രസ്ഥാനം ആരംഭിച്ചത്?

Kerala PSC Malayalam General Knowledge Questions and Answers for Examination Like LGS, LDC etc...Write Your Ansers and Check Weather your...

രാത്രിയുടെയും പകലിന്റെയും നീളം തുല്യമാകുന്നത് സൂര്യൻ ഏത് രേഖയ്ക്ക് മുകളിൽ വരുമ്പോഴാണ്?

Kerala PSC Malayalam General Knowledge Questions and Answers for Examination Like LGS, LDC etc...Write Your Ansers and Check Weather your...

ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽനിന്ന് പ്രധാനമന്ത്രിയായ രണ്ടാമത്തെ വ്യക്തി?

Kerala PSC Malayalam General Knowledge Questions and Answers for Examination Like LGS, LDC etc...Write Your Ansers and Check Weather your...

സസ്യങ്ങളുടെ പ്രതികരണശേഷി തെളിയിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞൻ?

Kerala PSC Malayalam General Knowledge Questions and Answers for Examination Like LGS, LDC etc...Write Your Ansers and Check Weather your...

പറക്കുന്ന സസ്തനം ഏതാണ്?

Kerala PSC Malayalam General Knowledge Questions and Answers for Examination Like LGS, LDC etc...Write Your Ansers and Check Weather your...

സർവ്വരാജ്യസഖ്യം ഏതു വർഷമാണ് നിലവിൽ വന്നത്?

Kerala PSC Malayalam General Knowledge Questions and Answers for Examination Like LGS, LDC etc...Write Your Ansers and Check Weather your...

ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരിയായ ആദ്യ വനിത?

Kerala PSC Malayalam General Knowledge Questions and Answers for Examination Like LGS, LDC etc...Write Your Ansers and Check Weather your...

എവിടെയാണ് ചൈതന്യ ഭക്തിപ്രസ്ഥാനം പ്രചരിപ്പിച്ചത്?

Kerala PSC Malayalam General Knowledge Questions and Answers for Examination Like LGS, LDC etc...Write Your Ansers and Check Weather your...

ബാരോമീറ്റർ കണ്ടുപിടിച്ചത്?

Kerala PSC Malayalam General Knowledge Questions and Answers for Examination Like LGS, LDC etc...Write Your Ansers and Check Weather your...

1986-ൽ കാണപ്പെട്ട വാൽനക്ഷത്രം?

Kerala PSC Malayalam General Knowledge Questions and Answers for Examination Like LGS, LDC etc...Write Your Ansers and Check Weather your...

ലേ വലേസ ഏതു രാജ്യക്കാരനാണ്?

Kerala PSC Malayalam General Knowledge Questions and Answers for Examination Like LGS, LDC etc...Write Your Ansers and Check Weather your...

കെന്നഡി വധിക്കപ്പെട്ട വർഷം?

Kerala PSC Malayalam General Knowledge Questions and Answers for Examination Like LGS, LDC etc...Write Your Ansers and Check Weather your...

എസ് കെ പൊറ്റക്കാടിന് ജ്ഞാനപീഠം ലഭിച്ചത് ഏത് വർഷം?

Kerala PSC Malayalam General Knowledge Questions and Answers for Examination Like LGS, LDC etc...Write Your Ansers and Check Weather your...

യൂറി ഗഗാറിൻ ഏത് രാജ്യക്കാരനാണ്?

Kerala PSC Malayalam General Knowledge Questions and Answers for Examination Like LGS, LDC etc...Write Your Ansers and Check Weather your...

ഇൻസുലിൻ കണ്ടുപിടിച്ചതാര്?

Kerala PSC Malayalam General Knowledge Questions and Answers for Examination Like LGS, LDC etc...Write Your Ansers and Check Weather your...

ബട്ടർഫ്ലൈ സ്ട്രോക്ക് ഏത് കായിക ഇനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു?

Kerala PSC Malayalam General Knowledge Questions and Answers for Examination Like LGS, LDC etc...Write Your Ansers and Check Weather your...

അമേരിക്ക കണ്ടെത്തിയത്?

Kerala PSC Malayalam General Knowledge Questions and Answers for Examination Like LGS, LDC etc...Write Your Ansers and Check Weather your...

ഭരണഘടനയുടെ എത്രാമത്തെ ഭാഗത്തിലാണ് യൂണിയനെക്കുറിച്ചും ഭൂപ്രദേശത്തെക്കുറിച്ചും പ്രതിപാദിക്കുന്നത് അത്?

Kerala PSC Malayalam General Knowledge Questions and Answers for Examination Like LGS, LDC etc...Write Your Ansers and Check Weather your...

മനുഷ്യന്റെ ആമാശയത്തിലെ അറകളുടെ എണ്ണം?

Kerala PSC Malayalam General Knowledge Questions and Answers for Examination Like LGS, LDC etc...Write Your Ansers and Check Weather your...

ഗാന്ധിജി എത്ര വട്ടമേശ സമ്മേളനങ്ങളിലാണ് പങ്കെടുത്തത്?

Kerala PSC Malayalam General Knowledge Questions and Answers for Examination Like LGS, LDC etc...Write Your Ansers and Check Weather your...

ഒട്ടകപ്പക്ഷിയുടെ മുട്ടയിൽ എത്ര കോശങ്ങളുണ്ട്?

Kerala PSC Malayalam General Knowledge Questions and Answers for Examination Like LGS, LDC etc...Write Your Ansers and Check Weather your...

ഒച്ചിന് എത്ര കാലുകളുണ്ട്?

Kerala PSC Malayalam General Knowledge Questions and Answers for Examination Like LGS, LDC etc...Write Your Ansers and Check Weather your...

ഇന്ത്യയിൽ എത്ര തരം പൗരത്വം ആണുള്ളത്?

Kerala PSC Malayalam General Knowledge Questions and Answers for Examination Like LGS, LDC etc...Write Your Ansers and Check Weather your...

സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ ഒരു യൂണിയനാണ് ഇന്ത്യ എന്ന നിർവചിക്കുന്ന ഭരണഘടന അനുഛേദം എത്രാമത്തേതാണ് ?

Kerala PSC Malayalam General Knowledge Questions and Answers for Examination Like LGS, LDC etc...Write Your Ansers and Check Weather your...

ഗ്രിഗോറിയൻ കലണ്ടറിലെ ഏതു നൂറ്റാണ്ടിലാണ് ശകവർഷം ആരംഭിച്ചത്?

Kerala PSC Malayalam General Knowledge Questions and Answers for Examination Like LGS, LDC etc...Write Your Ansers and Check Weather your...

എത്രാമത്തെ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയാണ് കൃഷിക്ക് ഊന്നൽ നൽകിയത്?

Kerala PSC Malayalam General Knowledge Questions and Answers for Examination Like LGS, LDC etc...Write Your Ansers and Check Weather your...

ഒരു ബിൽ രാഷ്ട്രപതിക്ക് നിയമനിർമ്മാണസഭയിലേക്ക് എത്ര പ്രാവശ്യം തിരിച്ച് അയക്കാം?

Kerala PSC Malayalam General Knowledge Questions and Answers for Examination Like LGS, LDC etc...Write Your Ansers and Check Weather your...

അമീബയ്ക്ക് എത്ര കോശങ്ങളുണ്ട്?

Kerala PSC Malayalam General Knowledge Questions and Answers for Examination Like LGS, LDC etc...Write Your Ansers and Check Weather your...

പെന്നി ബ്ലാക്കിന്റെ വില എത്ര പെന്നിയായിരുന്നു?

Kerala PSC Malayalam General Knowledge Questions and Answers for Examination Like LGS, LDC etc...Write Your Ansers and Check Weather your...

ലോകത്തിലെ ആദ്യ തപാൽ സ്റ്റാമ്പ്?

Kerala PSC Malayalam General Knowledge Questions and Answers for Examination Like LGS, LDC etc...Write Your Ansers and Check Weather your...

ദേശീയ അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ചാൽ എത്ര മാസത്തിനകം പാർലമെന്റ് ആ നടപടി അംഗീകരിച്ചിരിക്കണം?

Kerala PSC Malayalam General Knowledge Questions and Answers for Examination Like LGS, LDC etc...Write Your Ansers and Check Weather your...

ദേശീയ അടിയന്തരാവസ്ഥയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആർട്ടിക്കിൾ?

Kerala PSC Malayalam General Knowledge Questions and Answers for Examination Like LGS, LDC etc...Write Your Ansers and Check Weather your...

ഭൂദാന പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവ്?

Kerala PSC Malayalam General Knowledge Questions and Answers for Examination Like LGS, LDC etc...Write Your Ansers and Check Weather your...

ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് രൂപവത്കൃതമായ വർഷം?

Kerala PSC Malayalam General Knowledge Questions and Answers for Examination Like LGS, LDC etc...Write Your Ansers and Check Weather your...

ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ ദ്വീപ്?

Kerala PSC Malayalam General Knowledge Questions and Answers for Examination Like LGS, LDC etc...Write Your Ansers and Check Weather your...

ഇരുമ്പിന്റെ കുറവുമൂലം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗം?

Kerala PSC Malayalam General Knowledge Questions and Answers for Examination Like LGS, LDC etc...Write Your Ansers and Check Weather your...

ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ മരുഭൂമി?

Kerala PSC Malayalam General Knowledge Questions and Answers for Examination Like LGS, LDC etc...Write Your Ansers and Check Weather your...

വിക്രം സാരാഭായി സ്പേസ് സെന്റർ എവിടെയാണ് ?

Kerala PSC Malayalam General Knowledge Questions and Answers for Examination Like LGS, LDC etc...Write Your Ansers and Check Weather your...

മനുഷ്യന്റെ സാധാരണ രക്തസമ്മർദ്ദം?

Kerala PSC Malayalam General Knowledge Questions and Answers for Examination Like LGS, LDC etc...Write Your Ansers and Check Weather your...

ബെയ്ക്കൽ തടാകം ഏത് രാജ്യത്താണ്?

Kerala PSC Malayalam General Knowledge Questions and Answers for Examination Like LGS, LDC etc...Write Your Ansers and Check Weather your...

ആര്യ സമാജം സ്ഥാപിച്ചത്?

Kerala PSC Malayalam General Knowledge Questions and Answers for Examination Like LGS, LDC etc...Write Your Ansers and Check Weather your...

ചെടികളെ ചെറിയ രൂപത്തിൽ വളർത്തുന്ന കല?

Kerala PSC Malayalam General Knowledge Questions and Answers for Examination Like LGS, LDC etc...Write Your Ansers and Check Weather your...

ഇന്ത്യയിലെ ഒന്നാമത്തെ പൗരൻ ആരാണ്?

Kerala PSC Malayalam General Knowledge Questions and Answers for Examination Like LGS, LDC etc...Write Your Ansers and Check Weather your...